ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amenity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amenity-, *amenity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amenity(n) ความน่าดึงดูด, See also: ความน่าสนใจ, Syn. attractiveness
amenity(n) สิ่งอำนวยความสะดวก, Syn. convenience, accommodation, Ant. inconvenience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies

English-Thai: Nontri Dictionary
amenity(n) ความดี, ความสุภาพ, ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenityรมณียภาวะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, loss ofความสูญสิ้นความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, preservation ofการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amenity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amenity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annehmlichkeit { f } | Annehmlichkeiten { pl }amenity | amenities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメニティー;アメニティ[amenitei-; amenitei] (n) amenity [Add to Longdo]
オフィスアメニティ[ofisuamenitei] (n) office amenity [Add to Longdo]
快適さ[かいてきさ, kaitekisa] (n) amenity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amenity \A*men"i*ty\, n.; pl. {Amenities}. [F. am['e]nit['e], L.
   amoenitas, fr. amoenus pleasant.]
   The quality of being pleasant or agreeable, whether in
   respect to situation, climate, manners, or disposition;
   pleasantness; civility; suavity; gentleness.
   [1913 Webster]
 
      A sweetness and amenity of temper.    --Buckle.
   [1913 Webster]
 
      This climate has not seduced by its amenities. --W.
                          Howitt.
   [1913 Webster] Amenorrhea --AS

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amenity
   n 1: pleasantness resulting from agreeable conditions; "a well
      trained staff saw to the agreeableness of our
      accommodations"; "he discovered the amenities of reading at
      an early age" [syn: {agreeableness}, {amenity}] [ant:
      {disagreeableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top