ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อตกลง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อตกลง-, *ข้อตกลง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัญญาข้อตกลงกัน, คำมั่น, เช่น เขาให้สัญญาว่าจะมาหาพรุ่งนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suicide pactข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back to work agreementข้อตกลงกลับเข้าทำงาน (ของลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage agreementข้อตกลงการกู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage agreementข้อตกลงการกู้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war risks agreementข้อตกลงการเสี่ยงภัยสงคราม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims sharing agreementข้อตกลงการแบ่งภาระค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compromisข้อตกลงกำหนดหลักเกณฑ์ประนีประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Multifibre arrangementข้อตกลงว่าด้วยสิ่งทอ [เศรษฐศาสตร์]
North American Free Trade Agreementข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [ธุรกิจ]
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Canada. Treaties, etc. 1992 Oct. 7 ; North American Free Trade Agreementข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Foreign licensing agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
License agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ [TU Subject Heading]
Clearing agreementข้อตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deal.ข้อตกลง Pulp Fiction (1994)
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา Rebecca (1940)
Well, I kept the bargain and so did she, apparently.ผมทําตามข้อตกลง หล่อนก็เช่นกัน Rebecca (1940)
You changed partners but you still got the same deal.นายเปลี่ยนหุ้นส่วน แต่ข้อตกลงยังคงเดิม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's bad luck for me, and bad luck for you if you don't make that deal.นั่นเป็นโชคร้ายสำหรับฉันและโชคไม่ดีสำหรับคุณถ้าคุณไม่ได้ทำข้อตกลงว่า The Godfather (1972)
If your father dies you make the deal.ถ้าพ่อของคุณตาย คุณทำข้อตกลง The Godfather (1972)
He promises that the deal is too good to refuse.เขาสัญญาว่าข้อตกลงเป็นสิ่งที่ดีเกินไปที่จะปฏิเสธ The Godfather (1972)
-That's part of the deal.- นั่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง The Godfather (1972)
Is it a deal?มันเป็นข้อตกลงใช่ไหม The Blues Brothers (1980)
Yeah. Sure, it's a deal.ใช่ มันเป็นข้อตกลง The Blues Brothers (1980)
Yeah. Sure, it's a deal!ใช่ มันเป็นข้อตกลง The Blues Brothers (1980)
The arrangement was I wouldn't kill you.- ข้อตกลงคือฉันจะไม่ฆ่านาย The Road Warrior (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อตกลง[khøtoklong] (n) EN: agreement ; deal ; accord ; convention  FR: accord [ m ] ; convention [ f ]
ข้อตกลงกัน[khøtoklong kan] (n, exp) FR: compromis [ m ]
ข้อตกลงทวิภาคี[khøtoklong thawiphākhī] (n, exp) EN: bilateral agreement  FR: accord bilatéral [ m ]
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā] (org) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ข้อตกลงร่วม[khøtoklong ruam] (n, exp) EN: collective agreement
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[khøtoklong lūkphūchāi] (n, exp) EN: gentleman's agreement  FR: gentleman's agreement [ m ] (anglic.) ; gentlemen's agreement [ m ] (anglic.)
ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน[khøtoklong song phūrāi khām daēn] (n, exp) EN: extradition treaty  FR: traité d'extradition [ m ]
ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ[khøtoklong sombūnbaēp] (n, exp) EN: formal agreements  FR: accord formel [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord(n) ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, สัญญา
agreement(n) ข้อตกลง, See also: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง, Syn. recognition, approval
bargain(n) ข้อตกลงทางการค้า, See also: สัญญาซื้อขาย
concordat(n) ข้อตกลง, Syn. compact, covenant, formal agreement
contract(n) ข้อตกลง, See also: สัญญา
convention(n) ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, Syn. agreement
covenant(n) ข้อตกลงร่วมกัน, Syn. compact, agreement, contract
indenture(n) หนังสือสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. agreement, contract, Ant. emancipate
pact(n) ข้อสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. accord, treaty, settlement, compact
meet of the minds(sl) ข้อตกลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi., vt., n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity
bond(บอนดฺ) { bonded, bonding, bonds } n. ข้อผูกมัด, ข้อตกลงในสัญญา, สิ่งผูกมัด, พันธนาการ, สลัก, ตรวน, โซ่, การคุมขัง, การติดคุก, พันธบัตร, ใบกู้ยืม, ใบหุ้นกู้, พันธุกรรม, พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi., vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน, เชื่อมติด, ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
compact(คอม'แพคทฺ) { compacted, compacting, compacts } adj. แน่น, รวมกันแน่น, อัดแน่น, แข็ง, กระชับ, รัดกุม, กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น, อัดกันแน่น, ทำให้แน่น, ทำให้มั่นคง, ทำให้กะทัดรัด, ทำให้เป็นปึกแผ่น, ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก, รถยนต์ขนาดย่อม, ข้อตกลง, สัญญา ค
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน, การปรองดองกัน, การลงรอยกัน, สัญญา, ข้อตกลง, ความสงบ, มิตรภาพ, เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord, agreement, treaty, Ant. discord
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ, สัญญา, สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม, ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน, ข้อตกลง, จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness, fitness, Ant. disparity, contrast
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, คำย่อ, รูปแบบย่อ -v. หด, ย่น, ขมวด, เกร็ง, ติด (โรค, นิสัย) , ทำ (หนี้สิน) , ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
agreement(n) การเห็นด้วย, การตกลง, ความยินยอม, ข้อตกลง, สัญญา
bond(n) เครื่องผูกมัด, ข้อผูกมัด, ข้อตกลง, พันธะ, พันธนาการ, พันธบัตร
compact(n) สัญญา, ข้อตกลง
concord(n) การลงรอยกัน, ความปรองดองกัน, ข้อตกลง, สัญญา
contract(n) สัญญา, ข้อตกลง, นิติกรรมสัญญา, หนังสือสัญญา, ไพ่
covenant(n) สนธิสัญญา, ข้อตกลง, ข้อกำหนด, บทบัญญัติ
covenant(vi) ให้คำมั่น, ให้สัญญา, ทำสัญญา, ทำข้อตกลง
deed(n) การกระทำ, โฉนด, เอกสารสำคัญ, สารตรา, เกียรติประวัติ, สัญญา, ข้อตกลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
arrangement(n) ข้อตกลง
bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย
multilateral agreement[มัล-ติ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n) ข้อตกลงระหว่างหลายประเทศ (wikipedia.org)
pragmaticข้อตกลงในการใช้ภาษา เช่นการเว้นช่องไฟระหว่างคำ และควรพูดนานแค่ไหน แล้วจึงเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามพูดบ้าง
protocol(n) ข้อตกลงในการทำการสื่อสาร การกำหนดความหมาย และวิธีการในการสื่อสาร
take-or-pay contract(n) ข้อตกลงที่ผู้ซื้อทำ เพื่อให้ได้วัตถุดิบ, บริการในการผลิต เช่น ผู้ซื้อเครื่องจักรผลิตขนมปังทำข้อตกลงนี้ เพื่อให้มีแป้งมาเป็นวัตถุดิบ, สัญญาว่าจะซื้อบริการอะไหล่เครื่อง โดยราคาวัตถุดิบนี้ อาจจะตกลงกันให้คงที่(fixed price) เพื่อให้มีความแน่นอน, Syn. throughput arrangement
Terms and conditions(n) ข้อตกลงและเงื่อนไข

German-Thai: Longdo Dictionary
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, Syn. Abmachung
Grundlagenvertrag(n) |der, pl. Grundlagenverträge| ข้อตกลงพื้นฐาน เช่น Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten sich in der Nacht zum Samstag in Brüssel auf den Weg zu einem neuen Grundlagenvertrag als Ersatz für die gescheiterte EU-Verfassung verständigt.; Den Anstoß zu den Verhandlungen über den Grundlagenvertrag (

French-Thai: Longdo Dictionary
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top