ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uselessness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uselessness-, *uselessness*, uselessnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uselessness(n) การที่ไม่สามารถใช้ได้, Syn. workability, Ant. usefulness
uselessness(n) การไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. failure, Ant. usefulness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uselessness (n) jˈuːsləsnəs (y uu1 s l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na, n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) uselessness [Add to Longdo]
徒爾[とじ, toji] (adj-na, n) uselessness [Add to Longdo]
無駄[むだ, muda] (adj-na, n) futility; uselessness; pointlessness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Useless \Use"less\, a.
   Having, or being of, no use; unserviceable; producing no good
   end; answering no valuable purpose; not advancing the end
   proposed; unprofitable; ineffectual; as, a useless garment;
   useless pity.
   [1913 Webster]
 
      Not to sit idle with so great a gift
      Useless, and thence ridiculous.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Fruitless; ineffectual.
 
   Usage: {Useless}, {Fruitless}, {Ineffectual}. We speak of an
      attempt, effort, etc., as being useless when there are
      in it inherent difficulties which forbid the hope of
      success, as fruitless when it fails, not from any such
      difficulties, but from some unexpected hindrance
      arising to frustrate it; as, the design was rendered
      fruitless by the death of its projector. Ineffectual
      nearly resembles fruitless, but implies a failure of a
      less hopeless character; as, after several ineffectual
      efforts, I at last succeeded.
      [1913 Webster]
 
         Useless are all words
         Till you have writ "performance" with your
         swords.
         The other is for waiving.     --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
         Waiving all searches into antiquity, in relation
         to this controversy, as being either needless or
         fruitless.            --Waterland.
      [1913 Webster]
 
         Even our blessed Savior's preaching, who spake
         as never man spake, was ineffectual to many.
                          --Bp.
                          Stillingfleet.
      [1913 Webster] -- {Use"less*ly}, adv. --
      {Use"less*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uselessness
   n 1: the quality of having no practical use [syn: {inutility},
      {uselessness}, {unusefulness}] [ant: {usefulness},
      {utility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top