ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evaluation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evaluation-, *evaluation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
evaluation, jobการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluation, projectการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Evaluationการประเมินผล [TU Subject Heading]
Evaluationประเมินผล, ประเมินผลโครงการ, ประเมินผลงานที่ทำ, การทดลองประเมินผล, การประเมินผล, การประเมินคุณค่า, การประเมิน, การประเมินค่า, ประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไป [การแพทย์]
Evaluation of Immunological Factorsการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา [การแพทย์]
Evaluation of Performanceการประเมินผลการกระทำของทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ [การแพทย์]
Evaluation Researchการวิจัยในรูปของการประเมินผล [การแพทย์]
Evaluation research (Social action programs)วิจัยประเมินผล (โปรแกรมกิจกรรมทางสังคม) [TU Subject Heading]
Evaluation Screening Roleบทบาทเกี่ยวกับการประเมินและสำรวจ [การแพทย์]
Evaluation Stageระยะใคร่ครวญทางได้ทางเสีย [การแพทย์]
Evaluation Studiesการประเมินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก Basic Instinct (1992)
I might have more psychiatric evaluations for you.ผมอาจจะมี การพิจารณคดีทางด้านจิตเวทมาให้คุณอีก Basic Instinct (1992)
It's just that I did an evaluation of Miss Tramell....ผมทำแผนประกอบการพิจารณาคดี ของคุณทราเมล... Basic Instinct (1992)
I just wanted to say I may have been a bit premature in my early evaluation of your abilities.ฉันอยากพูดว่าฉันอาจจะยังเด็กเกินไป... จากการประเมิณความสามารถของ เธอในขั้นต้น Inspector Gadget 2 (2003)
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท Uninvited (2003)
Psychiatric evaluations will show a history of paranoia stemming from a childhood trauma-- death of a parent or family member.การประเมิณผลทางจิตวิทยา จะแสดงให้เห็นประวัติของโรคหวาดระแวง เกิดจากความบอบช้ำ ในวัยเด็ก สูญเสียพ่อแม่ หรือสมาชิกครอบครัว Extreme Aggressor (2005)
Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.รัฐมนตรีฮัสซัน ฮาซาล กล่าวว่า... กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากประเทศแล้ว... และการกระทำ การปล้นทรัพย์ที่ต่ำช้า... Babel (2006)
It's an evaluation tool we use to separate applicants. Be safe, score a hundred.นี่เป็นวิธีที่เราใช้คัดคนที่มีแวว ดูให้ดี ถ้าไม่ได้เต็มร้อย The Pursuit of Happyness (2006)
We also have an evaluation that was done recently by a Dr. Beth Goode.เรายังมีผลการประเมินที่ได้มา เมื่อไม่นานนี้จากดร.เบ็ธ กู๊ด The Astronaut Farmer (2006)
Are you quite certain of your evaluation of Charly's Rorschach tests?คุณจะค่อนข้างบางอย่างของการประเมิน ผลของการทดสอบของ ชาลี รอส์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Your evaluations were correct.การประเมินผลของคุณถูกต้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evaluationHe has not taken the highest level evaluation, but he is good at mathematics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล(n) evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai Definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมาธิการงบประมาณ[kammāthikān ngop pramān] (n, exp) EN: scrutinizing committee  FR: comité de suivi [ m ] ; comité d'évaluation [ m ]
การลดค่าเงิน[kān lot khā ngoen] (n, exp) EN: devaluation ; depreciation;  FR: dépréciation [ f ] ; dévaluation [ f ]
การลดค่าเงินบาท[kān lot khā ngoen bāt] (n, exp) EN: baht devaluation  FR: dévaluation du baht [ f ]
การลดค่าเงินตรา[kān lot khā ngoentrā] (n, exp) EN: devaluation  FR: dépréciation [ f ] ; dévaluation [ f ]
การประเมิน[kān pramoēn] (n) EN: assessment ; appraisal  FR: évaluation [ f ]
การประเมินผล[kān pramoēnphon] (n) EN: evaluation  FR: évaluation [ f ]
การประเมินผลกระทบ[kān pramoēnphon krathop] (n, exp) EN: impact evaluation  FR: évaluation de l'impact [ f ]
การตีราคา[kān tī rākhā] (n, exp) EN: appraisal  FR: évaluation [ f ]
การวัด[kān wat] (n) EN: measurement ; metering ; evaluation  FR: mesure [ f ] ; mesurage [ m ]
เกณฑ์[kēn] (n) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle  FR: standard [ m ] ; critère [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
evaluation
evaluation
evaluations
evaluations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evaluation
evaluations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ,   /  ] evaluation; to investigate and evaluate #14,287 [Add to Longdo]
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ,      /     ] evaluation committee; review board [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsdatenauswertung { f }evaluation of operational data [Add to Longdo]
Bewertungskriterium { n }evaluation criterion [Add to Longdo]
Evaluation { f }; Evaluierung { f }; fachgerechte Bewertung { f }evaluation [Add to Longdo]
Schätzung { f }; Abschätzung { f } | nach meiner Schätzung | neue Abschätzungevaluation | in my evaluation | reevaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) #865 [Add to Longdo]
エバチップ[ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エバリュエーション[ebaryue-shon] (n) evaluation [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) { comp } test plan; system test and evaluation plan [Add to Longdo]
デバリュエーション[debaryue-shon] (n) devaluation [Add to Longdo]
リバリュエーション[ribaryue-shon] (n) revaluation [Add to Longdo]
官能検査[かんのうけんさ, kannoukensa] (n) sensory evaluation [Add to Longdo]
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating [Add to Longdo]
激辛[げきから, gekikara] (n, adj-na, adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation [Add to Longdo]
考課[こうか, kouka] (n) evaluation; rating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
評価値[ひょうかち, hyoukachi] evaluation value [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evaluation \E*val`u*a"tion\, n. [Cf. F. ['e]valuation, LL.
   evaluatio.]
   Valuation; appraisement. --J. S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evaluation
   n 1: act of ascertaining or fixing the value or worth of [syn:
      {evaluation}, {rating}]
   2: an appraisal of the value of something; "he set a high
     valuation on friendship" [syn: {evaluation}, {valuation},
     {rating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top