Search result for

ปฏิเสธ

(63 entries)
(0.0715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิเสธ-, *ปฏิเสธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิเสธ[V] deny, See also: refuse, refute, decline, reject, Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม, Ant. ยอมรับ, รับ, Example: รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงที่คณะผู้เจรจาทำเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิเสธก. ไม่รับ, ไม่ยอมรับ, เช่น ปฏิเสธการเชิญ, ไม่ยอมรับข้อเท็จจริง เช่น ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ปฏิเสธแสดงความหมายตรงกันข้ามกับยืนยัน รับ หรือ ยอมรับ.
ปฏิเสธข่าวก. แสดงยืนยันว่าไม่เป็นไปตามนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refuseปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Say no.ให้ปฏิเสธ Liberty (2013)
So I guess that means you turned downงั้นลูกก็คงปฏิเสธ New Haven Can Wait (2008)
Noah Shapiro declined to write on your behalf.โนอา แชฟฟิโรปฏิเสธที่จะเขียนให้เธอ New Haven Can Wait (2008)
But if that prince refuses to come...แต่ถ้าเจ้าชายปฏิเสธที่จะมาหล่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
Denied. No one is allowed on or off the colony.ขอปฏิเสธห้ามใครเข้า หรือ ออกจากนิคมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
Either way, I don't think you should waste any time on denials.ทั้งสองวิธีฉันไม่คิดว่าคุณ ควรเสียเวลาในการปฏิเสธใด ๆ Adverse Events (2008)
They denied my existence.พวกเค้าปฏิเสธการมีตัวตนของฉัน Birthmarks (2008)
You need to know the extent to which he is disconnected from the human race.แค่ต้องการให้คุณรู้ว่า\ มีมนุษย์ที่ปฏิเสธการติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Birthmarks (2008)
"dad, I refuse to recognize your existence because I have chosen James Bond as my dad"?\"พ่อครัับ.. ผมปฏิเสธการคงอยู่ของคุณ\ เพราะผมเลือกเจมส์บอนด์เป็นพ่อ Birthmarks (2008)
She wants to deny her parents the satisfaction of saving her life.เธอปฏิเสธพ่อแม่ตัวเอง พอใจมากกว่าที่ จะรักษาชีวิตตัวเอง Emancipation (2008)
You're supposed to say no.คุณควรตอบปฏิเสธ Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[v. exp.] (patisēt khørīekrøng) EN: repudiate a claim   
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (patisēt khørīekrøng thī mai mī hētphon) EN: repudiate an unfounded claim   
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khāoleū) EN: decline rumours ; deny rumours   FR: démentir un bruit
ปฏิเสธคำขอ[v. exp.] (patisēt khamkhø) EN: refuse a request   
ปฏิเสธไม่ได้[adj.] (patisēt mai dāi ) EN: undeniable   FR: indéniable

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush off[PHRV] ไม่ยอมรับฟัง, See also: ปฏิเสธ
chuck out[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. fling out, hurl out
cry down[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ
deny to[PHRV] ปฏิเสธกับ
deny to[PHRV] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse to
dissent from[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ปฏิเสธ
draw a veil over[PHRV] ปฏิเสธที่จะคุยในเรื่อง (ผิดหรือไม่ถูกต้อง)
fling out[PHRV] ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย), See also: ไม่ยอมรับ, Syn. chuck out, hurl out, throw out, toss out
freeze off[PHRV] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ
fudge on[PHRV] ปฏิเสธที่จะตอบ, See also: เลี่ยงไม่ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
deep six n.การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง,การโยนลงทะเล
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
deniable(ดิไน'อะเบิล) adj. ซึ่งปฏิเสธได้,ซึ่งบอกปัดได้
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
fain(adv) ด้วยความเต็มใจ,ด้วยความยินดี,อย่างไม่ปฏิเสธ
jilt(vt) สลัดทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turn down (vi ) ปฏิเสธ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
Ablehnungsbescheid(n) |der| คำปฏิเสธ เช่น คำปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นต้น, See also: A. der Zulassungsbescheid,
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, See also: S. verweigern,
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, See also: S. die Streichung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top