Search result for

lackey

(35 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lackey-, *lackey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lackey[N] คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ, See also: ขี้ข้า, Syn. footman, liveried manservant
lackey[N] ผู้ติดตาม, See also: ข้าติดตาม, Syn. flunky, flunkey, toady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lackey(แลค'คี) n.,v. (ทำหน้าที่) คนใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ,คนใช้ผู้ชาย,ผู้ติดตาม., Syn. lacquey

English-Thai: Nontri Dictionary
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
lackey(vt) รับใช้,เป็นขี้ข้า,เป็นลูกกะโล่,ติดตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Lackeys' 50th anniversary party.งานครบรอบแต่งงาน50ปีของแลคกี้ The Glamorous Life (2010)
Explain to me why Wil Wheaton and his lackeys get in and we don't.อธิบายให้ฟังทีว่าทำไมวิล วีทตันกับพวกลิ่วล้อ ถึงเข้าไปได้แต่เราอด The 21-Second Excitation (2010)
Tell me, how do you think balon Greyjoy would feel if he could see his only surviving son has turned lackey?บอกข้าสิ บารอนเกรย์จอย จะรู้สึกยังไง ถ้าเขารับรู้ได้ว่า ลูกชายที่เหลือรอด คนเดียวของเขา กลายเป็นขี้ข้า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You really want to be her lackey for the rest of your life?เธอต้องการจะเป็นแค่คนติดตามไปตลอดชีวิตแบบนั้นเหรอ? Suspicion (2011)
Well, you're too refined to be a grifter and you're too smart to be a lackey.คุณถูกขัดเกลามา \ ให้เป็นจอมโกหก และคุณฉลาดเกินกว่า จะเป็นข้ารับใช้ Perception (2012)
I'm just a lackey, a maker of beds.ข้าก็แค่คนรับใช้ คอยจัดเตียง The Disir (2012)
Lackeys can be wise.คนรับใช้ก็ฉลาดได้ The Disir (2012)
Okay, it's bad enough you're treating me like your lackey, but I'm not gonna sit here while you fake-compliment Ryder just to hurt me!โอเค! นั่นแย่พอแล้ว ที่ทำกับผมเหมือนพวกขี้ครอก และผมจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ ในขณะที่คุณพร่ำ\ คำชมปลอมๆใส่ไส่ไรเดร์ Feud (2013)
In return, she sent her lackey to snuff you out.ในทางกลับกัน เธอก็ส่งขี้ข้ามากำจัดคุณ Bring It On (2013)
One day one of Wellington's lackeys shows up at my door and he tells me that, uh, Dana got an abortion, and, uh, he gives me a check, and he says that I have to get out of townวันหนึ่งก็มีคนงานของเวลลิงตันมาพบผมที่บ้าน และเขาบอกผมว่า ดาน่าไปทำแท้ง และเขาให้เช็คกับผม Lady Killer (2013)
And in a happy turn of events, I have your British lackey's guarantee on that.แล้วการจะให้งานนี้ออกมาดี ฉันมีสมุนคนอังกฤษของคุณ รับประกันให้ Control (2013)
Pretty high and mighty coming from the lackey of a genocidal maniac.สูงส่งจังนะ ลิ่วล้อไอ้บ้า... ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial   
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling   FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling   
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapchai) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower   FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LACKEY    L AE1 K IY0
LACKEYS    L AE1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lackey    (n) (l a1 k ii)
lackeys    (n) (l a1 k i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックアイ・ラビットフィッシュ;ブラックアイラビットフィッシュ[, burakkuai . rabittofisshu ; burakkuairabittofisshu] (n) blackeye rabbitfish (Siganus puelloides, species of rabbitfish found in the Maldives and the Similan Islands) [Add to Longdo]
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) toady; lackey; sycophant; flatterer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马前卒[mǎ qián zú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] lackey; errand boy; lit. runner before a carriage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lackey \Lack"ey\, v. t.
   To attend as a lackey; to wait upon.
   [1913 Webster]
 
      A thousand liveried angels lackey her.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lackey \Lack"ey\, v. i. [imp. & p. p. {Lackeyed}; p. pr. & vb.
   n. {Lackeying}.]
   To act or serve as lackey; to pay servile attendance.
   [1913 Webster] Lackluster

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lackey \Lack"ey\, n.; pl. {Lackeys}. [F. laquais; cf. Sp. & Pg.
   lacayo; of uncertain origin; perh. of German origin, and akin
   to E. lick, v.]
   An attending male servant; a footman; a servile follower.
   [1913 Webster]
 
      Like a Christian footboy or a gentleman's lackey.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Lackey caterpillar} (Zool.), the caterpillar, or larva, of
    any bombycid moth of the genus {Clisiocampa}; -- so called
    from its party-colored markings. The common European
    species ({Clisiocampa neustria}) is striped with blue,
    yellow, and red, with a white line on the back. The
    American species ({Clisiocampa Americana} and {Clisiocampa
    sylvatica}) are commonly called {tent caterpillars}. See
    {Tent caterpillar}, under {Tent}.
 
   {Lackey moth} (Zool.), the moth which produces the lackey
    caterpillar.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lackey
   n 1: a male servant (especially a footman) [syn: {lackey},
      {flunky}, {flunkey}]
   2: a person who tries to please someone in order to gain a
     personal advantage [syn: {sycophant}, {toady}, {crawler},
     {lackey}, {ass-kisser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top