Search result for

val

(169 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -val-, *val*
English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vale[N] หุบเขา, Syn. dale, valley
valet[N] คนรับใช้ชายของนายผู้ชาย, Syn. footman, flunky, lackey, manservant, servant
valet[VI] ทำหน้าที่เป็นคนใช้ชายของนายผู้ชาย
valid[ADJ] ซึ่งมีเหตุผล, See also: ซึ่งหาเหตุผลสนับสนุนได้, Syn. good, sound, Ant. spurious
valid[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. official, lawful, legal, Ant. erroneous, fallacious, invalid
valor[N] ความกล้าหาญ, See also: ความองอาจ, ความทรนง, Syn. boldnes, bravery, gallantry, Ant. cowardance
value[N] มูลค่า, See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน, Syn. worth
value[N] คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
value[VT] ประเมินค่า, See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, Syn. evaluate, gauge, rate
value[VT] ให้ความสำคัญ, See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. esteem, revere, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vale(เวล) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
valence(เว'เลินซฺ) n. วาเลนซี่,เป็นตัวเลขแสดงถึงจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนที่สามารถรวมกับหนึ่งอะตอมของธาตุอื่น., Syn. valency
valency(เว'เลินซี) n. =valence
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart
valet(แวล'ลิท,แวลเล') n. คนใช้ชายที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ชายที่ทำหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าของผู้มาพำนักในโรงแรมหรือเรือโดยสาร,หิ้งเสื้อผ้า. vt.,vi. ทำหน้าที่รับใช้,เป็นคนใช้ดังกล่าว, Syn. manservant
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ,มีคุณค่า,ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold,brave,daring,stout
valid(แวล'ลิด) adj. มีเหตุผล,มีมูล,มีหลักฐาน,มีผล,ให้ผลที่ต้องการ,เป็นทางการ,ใช้ได้,ฟังขึ้น,ชอบด้วยกฎหมาย,แข็งแรง,มีสุขภาพดี., See also: validly adv. validness n., Syn. cogent

English-Thai: Nontri Dictionary
valance(n) ม่านแขวน
vale(n) หุบเขา
valency(n) วาเลนซี,ความจุ
valet(n) คนรับใช้(ชาย)
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ
valid(adj) ถูกต้อง,มีเหตุผล,ใช้ได้,สมบูรณ์
validate(vt) ทำให้ถูกต้อง,ทำให้มีเหตุผล,ทำให้มีผล,ทำให้สมบูรณ์
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
valise(n) กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าถือ
valley(n) หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
validสมบูรณ์, มีผลใช้ได้, สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valid argumentการอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
valid marriageการสมรสที่สมบูรณ์ (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validateทำให้สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validating actกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
validating act; validating statueกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validating statue; validating actกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validityความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
valence electronเวเลนซ์อิเล็กตรอน, อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของธาตุนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Valentine's Dayวันวาเลนไทน์ [TU Subject Heading]
validที่มีผลตามกฎหมาย [การทูต]
validity of visaอายุการตรวจลงตรา [การทูต]
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Vallot - heliothermometerวาลลอท - ฮีลิออเทอร์มอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Valproic acidกรดวัลโปรอิก [TU Subject Heading]
Valuationการประเมินราคา [TU Subject Heading]
Valuation accountบัญชีปรับมูลค่า [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
validate (n ) ทำให้คนๆ หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า หรือรู้สึกว่าแนวคิดหรือความเห็นของเขามีคุณค่า
valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า
value date (n ) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're clearly valued here.เห็นได้ชัดว่าลูกมีค่าต่อที่นี่มาก New Haven Can Wait (2008)
With anyone who doesn't share their family values,กับคนที่ไม่แชร์คุณค่ากับครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
Never to leave anything that valuable unattended?ไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าหายไป Chuck in Real Life (2008)
-That's when you have to break out the valium. -too late.นั้น เมื่อคุณต้องทำลาย วิวเลียม. - มันช้าไป Pret-a-Poor-J (2008)
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้ Adverse Events (2008)
Wish I'd learnt this valuable lesson earlier.ฉันคิดว่าฉันน่าจะเรียนรู้ คุณค่าของบทเรียนแต่เนิ่นๆ Lucky Thirteen (2008)
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
I just trashed your social value as a mother, and all I got was a little sarcasm.ฉันแค่พูดล้อเล่นเกี่ยวคุณค่า ทางสังคมของคุณเปรียบกับแม่ และทั้งหมดที่ฉันทำก็แค่แดกดันเล็กน้อย Joy (2008)
It is a valid test.มันเป็นการทดสอบที่มีเหตุผล The Itch (2008)
I value your life,ข้าคิดว่าชีวิตเจ้า Rising Malevolence (2008)
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
It must be valuable.มันต้องมีค่ามากแน่ Downfall of a Droid (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valA beautiful object like that never loses its value.
valA beautiful valley lies behind the hill.
valA healthy man does not know the value of health.
valAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
valAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
valA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
valAnimals lives are no less valuable than our lives are.
valAntique carpets are especially valuable.
valAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
valA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
valA river runs down through the valley.
valA river runs through the long valley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[N] value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภ.พ.[N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต[N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิ่งไร้ค่า[N] worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ค่าเงิน[N] value of money, Example: การที่เศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ เป็นผลให้ค่าเงินทุกสกุลในเอเชียต่างก็มีปัญหาตกต่ำลงทุกวัน, Thai definition: อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง
มูลค่าเพิ่ม[N] value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
มูลค่า[N] price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท, Thai definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval   
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk chan) EN: class interval   
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   
อัศวิน [n.] (atsawin) EN: knight   FR: chevalier [m]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval   

CMU English Pronouncing Dictionary
VAL    V AE1 L
VALA    V AA1 L AH0
VALE    V EY1 L
VALU    V AE1 L Y UW0
VALK    V AO1 K
VALES    V EY1 L Z
VALEO    V AE1 L IY0 OW0
VALET    V AE0 L EY1
VALEK    V AA1 L EH0 K
VALIA    V AE1 L Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vale    (n) (v ei1 l)
vales    (n) (v ei1 l z)
valet    (v) (v a1 l ei)
valid    (j) (v a1 l i d)
value    (v) (v a1 l y uu)
valve    (n) (v a1 l v)
Valdez    (n) (v a1 l d e z)
Valeri    (n) (v a1 l @ r ii)
valets    (v) (v a1 l ei z)
valise    (n) (v @1 l ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, See also: S. Fest,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Valentinskarte {f}valentine [Add to Longdo]
Valentinstag {m}Valentine's Day [Add to Longdo]
Valenz {f}; Wertigkeit {f}valence [Add to Longdo]
Validierung {f}validation [Add to Longdo]
Validierungszertifikat {n}validation certificate [Add to Longdo]
Validität {f}; Tauglichkeit {f}validity [Add to Longdo]
Valin {n} [biochem.]Valine [Add to Longdo]
Valuta {f}valuta; foreign currencies [Add to Longdo]
Valvula {f}; kleine Klappe [anat.]valvule; small valve [Add to Longdo]
Valencia (Stadt in Venezuela)Valencia (city in Venezuela) [Add to Longdo]
València (Stadt in Spanien)València (city in Spain) [Add to Longdo]
Valetta (Hauptstadt von Malta)Valetta (capital of Malta) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
价值[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] value; worth, #664 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] value; (to be) worth; to happen, #861 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] valley, #3,058 [Add to Longdo]
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] valuable; precious; value; treasure; set store by, #6,072 [Add to Longdo]
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ, / ] value of output; output value, #6,126 [Add to Longdo]
价值观[jià zhí guān, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] value theory, #6,858 [Add to Longdo]
情人节[qíng rén jié, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Valentine's Day, #7,397 [Add to Longdo]
有价值[yǒu jià zhí, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] valuable, #8,378 [Add to Longdo]
强悍[qiáng hàn, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄢˋ, / ] valiant, #9,684 [Add to Longdo]
增值税[zēng zhí shuì, ㄗㄥ ㄓˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] value-added tax (VAT), #11,155 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
データ値[データち, de-ta chi] data value [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 val
   whale
   choice; election
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 val [vɑl]
   fall
   snare; trap
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top