Search result for

(53 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -契-, *契*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けいき, keiki] (n) โอกาส
約者[けいやくしゃ, keiyakusha] (n) คนทำสัญญา, ผู้ทำพันธะสัญญา
[けいやく, keiyaku] สัญญา, พันธะสัญญา
約社員[keiyakushain] (n ) พนักงานสัญญาจ้าง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[契, qì, ㄑㄧˋ] deed, bond, contract; to engrave
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A contract signed by cutting 刀 notches 丰 in wood 木 (now changed to 大),  Rank: 1,819

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma [Add to Longdo]
[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed [Add to Longdo]
[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally [Add to Longdo]
[けいき, keiki] (n) opportunity; chance; (P) [Add to Longdo]
[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
[けいやく, keiyaku] (n,vs) contract; compact; agreement; (P) [Add to Longdo]
約を交わす[けいやくをかわす, keiyakuwokawasu] (exp,v5s) to sign a contract [Add to Longdo]
約期間[けいやくきかん, keiyakukikan] (n) contract period [Add to Longdo]
約金[けいやくきん, keiyakukin] (n) down payment; contract money [Add to Longdo]
約結婚[けいやくけっこん, keiyakukekkon] (n) contract marriage; marriage by contract [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì jī, ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] an opportunity; a turning point, #8,452 [Add to Longdo]
[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, / ] agreement; contract, #12,405 [Add to Longdo]
[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, ] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb, #17,825 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] contract, #19,151 [Add to Longdo]
[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, ] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River, #19,899 [Add to Longdo]
诃夫[Qì hē fū, ㄑㄧˋ ㄏㄜ ㄈㄨ, / ] Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), Russian writer famous for his short stories and plays, #65,116 [Add to Longdo]
[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] deed, #130,991 [Add to Longdo]
沙比克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, / ] Chesapeake bay [Add to Longdo]
约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, / ] contract bridge (card game) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術情報をもらうには、まず機密保持約を結ばなければいけない。
A contract with that company is worth next to nothing.あの会社との約はあってなきに等しいものです。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん非公式に合意に達したからには、相手と約を始めるべきだ。
This agreement is binding on all of us.この約には我々すべてが従わねばならない。
This contract binds me to pay them 10 thousand dollars.この約によって私は彼らに1万ドル払わなければならないことになっている。
This agreement holds good for a year.この約は一年間有効です。
This agreement is binding on all parties.この約は当事者全部が履行すべきものである。
If we don't finish this job, we'll lose the next contract.この仕事を終えなければ次の約をとることはできない。
Here's the key, here's the contract.これがキー、これが、約書です。
You must look over the contract before you sign it.サインする前に約をよく調べねばならない。
Jane was on top of the world when she got a record contract.ジェーンはレコード歌手約を結んだ時は有頂天になってた。
Mr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.ジョンソン氏は突然考えを変え、約書に署名した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the deal's off, I'm afraid.[JA] だから約は白紙だ Smell the Weakness (2017)
And he's signing a lot of the best fighters... but Haymon rarely does business with competing promoters and their fighters.[JA] 有名ボクサーと約しながら ヘイモンは競争相手には ほとんど声をかけない ヘイモンは競争相手には ほとんど声をかけない CounterPunch (2017)
Listen, my number one son, you'll get to spend some quality time with Daddy, straight after Daddy gets back from closing a big fucking deal with the man from the council.[JA] あとでパパとの 楽しい時間が待ってる 大きな約を結んだら すぐ帰ってくるよ Smell the Weakness (2017)
"Why would I go in Olympics and get nothing, but maybe some sponsorship from Nike?[JA] オリンピックは儲からない スポンサー約くらいだ CounterPunch (2017)
There is nothing to be thankful for.[CN] 米列娃 你喜欢普尼的歌剧吗 Einstein: Chapter Six (2017)
Even at the cellular level.[CN] 我们将看到 再哪一种条件下 可以让它重新合它的环境 Life (2017)
I'm sorry.[CN] 虽然有点厚颜无耻 但如果我能成为 让别人喜欢上小说的机的话 Absolute (2017)
Goodbye.[CN] 我其实只想知道罗基郡的投票率 Chapter 55 (2017)
You shouldn't be surprised to hear when Lil B-Hop signs his first pro contract, it's with Al Haymon.[JA] 〝アトラス・コップス・ アンド・キッズ・ ボクシングクラブ〞 〝アトラス・コップス・ アンド・キッズ・ ボクシングクラブ〞 コルバートが初のプロ約を 結んだ相手はヘイモンだった CounterPunch (2017)
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 納品までの時間短縮のために 正式な約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
Nothing.[CN] 机? Appeal (2017)
This is Francis Underwood. We've known each other too long for that.[CN] 帮我接南卡罗来纳州 罗基郡书记办公室的莎莉·安 Chapter 55 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
約者[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちぎる, chigiru] schwoeren, geloben, versprechen [Add to Longdo]
[けいき, keiki] Gelegenheit, Anlass [Add to Longdo]
[けいやく, keiyaku] Vertrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top