ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cherish

CH EH1 R IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherish-, *cherish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cherish(vt) รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherish(เชอ'ริช) { cherished, cherishing, cherishes } vt. ทะนุถนอม, รัก, ยึดมั่น, สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain, Ant. neglect

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt ) ทะนุถนอม, เลี้ยง, รัก, สงวนไว้, ยึดมั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can love, cherish and nurture each other, or you can kill each other.คุณจะรักกัน ทะนุถนอมกัน คุณฆ่ากันได้ Oh, God! (1977)
Yes, and that he would like us to cherish and nurture each other...ท่านอยากให้เราพอใจ และทะนุถนอมกันและกัน Oh, God! (1977)
Yeah, I cherish these moments.ใช่ ฉันโปรดปรานตอนนี้มาก Stand by Me (1986)
To honor and to cherish her, all the days of my life.ให้เกียรติและใส่ใจเธอ / ตลอดจนสิ้นสุดลมหายใจ A Walk to Remember (2002)
Cherish her, man. Cherish her. One of God's finest creations.ดูแลเธอดีๆ นะ เป็นงานสร้างชั้นยอดของพระเจ้า The Constant Gardener (2005)
You're the person that I love and cherish the most...นายคือคนที่ฉันรัก และให้ไปหมดทั้งหัวใจ... Jenny, Juno (2005)
You should cherish your regional idiomรักษาขนบท้องถิ่นไว้น่ะดีแล้ว Always - Sunset on Third Street (2005)
I mean you want to cherish thatฉันหมายถึงเธอคงอยากทะนุถนอมความสัมพันธ์นี้ให้ดี Sapuri (2006)
Thank you, Asuka I will cherish it with my heart.ขอบคุณนะอาซูกะ ฉันจะเก็บรักษาอย่างดีเลย One Missed Call Final (2006)
Just cherish our moments together.ใช้เวลาด้วยกันให้ดีที่สุดเถอะ Secret (2007)
Cherish our moments together!ใช้เวลาด้วยกันให้ดีที่สุดไง! Secret (2007)
I may cherish the princess more than you.เราอาจจะถนุถนอม องค์หญิงตัวหน้อยมากกว่าเจ้านะ Lee San, Wind of the Palace (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cherishHe cherished the memory of his dead wife.
cherishHe cherishes the old photographs.
cherishHe still cherishes his old car.
cherishMy long cherished dream finally came true.
cherishPeople ask me 'why would you want to cherish a piece of junk like that?' But this little beauty means the world to me.
cherishShe cherished his old love letters.
cherishShe cherished the child as her own.
cherishShe cherished the memory of her dead husband.
cherishShe cherishes a hope that she will be a singer some day.
cherishShe cherishes the hope that he will return.
cherishShe cherishes the memory of her husband.
cherishShe cherishes the precious memories of her childhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวงแหน(v) value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai Definition: กันไว้สำหรับตัว
อุ้มชู(v) take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
ถนอมกล่อมเกลี้ยง(v) cherish, See also: nurture, care for, comfort, nurse, Example: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, Thai Definition: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี
ฝันหวาน(v) vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai Definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
มิ่ง(n) cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai Definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่ง(n) cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai Definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
ทะนุถนอม(v) cherish, See also: care, Syn. ถนอม, บำรุง, กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ฟูมฟัก, Ant. ทอดทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, Example: แม่ทะนุถนอมลูกและเลี้ยงลูกด้วยความรัก, Thai Definition: คอยระวังรักษา, คอยประคับประคอง, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็นที่รัก[an pen thīrak] (x) EN: cherished
บูชา[būchā] (v) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere  FR: adorer ; vénérer ; révérer
ใฝ่[fai] (v) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish
ฝันหวาน[fan wān] (v, exp) EN: vainly hope ; cherish an illusion  FR: se bercer d'illusions
หวงแหน[hūanghaēn] (v) EN: value highly ; cherish ; be jealous of  FR: se réserver ; garder pour soi
กล่อมเกลี้ยง[klomklīeng] (v) EN: cherish ; nurture
รัก[rak] (v) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore  FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[thanøm klomklīeng] (v, exp) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse
ทะนุบำรุง[thanubamrung] (v) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of  FR: pourvoir ; subvenir
อุ้มชู[umchū] (v) EN: take care of ; cherish ; support  FR: faire un câlin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHERISH CH EH1 R IH0 SH
CHERISHED CH EH1 R IH0 SH T
CHERISHES CH EH1 R IH0 SH IH0 Z
CHERISHING CH EH1 R IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cherish (v) tʃˈɛrɪʃ (ch e1 r i sh)
cherished (v) tʃˈɛrɪʃt (ch e1 r i sh t)
cherishes (v) tʃˈɛrɪʃɪz (ch e1 r i sh i z)
cherishing (v) tʃˈɛrɪʃɪŋ (ch e1 r i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, / ] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration, #6,019 [Add to Longdo]
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]
珍爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
秘蔵[ひぞう, hizou] TH: เก็บไว้อย่างดี  EN: cherish

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m, vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r, vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n, vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛蔵[あいぞう, aizou] (n, adj-no, vs) treasured; cherished [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope [Add to Longdo]
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished [Add to Longdo]
持説[じせつ, jisetsu] (n) one's cherished opinion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cherish \Cher"ish\ (ch[e^]r"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Cherished} (ch[e^]r"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Cherising}.]
   [F. ch['e]rir, fr. cher dear, fr. L. carus. See {Caress},
   {Finish}.]
   1. To treat with tenderness and affection; to nurture with
    care; to protect and aid.
    [1913 Webster]
 
       We were gentle among you, even as a nurse cherisheth
       her children.             --1 Thess. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold dear; to embrace with interest; to indulge; to
    encourage; to foster; to promote; as, to cherish religious
    principle.
    [1913 Webster]
 
       To cherish virtue and humanity.    --Burke.
 
   Syn: To nourish; foster; nurse; nurture; entertain;
     encourage; comfort; protect; support; See {Nurture}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cherish
   v 1: be fond of; be attached to [syn: {care for}, {cherish},
      {hold dear}, {treasure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top