Search result for

ขัดขืน

(43 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดขืน-, *ขัดขืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดขืน[V] defy, See also: resist order, disobey, rebel, Syn. ดื้อ, ต่อต้าน, ต่อสู้, Ant. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม, Example: ถ้าแกขัดขืนแม้แต่นิดเดียวฉันยิงแกแน่, Thai definition: ไม่ประพฤติตาม, ไม่ทำตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขัดขืนก. ไม่ประพฤติตาม, ไม่ทำตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resisting arrestขัดขืนการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest, resistingขัดขืนการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contumaciousขัดขืนอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One day, someone's gonna stand up to you! Someone's gonna teach you a lesson!วันนึง จะต้องมีใครบางคนที่ลุกขัดขืนนาย\ ใครบางคนที่สอนบทเรียนให้กับนาย ! Bolt (2008)
Let me show you what happens to those who disobey me around here.งั้นมาดูกันดีกว่าว่าคนที่ขัดขืนข้า จะต้องเจอกับอะไร Inkheart (2008)
Don't resist!อย่าขัดขืนEpisode #1.8 (2008)
please, don't struggle; What?กรุณาอย่าขัดขืนครับ /n-อะไรกันนี่ Changeling (2008)
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ Changeling (2008)
Don't fight this much; Hey!อย่าขัดขืนสิ! Changeling (2008)
/and anyone who resisted met a terrible fate.และผู้ใดที่ขัดขืนต้องพบจุดจบอย่างน่าสังเวท แผ่นดินเป็นของพระองค์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Resist the urge to be seen as important or special.ขัดขืนแรงกระตุ้นที่จะทำให้ เป็นที่พบเห็นว่าสำคัญหรือพิเศษ Pilot (2008)
It's moving.อย่าขัดขืน Death Note: L Change the World (2008)
A minor struggle ensued, and he was shot at the back of the head.มีการขัดขืนเล็กน้อย และเขาถูกยิง ด้านหลังศรีษะ Pathology (2008)
So there was no struggle.เลยไม่มีร่องรอยการขัดขืน Pathology (2008)
Unlawful entry, resisting arrest.ทั้งบุกรุก, ขัดขืนการจับกุม Blow Out (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder   FR: contrevenir ; désobéir

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobey[VT] ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Syn. break, defy, Ant. obey
mutiny against[PHRV] ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของ, See also: ขัดขืนคำสั่ง
mutiny[VI] ขัดขืนคำสั่ง, See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
rebel[VI] ดื้อรั้น, See also: ขัดขืน, Syn. disobey, resist
violate[VT] ฝ่าฝืน, See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ), Syn. outrage, infringe, break, Ant. obey, legitimate
walk over[PHRV] ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, Syn. trample on, tread on, walk on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting

English-Thai: Nontri Dictionary
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
kick(vt) เตะ,ถีบ,เป่า,คัดค้าน,ขัดขืน,เด้ง,ตีกลับ
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top