Search result for

ยอมให้

(54 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอมให้-, *ยอมให้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมให้[V] yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปล่อยยอมให้ เช่น ปล่อยให้เข้ามา
ผ่านยอมให้ล่วงเข้าไปได้ เช่น บัตรผ่านประตู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tolerateยอมให้, ยอมทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedeยอมให้, ยอมโอน, ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want the honor of finishing him off.จะทำให้เขายอมให้เกียรติผมซะหน่อย Odyssey (2008)
I cannot afford a mutiny on my ship.ผมจะไม่ยอมให้ใครมาขว้างผมหรอน่า Dead Space: Downfall (2008)
And I'm not going to allow you, or anyone else, to destroy the artifact.และ ผมจะไม่ยอมให้คุณ หรือหน้าไหนก็ตาม มาทำลายสิ่งประดิษฐ์นั้น Dead Space: Downfall (2008)
Consent to chemotherapy.ยอมให้ทำคีโมซะ Not Cancer (2008)
Is why I won't let cameron buy a cat.ผมถึงได้ไม่ยอมให้คาเมรอนซื้อแมวมาเลี้ยง Adverse Events (2008)
He consented to the surgery.เขายินยอมให้ผ่าตัด The Itch (2008)
I'm withholding your salary history from every hospital {\in the tri-state area}in this region.ฉันจะไม่ยอมให้ประวัติเงินเดือนคุณกับโรงพยาบาลในเขตนี้ Dying Changes Everything (2008)
The Separatists don't want any witnesses.พวกแบ่งแยกไม่ยอมให้ใครเหลือรอดเป็นหลักฐานแน่ๆ Rising Malevolence (2008)
That is something we cannot allow.นั่นเป็นสิ่งที่พวกเรายอมให้มันเกิดขึ้นไมได้ Rising Malevolence (2008)
General, I don't want any witnesses.ท่านนายพล ข้าไม่ยอมให้มีใครหน้าไหนหลุดรอดออกไปได้หรอกนะ Rising Malevolence (2008)
I can't let them do that.ข้าไม่ยอมให้พวกมันทำเช่นนั้นแน่ Downfall of a Droid (2008)
I vowed that day that never again would I be helpless in the face of tyranny.ผมสาบานว่าจะต้องไม่ยอมให้มีการข่มเหงกันแบบนี้อีก Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอมให้[v. exp.] (yømhai) EN: yield ; agree to let ; agree to allow ; allow ; allocate ; let   FR: concéder ; accorder

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhibit[VT] ยอมให้ใช้, See also: ยอมให้เข้าไป, Syn. admit, let in
admit[VI] ยอมให้เข้า, See also: รับเข้าไว้
admit of[PHRV] ยอมให้, See also: อนุญาต, Syn. allow of
admit to[PHRV] อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), See also: ยอมให้เข้า
allow in[PHRV] ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit in
allow into[PHRV] ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit into
allow of[PHRV] ยอมให้เกิดขึ้น, See also: ยอมให้มี, Syn. admit of, permit of
allow out[PHRV] อนุญาตให้ออกไป (จากห้อง ตึก อาคาร ประตู), See also: ยอมให้ออกไป, Syn. permit out
allow through[PHRV] ยอมให้ผ่าน, Syn. permit through
allow to[PHRV] ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys

English-Thai: Nontri Dictionary
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
grant(vi,vt) ยอมรับ,อนุญาต,ยินยอม,ยอมให้,ตกลงตาม,มอบให้
inexorable(adj) ไม่ยอมตาย,ไม่ยอมให้,ไม่ปรานี,ใจแข็ง
sanction(vt) ยอมให้,อนุมัติ,อนุญาต,รับรอง,ลงโทษ
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, See also: S. genehmigen,
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
erlauben(vt) |erlaubte, hat erlaubt, etw./jmdm. etw. zu tun| อนุญาต, ยินยอมให้ทำ เช่น Erlauben Sie mir Sie anzurufen? คุณอนุญาตให้ผมโทรไปหาคุณได้ไหมครับ , See also: A. verbieten,
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top