Search result for

oval

(73 entries)
(0.0712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oval-, *oval*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oval    [ADJ] ูซึ่งเป็นรูปไข่, See also: รี, กลมรี, Syn. egg-shaped, ovoid
oval    [N] รูปไข่, See also: รูปทรงรี, รูปกลมรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ovalโค้งรูปไข่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oval windowช่องรูปไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ovalEspecially remarkable was her oval face.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oval(โอ'เวิล) adj.,n. มีรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,สิ่งรูปไข่,ส่วนที่เป็นรูปไข่,ลูกฟุตบอล
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
reproval(รีพรู'เวิล) n. = reproof (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
oval(adj) เป็นรูปไข่,เป็นรูปรี
oval(n) รูปไข่,รูปรี
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รี    [ADJ] oval, See also: tapering, Syn. เรียว, Example: ใบหน้ารูปวงรีของหล่อนเป็นที่พึงตาแก่ผู้พบเห็น
รูปไข่    [ADJ] oval, See also: egg-shaped, elliptic, elliptical, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้ คือ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม, Thai definition: ซึ่งมีลักษณะเหมือนไข่
ทุย    [ADJ] oval, See also: elongated, Thai definition: กลมรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องรูปรี[n. exp.] (chǿng rūp rī) EN: fenestra oval   
ได้รับความเห็นชอบ[v. exp.] (dāirap khwām henchøp) EN: meet with approval ; get approval   
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization   FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การเห็นชอบ[n.] (kān henchøp) EN: acceptance ; approval   
การเห็นด้วย[n.] (kān hendūay) EN: approval   FR: accord [m]
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval   
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yømrap dōi pariyāi) EN: tacit approval   
ขายเผื่อชอบ[v. exp.] (khāipheūachøp) EN: sell on approval   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVAL    OW1 V AH0 L
OVALLE    AA1 V EY0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oval    (n) (ou1 v @ l)
ovals    (n) (ou1 v @ l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oval {n}oval [Add to Longdo]
oval {adj}oval [Add to Longdo]
oval {adv}ovally [Add to Longdo]
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アプルーバル[, apuru-baru] (n) approval [Add to Longdo]
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep [Add to Longdo]
オーバル[, o-baru] (n) oval [Add to Longdo]
オバールクロミス[, oba-rukuromisu] (n) Hawaiian chromis (Chromis ovalis); oval chromis [Add to Longdo]
オボアルブミン;オバルブミン[, oboarubumin ; obarubumin] (n) ovalbumin [Add to Longdo]
グラウンド[, guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P) [Add to Longdo]
トノサマダイ[, tonosamadai] (n) mirror butterflyfish (Chaetodon speculum); ovalspot butterflyfish [Add to Longdo]
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卵圆[luǎn yuán, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] oval; ellipse [Add to Longdo]
卵圆形[luǎn yuán xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval; ellipsoidal [Add to Longdo]
卵圆窗[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, / ] oval window between middle and inner ear [Add to Longdo]
卵形[luǎn xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] oval; egg-shaped (leaves in botany) [Add to Longdo]
椭圆[tuǒ yuán, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ, / ] oval; ellipse; elliptic [Add to Longdo]
椭圆形[tuǒ yuán xíng, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval [Add to Longdo]
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] Oval office (in the White House) [Add to Longdo]
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval [Add to Longdo]
承認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oval \O"val\, n.
   A body or figure in the shape of an egg, or popularly, of an
   ellipse.
   [1913 Webster]
 
   {Cassinian oval} (Geom.), the locus of a point the product of
    whose distances from two fixed points is constant; -- so
    called from Cassini, who first investigated the curve.
    Thus, in the diagram, if P moves so that P A.P B is
    constant, the point P describes a Cassinian oval. The
    locus may consist of a single closed line, as shown by the
    dotted line, or of two equal ovals about the points A and
    B.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster] Ovalbumin

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oval \O"val\, a. [F. ovale, fr. L. ovum egg. Cf. {Egg}, {Ovum}.]
   1. Of or pertaining to eggs; done in the egg, or inception;
    as, oval conceptions. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Having the figure of an egg; oblong and curvilinear, with
    one end broader than the other, or with both ends of about
    the same breadth; in popular usage, elliptical.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Broadly elliptical.
    [1913 Webster]
 
   {Oval chuck} (Mech.), a lathe chuck so constructed that work
    attached to it, and cut by the turning tool in the usual
    manner, becomes of an oval form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oval
   adj 1: rounded like an egg [syn: {egg-shaped}, {elliptic},
       {elliptical}, {oval}, {oval-shaped}, {ovate}, {oviform},
       {ovoid}, {prolate}]
   n 1: a closed plane curve resulting from the intersection of a
      circular cone and a plane cutting completely through it;
      "the sums of the distances from the foci to any point on an
      ellipse is constant" [syn: {ellipse}, {oval}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OVAL
     Open Vulnerability and Assessment Language (XML)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 oval
   oval
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 oval
   oval
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elliptical
 
 1. beyzi, oval, eliptik
 2. kısa, kısaltılmış, bazı kelimeleri çıkarılmıs (yazı, konusma) elliptically beyzi olarak, eliptik şekilde. elliptic'ity elips şeklinde oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 oviform
 
 1. yumurta şeklindeki, beyzi, oval.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 oval [oːvaːl]
   oval; ovally
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Oval [oːvaːl] (n) , s.(n )
   oval
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top