Search result for

merit

(114 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merit-, *merit*
English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merit[N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue, Ant. uselessness
merit[N] ข้อดี, See also: จุดดี, คุณสมบัติที่น่ายกย่อง
merit[VT] ควรได้รับ, See also: สมควรได้รับ, คู่ควรกับ, Syn. be worth, warrant, justify, deserve
meritocrat[N] ผู้ประสบสำเร็จด้วยตนเอง
meritleness[N] ความคู่ควร, See also: ความเหมาะสม
meritocracy[N] ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น, Syn. squirearchy, aristocrcy
meritorious[ADJ] ซึ่งมีความดีความชอบ, See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, honorable
meritocratic[ADJ] ซึ่งประสบสำเร็จด้วยตนเอง
meritoriously[ADV] อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merit(เมอ'ริท) n. ความดีเลิศ,ข้อดี,คุณความดี,บุญกุศล., See also: merits n.,pl. ข้อถูกผิด,ความสมควร vt. สมควรกับ,ควรได้รับ, Syn. excellence
meritocracy(เมอริทอค'ระซี) n. ประเภทของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยความสามารถของตัวเอง (ไม่ใช้ด้วยสิทธิพิเศษของชนชั้น)
meritocrat(เมอ'ริทะแครท) n. ผู้ที่สร้างตัวเองหรือประสบความสำเร็จโดยความสามารถของตัวเองไม่ใช่ด้วยสิทธิของชนชั้น
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
emeritus(อิเมอ'ริเทิส) adj.,n. (ผู้) ซึ่งปลดเกษียณแล้วแต่ยังคงตำแหน่ง เป็นเกียรติยศอยู่
temerity(ทิเมอ'ริที) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความบุ่มบ่าม., Syn. boldness,audacity

English-Thai: Nontri Dictionary
merit(n) คุณความดี,คุณค่า,ข้อดี,กุศล,บุญ
merit(vt) สมควรจะได้รับ,เหมาะกับ,สมควรกับ
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
temerity(n) ความมุทะลุ,ความบุ่มบ่าม,ความหุนหันพลันแล่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
merit ratingการกำหนดอัตราตามความเป็นธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
merit systemระบบคุณความดี, ระบบคุณธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merit systemระบบคุณความดี, ระบบคุณธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merit (Ethics)คุณความดี [TU Subject Heading]
Merit Goods สินค้ามีคุณ
สินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการบริโภคสินค้า ดังกล่าวของประชาชนเป็นที่ต้องการของสังคม โดยจะไม่พิจารณาว่าผู้บริโภคนั้นๆ มีความต้องการบริโภคหรือไม่ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น รัฐบาลทุกประเทศจะส่งเสริม หรือบังคับให้ประชาชนบริโภคสินค้ามีคุณเหล่านี้ในราคาถูกหรือบริการโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสินค้ามีคุณจะมีผลกระทบต่อภายนอก (ดู Externalities) ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก [สิ่งแวดล้อม]
Merit Systemระบบคุณวุฒิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've waited nine years. I think that merits dinner.ฉันรอมาเก้าปี คิดว่าควรจะเป็นข้าวเย็นมากกว่า There Might be Blood (2008)
After that, you'll be judged on your merit alone.ที่เหลือก็แค่ให้พวกเขาตัดสินคุณจากคุณค่าของคุณเอง Lancelot (2008)
But I question the merit of keeping her alive.แต่ผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปล่อยเธอไว้ Eagles and Angels (2008)
We will give your application on the consideration of merits.เดี๋ยวผมจะให้คุณศึกษาคู่มือในการทำสิ่งที่ถูกต้องNไปอ่านนะ Gamer (2009)
- Because I am not sure that we would get in on merit alone.- เพราะผมเองก็ไม่แน่ใจนะ.. - ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเราจะเข้าแข่งได้รึเปล่า? Invictus (2009)
The stocks are recovering. Her case has no merit.แด่ แคลร์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
But until then, I'll give them based on merit.แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น, ครูจะให้ตามความเป็นจริง You've Got Yale! (2009)
Well, I do not have any merit.ฉันไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับเธอ Chuck Versus the Dream Job (2009)
You'd think getting ripped up would merit an extra sick day.-จะได้รับวันลาป่วยพิเศษขึ้น -เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม? The Night of the Comet (2009)
Then i'll ask dan not to bring her. another idea with some merit.งั้นฉันจะบอกแดนไม่ให้พาเธอมา Enough About Eve (2009)
I will not allow you to lecture me about the merits of emotion.คุณไม่มีสิทธิ์จะมาสอนผมเรื่องข้อดีของความรู้สึก Star Trek (2009)
I'm a prodigy, and I was chosen to pilot EVA due to my own merits!ฉันเป็นคนพิเศษนะ! ฉันเป็นนักบินของเอวาได้ด้วยฝีมือของตัวเอง ไม่ได้เป็นเพราะใช้เส้นเหมือนใคร! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meritAt the meeting I pointed out the plan's merit.
meritBut in spite of the merits of being single, they do want to get married some day.
meritCarpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.
meritCharms strike the sight, but merit wins the soul.
meritDoes she have any merit?
meritEverybody has his merits and demerits.
meritHis work merits the highest praise.
meritInvesting money in your home has some merit; when it is time to sell it you can get more money.
meritI will not discuss the respective merits of the candidates.
meritNaivete is his only merit.
meritThere are both merits and demerits in anything.
meritThere are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดีงาม[N] goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
กุศล[N] merit, See also: good, fortune, luck, meritorious deed, virtue, Syn. บุญกุศล, Example: การจะมีอายุยืน ขึ้นอยู่กับการทำบุญทำกุศล ซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนา กับการทำตัวเป็นคนดีมีศีลธรรม, Thai definition: สิ่งที่ดีที่ชอบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณธรรม[N] virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai definition: สภาพคุณงามความดี
บุญเก่า[N] former merit, See also: merit done in the past, Example: ถ้าเขายังมีบุญเก่าอยู่บ้างก็อาจช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้, Thai definition: คุณงามความดีที่ได้เคยสร้างมา
บุญบาป[N] merit and demerit, Syn. บาปบุญ, Example: ในโลกความคิดที่ยังไม่ถูกจัดการมากนัก การแยกแยะบุญบาปจะถูกจำกัดอยู่ในรูปของความสงสัย, Thai definition: การกระทำดีและชั่ว
บุญ[N] virtue, See also: merit, good deeds, goodness, Syn. บุญกุศล, Ant. บาป, Example: คงเป็นเพราะผลบุญที่เขาสร้างไว้ เกิดมาชาตินี้เขาเลยสบาย, Thai definition: ความดี, คุณงามความดี
บุญญาภินิหาร[N] merit, See also: power of merit, supernatural power of the merit, Example: การที่พระราชธิดามิทรงได้รับอันตราย ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องด้วยบุญญาภินิหารที่ทรงมีเชื้อสายขัตติยราชทางพระมารดา, Thai definition: ความปรารถนาอันแรงกล้าในความดี, บุญที่ให้สำเร็จได้ตามความปรารถนา
บุญญานุภาพ[N] power as a result of accumulated merit, See also: merits, might of righteousness, power of merit, result of good deeds, Syn. บุญญาธิการ, Example: พระองค์ทรงเป็นขัตติยะกอปรด้วยบุญญานุภาพที่จะปกป้องปัดเป่าภยันตรายจากข้าศึกศัตรู, Thai definition: อำนาจแห่งบุญ
บุญเขต[N] merit, Thai definition: เนื้อนาบุญ
บารมี[N] popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
การทำบุญ[n. exp.] (kān thambun) EN: merit making   FR: action méritoire [f]
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun tham thān) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence   
เก๋า[adj.] (kao) EN: great ; fine ; excellent ; virtuoso   FR: émérite

CMU English Pronouncing Dictionary
MERIT    M EH1 R AH0 T
MERITS    M EH1 R AH0 T S
MERITT    M EH1 R IH2 T
MERITOR    M EH1 R AH0 T AO2 R
MERITED    M EH1 R AH0 T AH0 D
MERITOR    M EH1 R AH0 T ER0
MERITHEW    M ER0 IH1 TH Y UW0
MERITLESS    M EH1 R AH0 T L AH0 S
MERITOCRACY    M EH0 R AH0 T AO1 K R AH0 S IY0
MERITORIOUS    M EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merit    (v) (m e1 r i t)
merits    (v) (m e1 r i t s)
merited    (v) (m e1 r i t i d)
meriting    (v) (m e1 r i t i ng)
meritocracy    (n) (m e2 r i t o1 k r @ s ii)
meritorious    (j) (m e2 r i t oo1 r i@ s)
meritocratic    (j) (m e2 r i t @ k r a1 t i k)
meritocracies    (n) (m e2 r i t o1 k r @ s i z)
meritoriously    (a) (m e2 r i t oo1 r i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdienst {n} | Verdienste {pl}merit | merits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
スケールメリット[, suke-rumeritto] (n) (See 規模効果) economy of scale (wasei [Add to Longdo]
テクニカルメリット[, tekunikarumeritto] (n) technical merit [Add to Longdo]
デメリット[, demeritto] (n) (ant [Add to Longdo]
メリット[, meritto] (n) (ant [Add to Longdo]
メリットシステム[, merittoshisutemu] (n) merit system [Add to Longdo]
メリトクラシー[, meritokurashi-] (n) meritocracy [Add to Longdo]
位勲[いくん, ikun] (n) rank and order of merit [Add to Longdo]
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一得[いっとく, ittoku] (n) one advantage; merit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.) [Add to Longdo]
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] merit; efficacy; competence; skill; power [Add to Longdo]
功过[gōng guò, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] merits and demerits; contributions and errors [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] merit; variant of 勳 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] merit; accomplishment; grade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merit \Mer"it\, n. [F. m['e]rite, L. meritum, fr. merere,
   mereri, to deserve, merit; prob. originally, to get a share;
   akin to Gr. ? part, ? fate, doom, ? to receive as one's
   portion. Cf. {Market}, {Merchant}, {Mercer}, {Mercy}.]
   1. The quality or state of deserving well or ill; desert.
    [1913 Webster]
 
       Here may men see how sin hath his merit. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Be it known, that we, the greatest, are misthought
       For things that others do; and when we fall,
       We answer other's merits in our name. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Esp. in a good sense: The quality or state of deserving
    well; worth; excellence.
    [1913 Webster]
 
       Reputation is . . . oft got without merit, and lost
       without deserving.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To him the wit of Greece and Rome was known,
       And every author's merit, but his own. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Reward deserved; any mark or token of excellence or
    approbation; as, his teacher gave him ten merits.
    [1913 Webster]
 
       Those laurel groves, the merits of thy youth.
                          --Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merit \Mer"it\, v. i.
   To acquire desert; to gain value; to receive benefit; to
   profit. [Obs.] --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merit \Mer"it\, v. t. [imp. & p. p. {Merited}; p. pr. & vb. n.
   {Meriting}.] [F. m['e]riter, L. meritare, v. intens. fr.
   merere. See {Merit}, n.]
   1. To earn by service or performance; to have a right to
    claim as reward; to deserve; sometimes, to deserve in a
    bad sense; as, to merit punishment. "This kindness merits
    thanks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To reward. [R. & Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merit
   n 1: any admirable quality or attribute; "work of great merit"
      [syn: {merit}, {virtue}] [ant: {demerit}, {fault}]
   2: the quality of being deserving (e.g., deserving assistance);
     "there were many children whose deservingness he recognized
     and rewarded" [syn: {deservingness}, {merit},
     {meritoriousness}]
   v 1: be worthy or deserving; "You deserve a promotion after all
      the hard work you have done" [syn: {deserve}, {merit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top