ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

確認

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -確認-, *確認*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (vt) ยืนยัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] (n) {comp} validation test [Add to Longdo]
確認写真[かくにんしゃしん, kakuninshashin] (n) portal film (e.g. in radiotherapy) [Add to Longdo]
確認[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party [Add to Longdo]
確認[かくにんしょ, kakuninsho] (n) certificate [Add to Longdo]
確認[かくにんしょう, kakuninshou] (n) (proof of) confirmation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係員はいった。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊社でのミーティングについて下記のご確認させて下さい。
I'd like to confirm my reservation for the 30th.30日の予約を確認したいのですが。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに予約を再確認して下さい。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは未確認飛行物体を表す。
We'll take care of reconfirmation of your reservation.あなたの予約の確認はこちらで行います。
You haven't mentioned cost, and I won't sign until I know the bottom line.あなたはコストについて何も言っていないが、それをはっきり数字で確認するまではサインはできません。
See if the gas is turned off.ガスがきちんと閉まっているか確認しなさい。
Please confirm the cancellation by e-mail.このキャンセル確認のe−mailをください。
Would you please check this matter with your bank?この件につき、銀行にご確認いただけますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aren't you going to open it? Make sure nothing's missing.[JA] 中身を確認しないのか? The Secret of Sales (2017)
I just need to grab one of my superiors.[JA] 上の者に確認します The Secret of Sales (2017)
Can't we get to know each other and clarify our feelings?[CN] 等到我們加深瞭解 確認雙方的心意之後 Key of Life (2012)
Morning, Rubber Ducky.[JA] 確認したい The Widow Maker (2017)
Captain Stevens, this is Beleaguered Castle. Acknowledge transmission.[CN] 史蒂文上尉,這裏是圍困城,確認通話 Source Code (2011)
Right again.[CN] 再確認一下 Russendisko (2012)
Yes, I've confirmed your suspicions.[JA] (砂子)確認がとれました Reason (2017)
Acknowledge end of pattern.[CN] 確認結束 Source Code (2011)
The MOD now have confirmed fighter jets have been scrambled and are on an intercept mission.[CN] 現在國防部確認戰鬥機隊 已經緊急昇空 執行攔截任務 Storage 24 (2012)
Your fitter needs to get his addresses right.[JA] そっちで住所を確認すべきよ Sexy Rollercoasters (2017)
Confirm that Bo Gentry's our choice if he's available.[CN] 確認波 金特里是不是我們的最佳選擇 Trouble with the Curve (2012)
I need you to contact someone at Inland Revenue in Southend-on-Sea - and check that...[JA] 内国歳入庁に連絡して アポの確認を... The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] validation [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] Bestaetigung, Beglaubigung, Feststellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top