ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยอมรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอมรับ-, *ยอมรับ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมรับ(v) agree, See also: accept, concur, acquiesce, Syn. เห็นด้วย, Example: นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์มักจะยอมรับการแก้ปัญหาแบบอนุโลม, Thai Definition: เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ยอมรับเอา
ยอมรับ(v) confess, See also: plead guilty, admit, Syn. สารภาพ, รับสารภาพ, รับผิด, Example: เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลเสียขึ้นมา
ยอมรับผิด(v) confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai Definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Acceptingยอมรับ, การยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do.ยอมรับ The Story of Us (1999)
Вut you gotta admit it's good and сlean funแต่คุณต้องยอมรับว่ามันก็สนุก ดีและสะอาด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ? 12 Angry Men (1957)
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก 12 Angry Men (1957)
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน The Old Man and the Sea (1958)
Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession.ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The strange thing is, I agree, there was a good reason for fighting the war.สิ่งที่แปลกก็คือว่าจริงๆ สิ่งที่แปลกก็คือว่าฉันยอมรับว่า มี เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับการต่อสู้ สงคราม How I Won the War (1967)
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน The Godfather (1972)
They're just not going to accept you.พวกเขาไม่มีวันยอมรับนาย Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอมรับ[yømrap] (v) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce  FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer
ยอมรับความผิด[yømrap khwāmphit] (v, exp) EN: face up  FR: admettre ; accepter
ยอมรับคำขออภัย[yømrap kham khø aphai] (v, exp) EN: accept an apology  FR: accepter les excuses
ยอมรับผิด[yømrap phit] (v, exp) EN: admit one's guilt ; admit one's mistake ; admit one's fault ; acknowledge one's mistake ; confess  FR: reconnaître ses torts
ยอมรับสารภาพ[yømrap sāraphāp] (v, exp) EN: confess
ยอมรับโดยไม่มีข้อแม้[yømrap dōi mai mī khømaē] (v, exp) EN: accept unconditionally  FR: accepter sans condition
ยอมรับได้[yømrap dāi] (adj) EN: acceptable  FR: acceptable
ยอมรับไม่ได้[yømrap mai dāi] (adj) EN: unacceptable  FR: inacceptable

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept(vt) เชื่อ, See also: ยอมรับว่าจริง, Syn. believe, trust, affirm
accept(vt) ต้อนรับ, See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
accept(vt) ยอมรับการตำหนิ, See also: รับผิดชอบ
accept(vt) รับ, See also: ยอมรับ, รับเอามา, Syn. take, acquire, admit, Ant. refuse, refect
acceptably(adv) ยอมรับได้, Syn. adequately
acknowledge(vi) ยอมรับ, Syn. accept, recognize
acknowledge(vt) ยอมรับ
acquiesce(vi) ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ, Syn. consent, comply, submit
admit(vi) ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง, Syn. receive
admit(vt) ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accept(แอคเซพทฺ') vt., vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ, การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ, ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance, admittance

English-Thai: Nontri Dictionary
accept(vt) ยอมรับ, รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ, การรับ, การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป, การยอมรับ, การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
accession(n) การยอมรับ, การเข้าถึง, การครอบครอง
acknowledge(vt) รับรอง, ยอมรับ, รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง, การยอมรับ, การรับ
acquiesce(vi) ยินยอม, ยอมรับ, สงบปากสงบคำ, นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม, การยอมรับ, การสงบปากสงบคำ, การนิ่งเฉย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hail(vt) ยอมรับ เช่น he hailed the court's decision.
receive with open armsยอมรับ, Syn. To welcome cordially

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
尊重[そんちょう, sonchou] (adj) ยอมรับ(ความคิด)
認める[みとめる, mitomeru] ยอมรับ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
受け入れる[うけいれる, ukeireru] TH: ยอมรับ  EN: to accept

German-Thai: Longdo Dictionary
ebenเป็นคำที่ใช้เสริมเพื่อบ่งว่าต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น Er kann gar nicht schaffen. Er ist eben mein Bruder. เขาไม่เป็นโล้ไม่เป็นพาย อย่างนั้นก็เถอะเขาก็เป็นน้องชายของฉัน, Syn. halt
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| ยอมรับด้วยดี, เห็นด้วย เช่น eine Bedingung annehmen ยอมรับเงื่อนไข
zugeben(vi) |gab zu, hat zugegeben| ยอมรับว่าผิด, ยินยอม, ยอมรับ เช่น Ich muß zugeben, daß du viel besser kochen kannst als ich. ฉันต้องยอมรับว่าเธอสามารถทำอาหารได้ดีกว่าฉันมาก
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, Syn. das Selbstbekenntnis
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, Syn. Aufnahme
gestehen(vi) |gestand, hat gestanden| ยอมรับสารภาพ เช่น die Wahrheit gestehen, Der Verbrecher hat den Diebstahl gestanden., Ich bin enttäuscht; daß sehe ich, offen gestanden, nicht ein., See also: etw. bekennen, Syn. offen aussprechen

French-Thai: Longdo Dictionary
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: démesuré, énorme, extrême

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top