ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิเสธ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิเสธ-, *ปฏิเสธ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิเสธ(v) deny, See also: refuse, refute, decline, reject, Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม, Ant. ยอมรับ, รับ, Example: รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงที่คณะผู้เจรจาทำเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิเสธก. ไม่รับ, ไม่ยอมรับ, เช่น ปฏิเสธการเชิญ, ไม่ยอมรับข้อเท็จจริง เช่น ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ปฏิเสธแสดงความหมายตรงกันข้ามกับยืนยัน รับ หรือ ยอมรับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refuseปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Say no.ให้ปฏิเสธ Liberty (2013)
Now, sсrub good and hard It сan't be deniedตอนนี้สครับที่ดีและมันยากที่ ไม่สามารถปฏิเสธ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Epstein refuses.เอฟสติน ปฏิเสธ The Great Dictator (1940)
Robert denies the accusation most emphatically, sir.เเต่โรเบิร์ตปฏิเสธเสียงเเข็งครับ Rebecca (1940)
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it.ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด Rebecca (1940)
I'll have my just reward.พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธเราเพียง แค่รางวัลของฉันตอนนี้ Help! (1965)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
No Sicilian can refuse any request on his daughter's wedding day.ไม่มีซิซิลีสามารถปฏิเสธคำขอในวันแต่งงานของลูกสาวของเขาใด ๆ The Godfather (1972)
-Made him an offer he couldn't refuse.- ทำเขาได้ข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธ The Godfather (1972)
I'm going to make him an offer he can't refuse.ฉันจะทำให้เขาได้ข้อเสนอเขาไม่สามารถปฏิเสธ The Godfather (1972)
He never asks a second favor when he's been refused the first.เขาไม่เคยถามความโปรดปรานที่สองเมื่อเขาถูกปฏิเสธครั้งแรก The Godfather (1972)
He promises that the deal is too good to refuse.เขาสัญญาว่าข้อตกลงเป็นสิ่งที่ดีเกินไปที่จะปฏิเสธ The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush off(phrv) ไม่ยอมรับฟัง, See also: ปฏิเสธ
chuck out(phrv) ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. fling out, hurl out
cry down(phrv) ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ
deny to(phrv) ปฏิเสธกับ
deny to(phrv) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse to
dissent from(phrv) ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ปฏิเสธ
draw a veil over(phrv) ปฏิเสธที่จะคุยในเรื่อง (ผิดหรือไม่ถูกต้อง)
fling out(phrv) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย), See also: ไม่ยอมรับ, Syn. chuck out, hurl out, throw out, toss out
freeze off(phrv) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ
fudge on(phrv) ปฏิเสธที่จะตอบ, See also: เลี่ยงไม่ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
buts(บัทซ) n., pl. ความขัดข้อง, การปฏิเสธ
contradict(คอนทระดิคทฺ') { contradicted, contradicting, contradicts } vt. โต้แย้ง, เถียง, ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
declinationn. การเอียงลาด, การเสื่อมลง, การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
decline(ดิไคลน') vi., n. (การ) เอียง, ลาด, เสื่อมลง, ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอม, Syn. lessen
deep six n.การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง, การโยนลงทะเล
denegationn. การปฏิเสธ, การขัดแย้ง, การคัดค้าน
deniable(ดิไน'อะเบิล) adj. ซึ่งปฏิเสธได้, ซึ่งบอกปัดได้
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ, การบอกปัด, การไม่ยอมรับ, การบังคับใจตัวเอง, การไม่ยอมตามใจตัวเอง
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ, ผู้ไม่ยอมรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง, การเอียงลง, ความทรุดโทรม, การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การปฏิเสธ, ตอนจบ
decline(vt) ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่รับ, ไม่ยอม, กระจายคำ
denial(n) การปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ, การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ปฏิบัติตาม, ไม่ตกลง, ไม่ยอมรับ
disallow(vt) ไม่อนุญาต, ไม่ยอม, ปฏิเสธ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, บอกปัด
disown(vt) ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, บอกปัด, บอกเลิก, บอกศาลา
fain(adv) ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี, อย่างไม่ปฏิเสธ
jilt(vt) สลัดทิ้ง, ทอดทิ้ง, ปฏิเสธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
turn down(vi) ปฏิเสธ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
断る[ことわる, kotowaru] TH: ปฏิเสธ  EN: to refuse

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
Ablehnungsbescheid(n) |der| คำปฏิเสธ เช่น คำปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นต้น, See also: A. der Zulassungsbescheid
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, Syn. verweigern
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top