ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -投-, *投*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[投, tóu, ㄊㄡˊ] to pitch, to throw; to bid, to invest
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 516

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, ] to throw; to send; to invest, #931 [Add to Longdo]
[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, / ] investment; to invest, #221 [Add to Longdo]
资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] investor, #973 [Add to Longdo]
[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]
[tóu piào, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] to vote; vote, #1,336 [Add to Longdo]
[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue, #3,465 [Add to Longdo]
[tóu chǎn, ㄊㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] invest, #6,317 [Add to Longdo]
[tóu jī, ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] to speculate (on financial markets); opportunistic; congenial; agreeable, #6,817 [Add to Longdo]
[tóu fàng, ㄊㄡˊ ㄈㄤˋ, ] to put in (circulation); to throw in, #6,979 [Add to Longdo]
[tóu biāo, ㄊㄡˊ ㄅㄧㄠ, / ] to submit a bid, #7,681 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด
[とうし, toushi] การลงทุน
資家[とうしか, toushika] นักลงทุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
げる[なげる, nageru] Thai: ขว้าง English: to throw
げる[なげる, nageru] Thai: สลัดทิ้ง English: to cast away
稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปตีพิมพ์ในวารสาร English: contribution (vs)
稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (n) (1) pitching ability (in baseball); (suf,ctr) (2) counter for pitches [Add to Longdo]
[なげ, nage] (n) a throw; a fall; (P) [Add to Longdo]
げる[なげる, nageru] (v1,vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P) [Add to Longdo]
げキス[なげキス, nage kisu] (n) a blown kiss [Add to Longdo]
げ下ろす;下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards [Add to Longdo]
げ荷[なげに, nageni] (n) jetsam; jettisoned cargo [Add to Longdo]
げ掛ける;げかける[なげかける, nagekakeru] (v1,vt) to throw at; to turn; to raise [Add to Longdo]
げ技;技;げ業[なげわざ, nagewaza] (n) throw or throwing technique (sumo, judo) [Add to Longdo]
げ遣り;げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible [Add to Longdo]
げ込む[なげこむ, nagekomu] (v5m,vt) to throw into; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.1945年広島に原子爆弾が下された。
If I were twenty, I could vote.20歳になっていれば、票できるのに。
Who did you vote for in the election?あなたは選挙で誰に票しましたか。
People notice every move he makes.あの人の一挙手一足が注目の的です。
Somehow the pitcher always proves a tough customer to me.あの手とはどうも相性がよくない。
In the U.S., most people can vote when they reach eighteen years of age.アメリカではほとんどの人は18才になると票することができます。
When it was time to vote, he abstained.いざ票という時、彼は棄権した。
Hey! Throw me that float here.おーい、その浮き袋をこっちへげてくれ。
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために首切り役を入した。
Those who live in glass houses should not throw stones. [Proverb]ガラスの家に住む人は石をげるべきではない。
He that has a head of glass, must not throw stones at another.ガラス製の頭をもつ者は他人に石をげつけてはいけない。
Kilby applied Emmet's theory to his investigation of the referendum held in Greece in 1948.キルビーは1948年のギリシャ国民票にエメット理論を適用した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That guy almost hit us![JA] 何かげたわ 後ろにある Too Late for Tears (1949)
Throw it![JA] げろ! The Spoils of War (2017)
- I didn't vote for you, Rogers.[JA] - 私は票しとらんよ And Then There Were None (1945)
I had to help the man I love, So I agreed to sleep wth lwabuch,[CN] 走无路只好任凭岩渊的摆布 Taki no shiraito (1933)
Tomorrow morning, you'll be in the arms of your husband.[CN] 明天早上你将可以入丈夫怀中 It Happened One Night (1934)
- He was desperate.[CN] - 他走無路了. Grand Hotel (1932)
I think it's a perfectly fair complaint.[CN] 我認為這絕對是要訴的. Grand Hotel (1932)
Every available radio car, patrolman, and detective was out on the dragnet.[JA] 無線車や警官も刑事も すべて入された He Walked by Night (1948)
I'm really doing you a favour.[JA] 物をげたってダメよ Detour (1945)
Mr. Plunkett, I shall report you to your clients immediately.[CN] 普朗克先生 我要去找你的客户 Design for Living (1933)
Don't forget your vote, Rogers.[JA] 票を忘れぬように ロジャース And Then There Were None (1945)
Yes, if that's what the world wants, bluff...[CN] 是的, 如果走無路了, 騙子... Grand Hotel (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[とうえい, touei] projection [Add to Longdo]
影ビューポート[とうえいビューポート, touei byu-po-to] projection viewport [Add to Longdo]
影基準点[とうえいきじゅんてん, toueikijunten] projection reference point, PRP [Add to Longdo]
影線[とうえいせん, toueisen] projector [Add to Longdo]
影方法[とうえいほうほう, toueihouhou] projection type [Add to Longdo]
稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
げる[なげる, nageru] werfen, schmeissen [Add to Longdo]
[とうえい, touei] Projektion [Add to Longdo]
[とうしょ, tousho] Leserzuschrift, Zuschrift, Beitrag [Add to Longdo]
書欄[とうしょらん, toushoran] (Spalte mit) Leserzuschriften [Add to Longdo]
[とうき, touki] Aktienspekulation, Spekulation [Add to Longdo]
[とうひょう, touhyou] Abstimmung [Add to Longdo]
稿[とうこう, toukou] Beitrag (fuer eine Zeitung) [Add to Longdo]
[とうし, toushi] Geldanlage, Kapitalanlage, Investition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top