Search result for

เห็นพ้อง

(47 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นพ้อง-, *เห็นพ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นพ้อง[V] agree, See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous, Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน, Ant. คัดค้าน, ค้าน, Example: บุคคลทั้งสองเห็นพ้องกันว่า พล.อ.เทียนชัยแบ่งงานอย่างเผด็จการและไม่มีหลักเกณฑ์
เห็นพ้อง[V] agree, See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous, Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน, Ant. คัดค้าน, ค้าน, Example: บุคคลทั้งสองเห็นพ้องกันว่า พล.อ.เทียนชัยแบ่งงานอย่างเผด็จการและไม่มีหลักเกณฑ์
เห็นพ้องต้องกัน[V] all agree, See also: express approval, give consent, view favorably, Example: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นพ้องต้องกันให้ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Thai definition: มีความเห็นตรงกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The city council has also agreed to look into this, starting immediately;สภาเทศบาลเมืองก็เห็นพ้องด้วย ที่จะดำเนินการทันที Changeling (2008)
Our lawyers want us to agree on a definition of the word.ทนายความต้องการให้เราเห็นพ้องกันในคำนิยาม Frost/Nixon (2008)
So suppose I like your looks, but I'm really much more interested in the real you because I get a sense from looking at your picture-หมายถึงเราเห็นพ้องใช่มั้ย ถ้าอย่างงั้น สมมุติ... The Girlfriend Experience (2009)
What they drew, and these four people pretty much agree that, actually, what they drew, it looked like a fedora hatที่พวกเขาวาดมาและทั้งสี่คนนี้เห็นพ้องกันว่า จริงๆแล้วที่พวกเขาวาดมา มันดูเหมือนหมวกเฟดดอร่า The Fourth Kind (2009)
I think we can all agree that Charles has been through an ordeal.ฉันว่าพวกเราเห็นพ้องกันว่า ชาร์ลได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมา In the Realm of the Basses (2009)
But the one thing they do agree on is how much they love Dr. Tobin.แต่พวกเขาเห็นพ้องกันเรื่องที่พวกเขารักหมอโทบิน Did You Hear About the Morgans? (2009)
[angry shouts of agreement] [gasps in pain] [groaning][ตะโกนเห็นพ้องด้วยความโกรธ] [อ้าปากค้างด้วยความเสียใจ] [เสียงคร่ำครวญ] Air: Part 1 (2009)
And with my mom's approval, you are golden.แล้วแค่แม่ฉันเห็นพ้องด้วยแล้วละก็ เธอก็ไม่ต้องห่วงแล้ว Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
But we agreed that that's a meaningless act.แต่เราก็เห็นพ้องกันว่านั่น นั่นมันเป็นการกระทำที่ไม่มีความหมายอะไร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I think there's one thing we can all agree on.ฉันคิดว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นพ้องด้วยกันได้ Comparative Religion (2009)
We all agreed on the rules.เราเห็นพ้องต้องกัน เรื่องกฎ Carriers (2009)
Ask favor for him again,ถามถึงเห็นพ้องเกี่ยวกับเขาอีกครั้งสิ The Red Serpent (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง
agree[VI] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง, Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform, Ant. differ, disagree, refuse
acquiesce in[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiesce to[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
agree about[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วย, Syn. agree on
agree on[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง), Syn. agree about
agree upon[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง), Syn. agree about, agree on
agree with[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง), Ant. disagree with
assent to[PHRV] เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses), See also: เห็นพ้องกับ, Syn. agree to
be in collusion with[IDM] เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด), See also: สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
consonance(คอน'ซะเนินซฺ) n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน,เสียงประสาน., Syn. consonancy ###A. dissonance
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent

German-Thai: Longdo Dictionary
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen
Konsens(n) |der, pl. Konsense| มติเอกฉันท์, การเห็นพ้อง

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top