ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unanimity

Y UW2 N AH0 N IH1 M AH0 T IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unanimity-, *unanimity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unanimity[N] การยอมรับเป็นเอกฉันท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord

English-Thai: Nontri Dictionary
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unanimityความเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimityความเป็นเอกฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unanimity requires compliance.Ι hеаrd іt іn а drеаm. Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพร้อมเพรียง[N] unanimity, See also: accord, concord, unison, unity, harmony, Syn. ความพร้อมเพรียงกัน, Example: ทหารมาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกฉันท์[n.] (ēkkachan) EN: unanimity   
ความเป็นเอกฉันท์[n. exp.] (khwām pen ēkkachan) EN: unanimity ; consensus   
พ้องกัน[v.] (phøng kan) EN: reach unanimity of   
สมานฉันท์[n.] (samānnachan = samānachan) EN: unanimity ; harmony   FR: unanimité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNANIMITY    Y UW2 N AH0 N IH1 M AH0 T IY0
UNANIMITY    Y UW2 N AH0 N IH1 M IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unanimity    (n) jˌuːnənˈɪmɪtiː (y uu2 n @ n i1 m i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einmütigkeit {f} | Einmütigkeiten {pl}unanimity | unanimities [Add to Longdo]
Einstimmigkeit {f} | Einstimmigkeit erzielenunanimity | to achieve unanimity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全員[ぜんいん, zen'in] (n-adv,n) all members (unanimity); all hands; the whole crew; everyone; everybody; (P) [Add to Longdo]
全員一致[ぜんいんいっち, zen'in'icchi] (n,adj-no) unanimity [Add to Longdo]
同心[どうしん, doushin] (n,adj-no) (1) concentricity; (2) same mind; unanimity; (n) (3) (subordinate of 与力) (See 与力) policeman; constable in the Edo period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unanimity \U`na*nim"i*ty\, n. [L. unanimitas: cf. F.
   unanimit['e].]
   The quality or state of being unanimous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unanimity
   n 1: everyone being of one mind

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top