ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เห็นพ้อง

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นพ้อง-, *เห็นพ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นพ้อง[V] agree, See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous, Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน, Ant. คัดค้าน, ค้าน, Example: บุคคลทั้งสองเห็นพ้องกันว่า พล.อ.เทียนชัยแบ่งงานอย่างเผด็จการและไม่มีหลักเกณฑ์
เห็นพ้อง[V] agree, See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous, Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน, Ant. คัดค้าน, ค้าน, Example: บุคคลทั้งสองเห็นพ้องกันว่า พล.อ.เทียนชัยแบ่งงานอย่างเผด็จการและไม่มีหลักเกณฑ์
เห็นพ้องต้องกัน[V] all agree, See also: express approval, give consent, view favorably, Example: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นพ้องต้องกันให้ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Thai definition: มีความเห็นตรงกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That sounds fair. Everyone agreed?ที่ฟังดูยุติธรรม ทุกคนเห็นพ้องกัน? 12 Angry Men (1957)
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย Oh, God! (1977)
French Algerians may feel divided, but do the Algerians exist for you?ชาวฝรั่งเศสที่เกิดในแอลจีเรียอาจไม่เห็นพ้องให้คืนประเทศ แต่ชาวแอลจีเรียที่เหลือล่ะ? Wild Reeds (1994)
Louisa and I were agreeing that we should hardly know her. What do you say, Mr Darcy?หลุยซ่ากับฉันเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเรา ไม่น่ารู้จักหล่อนเลย คุณคิดยังไงล่ะคุณดาร์ซี่ Episode #1.5 (1995)
I like hot dogs but I love hot frogs and surely you'll agreeฉันชอบไส้หรอกแต่ฉันรักกบทอด แน่นอนว่าเธอจะเห็นพ้อง James and the Giant Peach (1996)
It's what was agreed upon.มันคือสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องAnna and the King (1999)
Why do you need their approval?ทำไมคุณถึงต้องการคำเห็นพ้องของเขาล่ะ Bicentennial Man (1999)
My friend Nicholas and I have had a little chat and agreed it was best all around.เพื่อนฉัน นิโคลัสกับฉันได้คุยกัน เห็นพ้องกันว่าวิธีนั้นดีที่สุด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า The Corporation (2003)
What they all agree on is that the smooth side is definitively Egyptian.แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกัน ด้านเรียบนั่นเป็นของชาวอิยิปต์แน่นอน AVP: Alien vs. Predator (2004)
Well, the Ninth Circuit Court of Appeals upheld a lawsuit by the ACLU on behalf of the families.ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องกับการยื้นฟ้อง ของ เอซีแอลยู ซึ่่งเป็นตัวแทนของครอบครัว Pilot (2004)
All right, now. What, you want to let Beechwood tittie-fuck us? I didn't think so.เอาหละ มึงอยากให้พวกสวะบีซวู้ดนำเราหรือไง กูไม่เห็นพ้องด้วยเป็นแน่แท้ American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง
agree[VI] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง, Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform, Ant. differ, disagree, refuse
acquiesce in[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiesce to[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
agree about[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วย, Syn. agree on
agree on[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง), Syn. agree about
agree upon[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง), Syn. agree about, agree on
agree with[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง), Ant. disagree with
assent to[PHRV] เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses), See also: เห็นพ้องกับ, Syn. agree to
be in collusion with[IDM] เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด), See also: สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
consonance(คอน'ซะเนินซฺ) n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน,เสียงประสาน., Syn. consonancy ###A. dissonance
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent

German-Thai: Longdo Dictionary
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen
Konsens(n) |der, pl. Konsense| มติเอกฉันท์, การเห็นพ้อง

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top