ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concord

K AA1 N K AO2 R D   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concord-, *concord*, concor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concord[N] ความเป็นมิตรภาพกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. friendship
concord[N] ความสอดคล้องกัน, Syn. harmony, accord
concordat[N] ข้อตกลง, Syn. compact, covenant, formal agreement
concordant[ADJ] สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
concordance[N] ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord

English-Thai: Nontri Dictionary
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordant intrusion๑. การแทรกซอนร่วมแนว๒. หินอัคนีแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)๑. ข้อตกลงประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้) (ก. ฝรั่งเศส)๒. ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordความสามัคคี [TU Subject Heading]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Now, class, who were the couriers ordered to ride to Concord to warn that the British were coming?-เอาละ นักเรียน ใครเป็นคนนำ ข่าวมาบอกว่า อังกฤษกำลังบุก An American Haunting (2005)
So, you're Mr. Concord now?ตกลงคุณคือ มิสเตอร์คอนคอร์ด ? Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Battles of Lexington and Concord were fought not too far from here.สมรภูมิเล็กซิงตันและคองคอร์ด อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ Eight Hours (2011)
I have come to value the concord I found with my fellow detainees.ฉันต้องนับถือมิตรภาพ ที่มีในหมู่เพื่อนผู้ถูกจองจำ I, Witness (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concordGreat speed is a feature of the Concorde.
concordWe studied the Concordance to Shakespeare to accumulate examples of alliteration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปี่เป็นขลุ่ย[ADV] harmoniously, See also: concordantly, in perfect harmony, Ant. ขัดแย้ง, Example: ทุกคนในกลุ่มก็ฮือฮามีเรื่องเล่าเรื่องพูดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย, Thai definition: ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ngop rīeprøi) EN: peace ; harmony ; concord   
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord   FR: concilier ; harmoniser
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord, harmony   FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony   FR: en accord
ตรง[v.] (trong) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with   FR: concorder ; coïncider
ตรงกัน[v.] (trongkan) FR: cadrer avec ; se rapporter à ; concorder ; coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCORD K AA1 N K AO2 R D
CONCORD K AA1 N K ER0 D
CONCORDE K AA1 N K AO2 R D
CONCORD'S K AA1 N K AO2 R D Z
CONCORD'S K AA1 N K ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concord (n) kˈɒŋkɔːd (k o1 ng k oo d)
concords (n) kˈɒŋkɔːdz (k o1 ng k oo d z)
concordat (n) kˈənkˈɔːdæt (k @1 n k oo1 d a t)
concordant (j) kˈənkˈɔːdənt (k @1 n k oo1 d @ n t)
concordats (n) kˈənkˈɔːdæts (k @1 n k oo1 d a t s)
concordance (n) kˈənkˈɔːdəns (k @1 n k oo1 d @ n s)
concordances (n) kˈənkˈɔːdənsɪz (k @1 n k oo1 d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] concordant; harmonious, #81,695 [Add to Longdo]
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, ] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire, #314,893 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコーダンス[, konko-dansu] (n) concordance [Add to Longdo]
コンコルダート[, konkoruda-to] (n) concordat (ger [Add to Longdo]
コンコルド[, konkorudo] (n) (1) concord; (2) Concord; (3) Concorde (fre [Add to Longdo]
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P) [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P) [Add to Longdo]
超音速旅客機[ちょうおんそくりょかくき, chouonsokuryokakuki] (n) supersonic airliner (i.e. the Concorde) [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
用語索引[ようごさくいん, yougosakuin] (n) {comp} concordance [Add to Longdo]
和する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.) [Add to Longdo]
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンコルド[こんこるど, konkorudo] Concord [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fox \Fox\ (f[o^]ks), n.; pl. {Foxes}. [AS. fox; akin to D. vos,
   G. fuchs, OHG. fuhs, foha, Goth. fa['u]h[=o], Icel. f[=o]a
   fox, fox fraud; of unknown origin, cf. Skr. puccha tail. Cf.
   {Vixen}.]
   1. (Zool.) A carnivorous animal of the genus {Vulpes}, family
    {Canid[ae]}, of many species. The European fox ({V.
    vulgaris} or {V. vulpes}), the American red fox ({V.
    fulvus}), the American gray fox ({V. Virginianus}), and
    the arctic, white, or blue, fox ({V. lagopus}) are
    well-known species.
    [1913 Webster]
 
   Note: The black or silver-gray fox is a variety of the
      American red fox, producing a fur of great value; the
      cross-gray and woods-gray foxes are other varieties of
      the same species, of less value. The common foxes of
      Europe and America are very similar; both are
      celebrated for their craftiness. They feed on wild
      birds, poultry, and various small animals.
      [1913 Webster]
 
         Subtle as the fox for prey.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The European dragonet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The fox shark or thrasher shark; -- called also
    {sea fox}. See {Thrasher shark}, under {Shark}.
    [1913 Webster]
 
   4. A sly, cunning fellow. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       We call a crafty and cruel man a fox. --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) Rope yarn twisted together, and rubbed with tar;
    -- used for seizings or mats.
    [1913 Webster]
 
   6. A sword; -- so called from the stamp of a fox on the
    blade, or perhaps of a wolf taken for a fox. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou diest on point of fox.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. (Ethnol.) A tribe of Indians which, with the Sacs,
    formerly occupied the region about Green Bay, Wisconsin;
    -- called also {Outagamies}.
    [1913 Webster]
 
   {Fox and geese}.
    (a) A boy's game, in which one boy tries to catch others
      as they run one goal to another.
    (b) A game with sixteen checkers, or some substitute for
      them, one of which is called the fox, and the rest the
      geese; the fox, whose first position is in the middle
      of the board, endeavors to break through the line of
      the geese, and the geese to pen up the fox.
 
   {Fox bat} (Zool.), a large fruit bat of the genus {Pteropus},
    of many species, inhabiting Asia, Africa, and the East
    Indies, esp. {P. medius} of India. Some of the species are
    more than four feet across the outspread wings. See {Fruit
    bat}.
 
   {Fox bolt}, a bolt having a split end to receive a fox wedge.
    
 
   {Fox brush} (Zool.), the tail of a fox.
 
   {Fox evil}, a disease in which the hair falls off; alopecy.
    
 
   {Fox grape} (Bot.), the name of two species of American
    grapes. The northern fox grape ({Vitis Labrusca}) is the
    origin of the varieties called {Isabella}, {Concord},
    {Hartford}, etc., and the southern fox grape ({Vitis
    vulpina}) has produced the {Scuppernong}, and probably the
    {Catawba}.
 
   {Fox hunter}.
    (a) One who pursues foxes with hounds.
    (b) A horse ridden in a fox chase.
 
   {Fox shark} (Zool.), the thrasher shark. See {Thrasher
    shark}, under {Thrasher}.
 
   {Fox sleep}, pretended sleep.
 
   {Fox sparrow} (Zool.), a large American sparrow ({Passerella
    iliaca}); -- so called on account of its reddish color.
 
   {Fox squirrel} (Zool.), a large North American squirrel
    ({Sciurus niger}, or {S. cinereus}). In the Southern
    States the black variety prevails; farther north the
    fulvous and gray variety, called the {cat squirrel}, is
    more common.
 
   {Fox terrier} (Zool.), one of a peculiar breed of terriers,
    used in hunting to drive foxes from their holes, and for
    other purposes. There are rough- and smooth-haired
    varieties.
 
   {Fox trot}, a pace like that which is adopted for a few
    steps, by a horse, when passing from a walk into a trot,
    or a trot into a walk.
 
   {Fox wedge} (Mach. & Carpentry), a wedge for expanding the
    split end of a bolt, cotter, dowel, tenon, or other piece,
    to fasten the end in a hole or mortise and prevent
    withdrawal. The wedge abuts on the bottom of the hole and
    the piece is driven down upon it. Fastening by fox wedges
    is called foxtail wedging.
 
   {Fox wolf} (Zool.), one of several South American wild dogs,
    belonging to the genus {Canis}. They have long, bushy
    tails like a fox.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concord \Con"cord\, n. [F. concorde, L. concordia, fr. concors
   of the same mind, agreeing; con- + cor, cordis, heart. See
   {Heart}, and cf. {Accord}.]
   1. A state of agreement; harmony; union.
    [1913 Webster]
 
       Love quarrels oft in pleasing concord end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Agreement by stipulation; compact; covenant; treaty or
    league. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The concord made between Henry and Roderick.
                          --Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Agreement of words with one another, in gender,
    number, person, or case.
    [1913 Webster]
 
   4. (Old Law) An agreement between the parties to a fine of
    land in reference to the manner in which it should pass,
    being an acknowledgment that the land in question belonged
    to the complainant. See {Fine}. --Burril.
    [1913 Webster]
 
   5. [Prob. influenced by chord.] (Mus.) An agreeable
    combination of tones simultaneously heard; a consonant
    chord; consonance; harmony.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concord \Con"cord\, n.
   A variety of American grape, with large dark blue (almost
   black) grapes in compact clusters.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concord \Con*cord"\, v. i. [F. concorder, L. concordare.]
   To agree; to act together. [Obs.] --Clarendon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Concord
   n 1: capital of the state of New Hampshire; located in south
      central New Hampshire on the Merrimack river [syn:
      {Concord}, {capital of New Hampshire}]
   2: a harmonious state of things in general and of their
     properties (as of colors and sounds); congruity of parts with
     one another and with the whole [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   3: the determination of grammatical inflection on the basis of
     word relations [syn: {agreement}, {concord}]
   4: town in eastern Massachusetts near Boston where the first
     battle of the American Revolution was fought
   5: agreement of opinions [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   6: the first battle of the American Revolution (April 19, 1775)
     [syn: {Lexington}, {Concord}, {Lexington and Concord}]
   v 1: go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas
      concorded" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {consort},
      {accord}, {concord}, {fit in}, {agree}]
   2: arrange by concord or agreement; "Concord the conditions for
     the marriage of the Prince of Wales with a commoner"
   3: arrange the words of a text so as to create a concordance;
     "The team concorded several thousand nouns, verbs, and
     adjectives"
   4: be in accord; be in agreement; "We agreed on the terms of the
     settlement"; "I can't agree with you!"; "I hold with those
     who say life is sacred"; "Both philosophers concord on this
     point" [syn: {agree}, {hold}, {concur}, {concord}] [ant:
     {differ}, {disagree}, {dissent}, {take issue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top