ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยินยอม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยินยอม-, *ยินยอม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยินยอม(v) consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai Definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยินยอมก. ยอม, ไม่ขัด, ตกลง, ชอบใจ, ตาม.
ยินยอมพร้อมใจก. เห็นด้วยร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อนุญาตยินยอม ยอมให้, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ อนุญาติ [คำที่มักเขียนผิด]
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The purpose of the stories is to inflame lust; all will be permitted"จุดประสงค์ของเรื่องราวคือ to inflame ราคะ; ทั้งหมดจะถูกยินยอม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And now with your permission I'm going to do my stuffและตอนนี้ด้วยความยินยอมของนาย The Nightmare Before Christmas (1993)
It was the favourite wish of his mother as well as hers.มันเป็นความปรารถนา ที่ยินยอมโดยดีจากแม่ของเขา Episode #1.6 (1995)
What said Lady Catherine de Bourgh? I suppose she came to refuse her consent?เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กพูดเรื่องอะไร พ่อคิดว่าหล่อนมาเพื่อปฏิเสธความยินยอมใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
I thought love was something you were allowed to fall in and out of.ฉันคิดว่า ความรัก เป็นอะไรที่ ต้องยินยอม และผ่อนตาม The Story of Us (1999)
If by my life or death I can protect you I will.หากชีวิตหรือความตายของข้า สามารถปกป้องเจ้าได้... ข้ายินยอม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ The Corporation (2003)
- Your scripts. Sign the release form at the top.เซ็นต์เอกสารยินยอมด้วย อันบน The Girl Next Door (2004)
- Looks like a release form for something.-มันเหมือนกับหนังสือยินยอมอะไรซักอย่าง The Girl Next Door (2004)
If Your Highnesses would consent to come with us to the village, we could still guard you, and Chien-Po could have his dream.ถ้าหากองค์หญิงยินยอมไปหมู่บ้านนั้นกับพวกเรา พวกเราจะคอยป้องกันภัยให้กับองค์หญิง และปล่อยให้ เฉียน-โป ฝันต่อไป Mulan 2: The Final War (2004)
Well, you see you have to get their permission first.อืม คุณก็รู้ว่าอย่างแรกเลยคุณต้องได้รับการยินยอมจากพวกท่านเสียก่อน The Notebook (2004)
There's no consent form.มีรูปแบบที่ได้รับความยินยอมไม่ได้ Cubeº: Cube Zero (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยินยอม[yinyøm] (v) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow  FR: consentir à ; acquiescer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede(vi) เห็นด้วย, See also: ยินยอม, ยอมรับ, Syn. agree, consent
allow(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม, Syn. permit, let, grant
allow to(phrv) ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up(phrv) ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
bow before(phrv) ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow to
bow to(phrv) ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
consent to(phrv) อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to
crawl to(phrv) ยอมสยบ, See also: ยินยอมตาม, รับใช้, ทำท่าประจบประแจง
decide on(phrv) ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decide upon(phrv) ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agree(อะกรี') vt., vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม, สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้, ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย, การแนะนำ, การยินยอม, ความรู้สึกพอใจต่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(vi, vt) สอดคล้อง, เห็นด้วย, ยินยอม, ให้
acquiesce(vi) ยินยอม, ยอมรับ, สงบปากสงบคำ, นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม, การยอมรับ, การสงบปากสงบคำ, การนิ่งเฉย
agree(vt) เห็นด้วย, ตกลง, ยินยอม, ถูกต้อง, เข้ากันได้
agreement(n) การเห็นด้วย, การตกลง, ความยินยอม, ข้อตกลง, สัญญา
allowance(n) การอนุญาต, การยินยอม, การให้อภัย, การลดราคา
approbation(n) การเห็นชอบ, การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม, การเห็นด้วย, การเห็นชอบ, การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย, เห็นชอบ, ยินยอม, อนุมัติ, อนุญาต, พอใจ, ถูกใจ
assent(n) การยินยอม, การเห็นพ้องต้องกัน, การยอมรับ, การตกลง

German-Thai: Longdo Dictionary
zugeben(vi) |gab zu, hat zugegeben| ยอมรับว่าผิด, ยินยอม, ยอมรับ เช่น Ich muß zugeben, daß du viel besser kochen kannst als ich. ฉันต้องยอมรับว่าเธอสามารถทำอาหารได้ดีกว่าฉันมาก
erlauben(vt) |erlaubte, hat erlaubt, etw./jmdm. etw. zu tun| อนุญาต, ยินยอมให้ทำ เช่น Erlauben Sie mir Sie anzurufen? คุณอนุญาตให้ผมโทรไปหาคุณได้ไหมครับ, See also: A. verbieten
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, Syn. Konzession
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top