ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตกลง

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกลง-, *ตกลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกลง[V] agree, See also: accord, concur, consent, Syn. ยินยอม, เห็นด้วย, ยอมรับ, ยินยอมพร้อมใจ, Ant. ปฏิเสธ, Example: รัฐบาลยอมตกลงที่จะจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านที่มาร้องเรียน, Thai definition: ยอมให้เป็นไปเช่นนั้น
ตกลงปลงใจ[V] be voluntary, See also: decide, Syn. ตกลง, ยินยอม, , Example: การสมรสคือการที่ชายหญิงได้ตกลงปลงใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างฉันสามีภริยา, Thai definition: ยอมให้เป็นไปเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกลงก. ยินยอมพร้อมใจ, ปลงใจ.
รับตกลงตาม เช่น รับทำ
ลงตกลงปลงใจแล้วก็ปักใจถือเอาเป็นแน่ เช่น ลงได้ทำเป็นไม่ทิ้ง ลงสู้แล้วไม่ถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knock downตกลงขายโดยเคาะไม้ (ในการขายทอดตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เฟิร์มตกลงในการนัดหมาย [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deal.ข้อตกลง Pulp Fiction (1994)
- Ok.ตกลง Don Juan DeMarco (1994)
Done.ตกลง The Jackal (1997)
Okay.ตกลง 10 Things I Hate About You (1999)
I will.ตกลง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Okay.ตกลง The Butterfly Effect (2004)
Okay.ตกลง Crash (2004)
Okay!ตกลงMy Wife Is a Gangster 3 (2006)
Okay.ตกลง Kung Fu Fighting (2007)
Okay.ตกลง Ending Happy (2007)
Okay.ตกลง Finding Freebo (2008)
Deal.ตกลง Turning Biminese (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept   FR: être d'accord
ตกลง[X] (toklong) EN: o.k. = ok = OK ; okay ; all right ; agreed   FR: d'accord ; O.K. ; entendu
ตกลงกัน[v. exp.] (toklong kan) FR: s'entendre ; convenir de
ตกลงกันได้[v. exp.] (toklong kan dāi ) EN: come to an agreement   
ตกลงจะไปไหม[xp] (toklong ja pai mai) EN: so, are you coming along ?   
ตกลงจากที่สูง 10 เมตร[v. exp.] (tok long jāk) EN: drop behind ; lag behind   
ตกลงซื้อขาย [v. exp.] (toklong seū khāi) EN: deal   FR: conclure une affaire
ตกลงปลงใจ[v. exp.] (toklong plongjai) EN: be voluntary ; decide ; make up one's mind   
ตกลงมา[v. exp.] (tok long mā) EN: fall   FR: tomber
ตกลงมาราวกับห่าฝน[v. exp.] (tok long mā rāokap hā fon) EN: rain   

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree[VI] ตกลง, See also: ยอมรับ, ยินยอม
all right[INT] ตกลง, See also: ดีละ, เอาเถอะ, Syn. yes
bargain about[PHRV] ต่อรองราคาของ, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. dicker over, haggle over
bargain away[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain for[PHRV] ต่อรองเรื่อง, See also: ตกลงกันเรื่อง, Syn. dicker for, haggle over
bargain over[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain about
bargain with[PHRV] พยายามต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. dicker with, haggle with
barter away[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain away
cascade[VI] ตกลงมาเหมือนน้ำตก
clap up[PHRV] ตกลงเซ็นสัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
compact(n) สัญญา,ข้อตกลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
settle (vt ) ตกลงกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
決定[けってい, kettei] (n) ตกลงใจ,ตัดสินใจ
落下[らっか, rakka] (n vt) ตกลงข้างล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落ち込む[おちこむ, ochikomu] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: ตกลงเห็นด้วย
決まる[きまる, kimaru] Thai: ตกลงเป็นที่เรียบร้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
gehenใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung
Grundlagenvertrag(n) |der, pl. Grundlagenverträge| ข้อตกลงพื้นฐาน เช่น Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten sich in der Nacht zum Samstag in Brüssel auf den Weg zu einem neuen Grundlagenvertrag als Ersatz für die gescheiterte EU-Verfassung verständigt.; Den Anstoß zu den Verhandlungen über den Grundlagenvertrag (

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top