Search result for

cherish

(67 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherish-, *cherish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cherish[VT] รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cherished her, James. I honored her.บางอย่างบอกฉันว่าเธอไม่ได้ออกไปจากที่นี่ Committed (2008)
While the mother she knew she'd see again and the father she cherished...แม่ที่เธอรอคอยมาตลอดว่าจะได้พบหน้า และพ่อที่เธอรักสุดหัวใจ Inkheart (2008)
Cherish one another, folks.ถือว่าทำบุญช่วยเลหือคู่รักล่ะกัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
If we take away what they cherish the Springboks, their national anthem we just reinforce the cycle of fear between us.เพราะถ้าเรากำจัดสิ่งที่พวกเค้าชื่นชมทิ้งไป.. อย่างทีมสปริงบอกซ์.. หรือเพลงประจำชาติอันเก่า.. Invictus (2009)
You fight to protect the things you cherish.ฉันสู้เพื่อปกป้องส่งที่เธอรัก Gokusen: The Movie (2009)
Things you cherish?สิ่งที่เธอรัก? Gokusen: The Movie (2009)
I cherish you guys.เธอคือสิ่งที่ฉันหวงเหน Gokusen: The Movie (2009)
Yankumi taught us to fight to protect what we cherish.ยังคุมิ สอนให้เราต่อสู้! เพื่อปกป้องสิ่งที่ที่เรารัก Gokusen: The Movie (2009)
They have something they cherish.พวกเรามีบางสิ่งที่เขารัก Gokusen: The Movie (2009)
Marriage is... a sacred oath between two people, in front of those whom you love and cherish.การแต่งงานนี้เป็นการให้คำปฎิญาณต่อพระเจ้าของคนสองคน ว่ารักและทะนุถนอมกันและกัน Episode #1.22 (2009)
Don't you think I should have at least one memory to cherish as well?ฉันก็ควรจะมีของที่ระลึกถึงพวกเขาไม่ใช่เหรอ? Episode #1.22 (2009)
I promise to cherish, honor and protect you,ผมสัญญาที่จะทะนุถนอม ซื่อสัตย์ และจะปกป้องคุณ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cherishHe cherished the memory of his dead wife.
cherishHe cherishes the old photographs.
cherishHe still cherishes his old car.
cherishMy long cherished dream finally came true.
cherishPeople ask me 'why would you want to cherish a piece of junk like that?' But this little beauty means the world to me.
cherishShe cherished his old love letters.
cherishShe cherished the child as her own.
cherishShe cherished the memory of her dead husband.
cherishShe cherishes a hope that she will be a singer some day.
cherishShe cherishes the hope that he will return.
cherishShe cherishes the memory of her husband.
cherishShe cherishes the precious memories of her childhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว
อุ้มชู[V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[V] cherish, See also: nurture, care for, comfort, nurse, Example: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, Thai definition: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี
ฝันหวาน[V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
ทะนุถนอม[V] cherish, See also: care, Syn. ถนอม, บำรุง, กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ฟูมฟัก, Ant. ทอดทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, Example: แม่ทะนุถนอมลูกและเลี้ยงลูกด้วยความรัก, Thai definition: คอยระวังรักษา, คอยประคับประคอง, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion   FR: se bercer d'illusions
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
กล่อมเกลี้ยง[v.] (klomklīeng) EN: cherish ; nurture   
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore   FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klomklīeng) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
อุ้มชู[v.] (umchū) EN: take care of ; cherish ; support   FR: faire un câlin

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERISH    CH EH1 R IH2 SH
CHERISHED    CH EH1 R IH2 SH T
CHERISHES    CH EH1 R IH0 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cherish    (v) (ch e1 r i sh)
cherished    (v) (ch e1 r i sh t)
cherishes    (v) (ch e1 r i sh i z)
cherishing    (v) (ch e1 r i sh i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛蔵[あいぞう, aizou] (n,adj-no,vs) treasured; cherished [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope [Add to Longdo]
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished [Add to Longdo]
持説[じせつ, jisetsu] (n) one's cherished opinion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, / ] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration, #6,019 [Add to Longdo]
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]
珍爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cherish \Cher"ish\ (ch[e^]r"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Cherished} (ch[e^]r"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Cherising}.]
   [F. ch['e]rir, fr. cher dear, fr. L. carus. See {Caress},
   {Finish}.]
   1. To treat with tenderness and affection; to nurture with
    care; to protect and aid.
    [1913 Webster]
 
       We were gentle among you, even as a nurse cherisheth
       her children.             --1 Thess. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold dear; to embrace with interest; to indulge; to
    encourage; to foster; to promote; as, to cherish religious
    principle.
    [1913 Webster]
 
       To cherish virtue and humanity.    --Burke.
 
   Syn: To nourish; foster; nurse; nurture; entertain;
     encourage; comfort; protect; support; See {Nurture}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cherish
   v 1: be fond of; be attached to [syn: {care for}, {cherish},
      {hold dear}, {treasure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top