ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consent

K AH0 N S EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consent-, *consent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consent(n) การอนุญาต, Syn. approval, permission
consent(vi) ยอมรับ, See also: เห็นด้วย
consent(vi) ยอมให้ทำ, See also: อนุญาต
consent to(phrv) อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consent(คันเซนทฺ') { consented, consenting, consents } n. การอนุญาต, ความเห็นชอบ, การยินยอม. vt. อนุญาต, เห็นชอบ, ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance, Ant. dissent
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง, เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง, ซึ่งเห็นด้วย,
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
consent(n) ความเห็นชอบ, การอนุมัติ, ความยินยอม
consent(vi) เห็นชอบ, อนุมัติ, ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent of victimความยินยอมของเจ้าทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent searchการตรวจค้นโดยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent, unanimousความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consent, with the advice andด้วยคำแนะนำและยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consent letter(n, law) หนังสือแสดงความยินยอม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the presence of God, Peter and Juliet have given their consent and made their marriage vows to each other.ในนามของพระผู้เป็นเจ้า ปีเตอร์และจูเลียตได้รับความเห็นชอบ ให้ประกอบพิธีสาบานสมรส Love Actually (2003)
If Your Highnesses would consent to come with us to the village, we could still guard you, and Chien-Po could have his dream.ถ้าหากองค์หญิงยินยอมไปหมู่บ้านนั้นกับพวกเรา พวกเราจะคอยป้องกันภัยให้กับองค์หญิง และปล่อยให้ เฉียน-โป ฝันต่อไป Mulan 2: The Final War (2004)
There's no consent form.มีรูปแบบที่ได้รับความยินยอมไม่ได้ Cubeº: Cube Zero (2004)
- There is not pink page, the consent form is missing!- มีไม่หน้าชมพูแบบฟอร์มยินยอมจะหายไป! Cubeº: Cube Zero (2004)
You know the rules. She can't be in there without a consent form!คุณรู้กฎ เธอไม่สามารถจะอยู่ในนั้นได้รับความยินยอมโดยไม่มีรูปแบบ! Cubeº: Cube Zero (2004)
I mean, there might not be a consent form.ผมหมายถึงมีอาจจะไม่ได้รับความยินยอมรูปแบบ Cubeº: Cube Zero (2004)
Well, yeah. I saw the consent forms. Except for yours!ดีจ้ะ ผมเห็นรูปแบบที่ได้รับความยินยอม ยกเว้นคุณ! Cubeº: Cube Zero (2004)
I know, because your consent form is missing!ฉันรู้ว่าเพราะรูปแบบความยินยอมของคุณจะหายไป! Cubeº: Cube Zero (2004)
Uninformed consent extorted with threats against children.- ใบยินยอมที่โดนผูกมัด กับการรักษาเด็กๆ The Constant Gardener (2005)
I will consent to his marrying whichever girl he chooses.พ่อจะอนุญาตให้เขาแต่งงาน ไม่ว่าเขาจะเลือกแต่งกับคนไหน Pride & Prejudice (2005)
I need the old lady's consent to do some treatment.ผมว่าผมควรจะบอกคุณ, แต่ว่าเพราะคุณไม่ได้เป็นญาติเธอ ทางด้านกฏหมาย.. Alone (2007)
my patient won't consent to mris or ultrasounds.คนไข้ชั้นไม่ยอมให้แสกนร่างกายหรือทำอัลตร้าซาวด์ The Right Stuff (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consentAll the members of the committee consented to my proposal.
consentFather consented to my leaving school.
consentHe consented on the spot.
consentHe consented to help the old lady.
consentHe consent to his daughter's marriage.
consentHe finally consented to our plan.
consentHe interpreted my silence as consent.
consentHer father reluctantly consented to her marriage.
consentHe withheld his consent.
consentHis father consented to my plan against his will.
consentHis mother will not consent to his going there alone.
consentI argued him into consent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำยินยอม(n) consent, Example: เจ้าของบัญชีจะต้องให้คำยินยอมเป็นหลักฐานต่อธนาคาร, Thai Definition: ถ้อยคำยอมตามอย่างไม่ขัด
ไม่ขัดข้อง(v) consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
เห็นดีเห็นงาม(v) agree, See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
ยินยอม(v) consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai Definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
ความเห็นพ้อง(n) agreement, See also: consent, approval, compliance, unanimity, Syn. ความเห็นด้วย, Ant. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง, Example: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด, Thai Definition: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ยอม(v) agree, See also: consent, yield, submit, Syn. ยินยอม, Example: เหล่าประเทศในเอเชียยอมตกลงเปิดเสรีตลาดการเงิน เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินให้แก่ภูมิภาค, Thai Definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าเห็นด้วย ไม่ขัด ตกลงปลงใจ
คล้อยตาม(v) comply with, See also: consent, go along with, Syn. เชื่อฟัง, เชื่อตาม, Ant. ขัดแย้ง, Example: เมื่อบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นโอกาสที่จะคล้อยตามผู้อื่นก็น้อยลง
ความยินยอม(n) agreement, See also: consent, Syn. ความยินยอมพร้อมใจ, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: การกระทำนี้เป็นความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย
ความยินยอมพร้อมใจ(n) consent, See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence, Syn. ความยินยอม, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ฉันทะ[chantha] (n) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney  FR: procuration [ f ] ; mandat [ m ]
ให้[hai = hāi] (v) EN: permit ; allow ; let ; consent to  FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
เห็นชอบ[henchøp] (v, exp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse  FR: approuver ; être en faveur de
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably
การหย่าโดยความยินยอม(ของ)ทั้งสองฝ่าย[kān yā dōi khwām yinyøm (khøng) thang søng fāi] (n, exp) FR: divorce par consentement mutuel [ m ]
คล้อยตาม[khløitām] (v) EN: comply with ; consent ; go along with
ความยินยอม[khwām yinyøm] (n) EN: agreement ; consent  FR: agrément [ m ]
ความยินยอมโดยปริยาย[khwām yinyøm dōi pariyāi] (n, exp) EN: implied consent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSENT K AH0 N S EH1 N T
CONSENTS K AH0 N S EH1 N T S
CONSENTED K AH0 N S EH1 N T IH0 D
CONSENTED K AH0 N S EH1 N IH0 D
CONSENTING K AH0 N S EH1 N T IH0 NG
CONSENTING K AH0 N S EH1 N IH0 NG
CONSENTINO K AA0 N S EH0 N T IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consent (v) kˈənsˈɛnt (k @1 n s e1 n t)
consents (v) kˈənsˈɛnts (k @1 n s e1 n t s)
consented (v) kˈənsˈɛntɪd (k @1 n s e1 n t i d)
consenting (v) kˈənsˈɛntɪŋ (k @1 n s e1 n t i ng)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] TH: เห็นพ้องด้วย  EN: consent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustimmung { f }; Zusage { f }; Einverständnis { n } (zu) | Zustimmungen { pl }; Zusagen { pl }; Einverständnisse { pl } | ohne Zustimmungconsent (to) | consents | unconsenting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
インフォームドコンセント[info-mudokonsento] (n) informed consent [Add to Longdo]
コンセント[konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
一諾[いちだく, ichidaku] (n) consent [Add to Longdo]
応諾[おうだく, oudaku] (n, vs) consent; compliance [Add to Longdo]
快諾[かいだく, kaidaku] (n, vs) ready consent [Add to Longdo]
許諾[きょだく, kyodaku] (n, vs) consent; (P) [Add to Longdo]
協議離婚[きょうぎりこん, kyougirikon] (n) divorce by consent [Add to Longdo]
肯んずる;肯ずる(io)[がえんずる, gaenzuru] (vz, vt) to consent; to allow; to accept [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n, vs, adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consent \Con*sent"\, v. i. [imp. & p. p. {Consented}; p. pr. &
   vb. n. {Consenting}.] [F. consentir, fr. L. consentire,
   -sensum, to feel together, agree; con- + sentire to feel. See
   {Sense}.]
   1. To agree in opinion or sentiment; to be of the same mind;
    to accord; to concur.
    [1913 Webster]
 
       And Saul was consenting unto his death. --Acts.
                          viii. 1.
    [1913 Webster]
 
       Flourishing many years before Wyclif, and much
       consenting with him in jugdment.   --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To indicate or express a willingness; to yield to
    guidance, persuasion, or necessity; to give assent or
    approval; to comply.
    [1913 Webster]
 
       My poverty, but not my will, consents. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And whispering "I will ne'er consent," -- consented.
                          --Byron.
 
   Syn: To accede; yield; assent; comply; agree; allow; concede;
     permit; admit; concur; acquiesce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consent \Con*sent"\, v. t.
   To grant; to allow; to assent to; to admit. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Interpreters . . . will not consent it to be a true
      story.                  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consent \Con*sent"\, n. [Cf. OF. consent.]
   1. Agreement in opinion or sentiment; the being of one mind;
    accord.
    [1913 Webster]
 
       All with one consent began to make excuse. --Luke
                          xiv. 18.
    [1913 Webster]
 
       They fell together all, as by consent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Correspondence in parts, qualities, or operations;
    agreement; harmony; coherence.
    [1913 Webster]
 
       The melodious consent of the birds.  --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Such is the world's great harmony that springs
       From union, order, full consent of things. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Voluntary accordance with, or concurrence in, what is done
    or proposed by another; acquiescence; compliance;
    approval; permission.
    [1913 Webster]
 
       Thou wert possessed of David's throne
       By free consent of all.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Capable, deliberate, and voluntary assent or
    agreement to, or concurrence in, some act or purpose,
    implying physical and mental power and free action.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.) Sympathy. See {Sympathy}, 4.
 
   Syn: Assent; acquiescence; concurrence; agreement; approval;
     permission. See {Assent}.
     [1913 Webster]
 
   {Age of consent} (Law), an age, fixed by statute and varying
    in different jurisdictions, at which one is competent to
    give consent. Sexual intercourse with a female child under
    the age of consent is punishable as rape.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consent
   n 1: permission to do something; "he indicated his consent"
   v 1: give an affirmative reply to; respond favorably to; "I
      cannot accept your invitation"; "I go for this resolution"
      [syn: {accept}, {consent}, {go for}] [ant: {decline},
      {refuse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top