ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

good

G UH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good-, *good*, goo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good causeสาเหตุที่ดี

English-Thai: Longdo Dictionary
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Syn. sociable
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good(adj) ดี, Ant. bad
good(adj) เหมาะสม, See also: ถูกต้อง, Syn. desirable, suitable
good(adj) เก่ง, See also: ฉลาด, มีความสามารถ, Syn. competent
good(adj) ซึ่งเชี่ยวชาญ, See also: ซึ่งชำนาญ, Syn. qualified
good(adj) มีน้ำใจ, See also: ใจดี, Syn. considerate, generous
good(adj) มีเกียรติ, Syn. honourable
good(adj) น่าพอใจ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง, Syn. satisfying, trustworthy, Ant. dissatisfying
good(adj) มาก, See also: เต็มที่
good(adv) แท้จริง, See also: ไม่ปลอม
good(n) ความดีงาม, See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม, Syn. goodness, righteousness, Ant. evil, wrong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
good(กูด) adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. for good ตลอดไป interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย
good bookพระคัมภีร์ไปเบิล
good eggคนที่น่าคบ, คนที่น่าไว้วางใจ
good fellowเพื่อนที่ดี, บุคคลที่น่าคบ, บุคคลที่มีใจกรุณา
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
good willไมตรีจิต, ความนิยม
good-by(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys

English-Thai: Nontri Dictionary
good(adj) ดี, ถูก, เก่ง, ใจดี, เป็นประโยชน์, ใช้ได้, เหมาะสม
good(n) ความดี, คุณประโยชน์, ผลประโยชน์
GOOD-good-bye(int) ลาก่อน, สวัสดี, อำลา
GOOD-good-looking(adj) งาม, สวย, สวยงาม, ดูดี, หน้าตาดี, หล่อ
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี, ใจดี, มีเมตตา, กรุณา, มีน้ำใจ, อารมณ์ดี
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี, เบิกบาน, แจ่มใส, ร่าเริง
goodliness(n) ความดี, ความงาม, ความหน้าตาดี
goodly(adj) สวย, ดี, งาม, หล่อ, หน้าตาดี
goodman(n) คนดูแลบ้าน
goodness(n) ความดี, ความกรุณาปรานี, ความปรารถนาดี, คุณงามความดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
goodสิ่งดี, ดี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
good as avalใช้ได้เป็นอาวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ ดู valuable consideration ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faithความสุจริตใจ ดู utmost good faith [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faithความสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faith, inโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good governanceวิธีการปกครองที่ดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
good leasehold titleสิทธิในการเช่าอย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodดี [การแพทย์]
Good Alignmentแนวที่ดี [การแพทย์]
Good and evilบุญและบาป [TU Subject Heading]
Good Body Alignmentผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมและถูกต้อง [การแพทย์]
Good corporate governanceการกำกับดูแลกิจการที่ดี, Example: ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ [ตลาดทุน]
Good faith (International law)ความสุจริต (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Good faith (Law)ความสุจริต (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากัน [การทูต]
Good Offices และ Mediationวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยฉันมิตร คำว่า Good Offices หมายถึง การช่วยเป็นสื่อกลาง ส่วน Mediation หมายถึง การไกล่เกลี่ยศัพท์ทั้งสองนี้หมายถึงวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยฉันมิตร กล่าวคือ ในกรณีข้อพิพาทซึ่งการเจรจากันทางการทูตไม่สามารถตกลงกันได้ง่าย ๆ ดังนั้น รัฐที่สามอาจยื่นมือเข้าช่วยเป็นสื่อกลาง หน้าที่ในการนี้มิใช่ออกความเห็นหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดในกรณี ข้อพิพาท หากเป็นแต่เพียงแสวงหาลู่ทางที่จะระงับข้อพิพาทจะต้องมีให้น้อยที่สุดเท่า ที่จะทำได้ และถือว่าเป็นกาดรกระทำฉันมิตร (Friendly act) คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธข้อเสนอได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการ เมือง หรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจขอร้องให้ช่วยเป็นสื่อกลาง หรือให้ช่วยไกล่เกลี่ย ตามธรรมดาการช่วยเป็นสื่อกลางนั้นเป็นเพียงการเข้าช่วยงานพื้นฐาน หรือให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเท่านั้น ส่วนงานเจรจาที่จะกระทำโดยตรงกว่าจะมีลักษณะเป็นการไกล่เกลี่ย แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมีการคำนึงกันนักถึงความแตกต่างจริงๆ ระหว่างวิธีทั้งสอง คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยไม่ว่าเวลาใดก็ได้ จะเห็นได้ว่า การช่วยเป็นสื่อกลางกับการไกล่เกลี่ยนั้นแตกต่างกัน คือ ในกรณีการช่วยเป็นสื่อกลาง ฝ่ายที่สามจะกระทำแต่เพียงช่วยให้มีการหันหน้าเข้าเจรจากันระหว่างคู่พิพาท ส่วนในกรณีการไกล่เกลี่ย ฝ่ายที่สามพยายามจัดให้มีการเจรจากันจริง ๆ ตามมูลฐานข้อเสนอของตน ฝ่ายที่เสนอช่วยเป็นสื่อกลางหรือช่วยไกล่เกลี่ยนั้น อาจจะมาจากประเทศที่สาม หรือจากองค์การระหว่างประเทศ หรือจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่งก็ได้ [การทูต]
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, org, un) ดี
good at[กู๊ด แอท] (adj, slang) เก่ง, มีความสามารถในด้าน, ทำได้ดีในเรื่อง
Good Governenceหลักธรรมาภิบาล
Good Morning(vt) สวัสดีตอนเช้า
good offices(n, phrase) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น, ความช่วยเหลือที่บุคคลหนึ่งให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง
good titleกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
good-looking(adj) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)
goodnass(n) ความดี, คุณงามความดี, ส่วนที่ดีที่สุด, ความสรรเสริญ, ความดีเลิศ
goods elevator(n) ลิฟต์สำหรับขนสินค้า หรือ ลิฟต์ขนของ
goods with creditสินค้าเงินเชื่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck.โชคดี Breaking and Entering (2008)
Good news!ข่าวดี! Home Is the Place (2009)
Good morning.สวัสดี Haunted (2009)
Good byeลาก่อน Careful the Things You Say (2009)
Good night.ราตรีสวัสดิ์ The Once and Future Queen (2009)
good news.ข่าวดี Jacksonville (2010)
Oh. Good one.โอ้.. The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Good job.ก็ดี Fermentation Family (2011)
He was a good man.เขาเป็นคนดี Thor (2011)
Good luck.โชคดี Skin Deep (2012)
Good luck.โชคดี Authority Always Wins (2012)
Good evening.สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
goodA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
goodA baby does not know good or evil.
goodA baby has no knowledge of good and evil.
goodAbove all, you must take good care of yourself.
goodA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
goodA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
goodAccording to their opinions, that boy is very good.
goodA change of air will do you a lot of good.
goodA change of air will do you good.
goodActually it might be a good idea to start right now.
goodAdd "Men" and the goods take off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดดี(n) good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ทำเลทอง(n) golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
พับผ่า(int) good God, See also: good Lord, good gosh, good grief, Example: หล่อนแต่งตัวได้สมฉายาซะจริงๆ พับผ่า
สิ่งดีงาม(n) good, Syn. เรื่องดีงาม
ชั้นวางสินค้า(n) shop shelves, See also: goods shelves
ราตรีสวัสดิ์(n) Goodnight, Example: เขากล่าวคำราตรีสวัสดิ์แล้วเดินจากไปอย่างไม่ไยดี, Thai Definition: คำที่กล่าวลากันในตอนกลางคืนก่อนนอน
อรุณสวัสดิ์(n) Good morning, Example: อรุณสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้อยู่, Thai Definition: คำกล่าวทักทายกันยามพบกันในตอนเช้า
เด็กดี(n) good boy, Example: เขาบอกว่าลูกชายเป็นเด็กดี ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไร, Count Unit: คน, Thai Definition: เด็กที่ประพฤติตัวดีไม่ทำให้เดือดร้อน
สินค้า(n) goods, See also: merchandise, wares, Syn. ของซื้อของขาย, ผลิตภัณฑ์
โอกาสดี(n) good chance, Syn. จังหวะดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [ m ] ; valeur [ f ]
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
อร่อย[arøi] (adj) EN: good ; delicious ; palatable  FR: bon ; délicieux
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
อารมณ์ดี[ārom dī] (n, exp) EN: good mood  FR: bonne humeur [ f ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GOOD G UH1 D
GOOD G IH0 D
GOODA G UW1 D AH0
GOODA G UH1 D AH0
GOODS G UH1 D Z
GOODY G UH1 D IY0
GOODE G UH1 D
GOODIE G UH1 D IY0
GOOD'S G UH1 D Z
GOODER G UH1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
good (n) gˈud (g u1 d)
goods (n) gˈudz (g u1 d z)
goody (n) gˈudiː (g u1 d ii)
goodly (j) gˈudliː (g u1 d l ii)
goodbye (n) gˌudbˈaɪ (g u2 d b ai1)
goodies (n) gˈudɪz (g u1 d i z)
goodish (j) gˈudɪʃ (g u1 d i sh)
Goodyear (n) gˈudjˈɛəʳ (g u1 d y e@1)
Goodgame (n) gˈudgɛɪm (g u1 d g ei m)
goodbyes (n) gˌudbˈaɪz (g u2 d b ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) #32 [Add to Longdo]
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product #186 [Add to Longdo]
良好[liáng hǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ, ] good; favorable; well; fine #1,008 [Add to Longdo]
好好[hǎo hǎo, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ, ] good; nicely; properly #1,069 [Add to Longdo]
商品[shāng pǐn, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, ] good; commodity; merchandise #1,108 [Add to Longdo]
晚安[wǎn ān, ㄨㄢˇ ㄢ, ] Good night!; Good evening! #1,411 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] goods; money; commodity #1,485 [Add to Longdo]
好看[hǎo kàn, ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, ] good-looking #1,764 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] good fortune; happiness; luck; abbr. for Fujian 福建 province; surname Fu #2,052 [Add to Longdo]
好运[hǎo yùn, ㄏㄠˇ ㄩㄣˋ, / ] good luck #3,253 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good luckโชคดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückwunsch { m }; Glückwünsche { pl } (für)good wishes (for) [Add to Longdo]
Gute Herstellungspraxis { f } (Qualitätssicherungsstandard) | GMP-Ausführung { f } | GMP-gerechtGood Manufacturing Practice (GMP) | according to GMP guidelines | according to GMP guidelines [Add to Longdo]
Gutartigkeit { f }good nature [Add to Longdo]
Gutmütigkeit { f } | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature [Add to Longdo]
Karfreitag { m }Good Friday [Add to Longdo]
verantwortungsbewusste Regierungsführung { f }good governance [Add to Longdo]
Schmaus { m }good spread [ coll. ]; feast; feasting [Add to Longdo]
Seelengut { m }good soul [Add to Longdo]
Segenswünsche { pl }good wishes; blessings [Add to Longdo]
Spürnase { f } | Spürnasen { pl }good nose | good noses [Add to Longdo]
nach Strich und Fadengood and proper (thorough) [Add to Longdo]
Weidmannsheil!Good hunting! [Add to Longdo]
Wohlleben { n }good living [Add to Longdo]
Wohltat { f } | Wohltaten { pl }; gute Taten; gute Werkegood deed | good deeds [Add to Longdo]
ade; adieu; lebewohlgood bye; goodbye; goodby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n, n-suf) (1) spot; mark; (2) point; dot; (3) mark (e.g. in exam); score; points; (ctr) (4) counter for goods or items; (P) #269 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils #417 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[sa-bisu (P); sa-visu] (n, vs, adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) #840 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) #1,244 [Add to Longdo]
[しろ, shiro] (n) (1) white; (2) (uk) (m-sl) good guy; 'white hat'; (P) #1,307 [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n, adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) #1,332 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words,
   though used as the comparative and superlative of good, are
   from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS.
   g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god,
   Goth. g[=o]ds; prob. orig., fitting, belonging together, and
   akin to E. gather. [root]29 Cf. {Gather}.]
   [1913 Webster]
   1. Possessing desirable qualities; adapted to answer the end
    designed; promoting success, welfare, or happiness;
    serviceable; useful; fit; excellent; admirable;
    commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive,
    or troublesome, etc.
    [1913 Webster]
 
       And God saw everything that he had made, and behold,
       it was very good.           --Gen. i. 31.
    [1913 Webster]
 
       Good company, good wine, good welcome. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious;
    religious; -- said of persons or actions.
    [1913 Webster]
 
       In all things showing thyself a pattern of good
       works.                --Tit. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite;
    propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by
    to or toward, also formerly by unto.
    [1913 Webster]
 
       The men were very good unto us.    --1 Sam. xxv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   4. Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be
    relied upon; -- followed especially by for.
    [1913 Webster]
 
       All quality that is good for anything is founded
       originally in merit.         --Collier.
    [1913 Webster]
 
   5. Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed
    especially by at.
    [1913 Webster]
 
       He . . . is a good workman; a very good tailor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those are generally good at flattering who are good
       for nothing else.           --South.
    [1913 Webster]
 
   6. Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious;
    valid; in a commercial sense, to be depended on for the
    discharge of obligations incurred; having pecuniary
    ability; of unimpaired credit.
    [1913 Webster]
 
       My reasons are both good and weighty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My meaning in saying he is a good man is . . . that
       he is sufficient . . . I think I may take his bond.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest;
    in good sooth.
    [1913 Webster]
 
       Love no man in good earnest.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Not small, insignificant, or of no account; considerable;
    esp., in the phrases a good deal, a good way, a good
    degree, a good share or part, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. Not lacking or deficient; full; complete.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together, and
       running over.             --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   10. Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied;
     as in the phrases a good name, a good report, good
     repute, etc.
     [1913 Webster]
 
        A good name is better than precious ointment.
                          --Eccl. vii.
                          1.
     [1913 Webster]
 
   {As good as}. See under {As}.
 
   {For good}, or {For good and all}, completely and finally;
    fully; truly.
    [1913 Webster]
 
       The good woman never died after this, till she came
       to die for good and all.       --L'Estrange.
 
   {Good breeding}, polite or polished manners, formed by
    education; a polite education.
    [1913 Webster]
 
       Distinguished by good humor and good breeding.
                          --Macaulay.
 
   {Good cheap}, literally, good bargain; reasonably cheap.
 
   {Good consideration} (Law).
     (a) A consideration of blood or of natural love and
       affection. --Blackstone.
     (b) A valuable consideration, or one which will sustain a
       contract.
 
   {Good fellow}, a person of companionable qualities.
    [Familiar]
 
   {Good folk}, {or Good people}, fairies; brownies; pixies,
    etc. [Colloq. Eng. & Scot.]
 
   {Good for nothing}.
     (a) Of no value; useless; worthless.
     (b) Used substantively, an idle, worthless person.
       [1913 Webster]
 
          My father always said I was born to be a good
          for nothing.           --Ld. Lytton.
 
   {Good Friday}, the Friday of Holy Week, kept in some churches
    as a fast, in memoory of our Savior's passion or
    suffering; the anniversary of the crucifixion.
 
   {Good humor}, or {Good-humor}, a cheerful or pleasant temper
    or state of mind.
 
   {Good humor man}, a travelling vendor who sells Good Humor
    ice-cream (or some similar ice-cream) from a small
    refrigerated truck; he usually drives slowly through
    residential neighborhoods in summertime, loudly playing
    some distinctive recorded music to announce his presence.
    [U. S.]
 
   {Good nature}, or {Good-nature}, habitual kindness or
    mildness of temper or disposition; amiability; state of
    being in good humor.
    [1913 Webster]
 
       The good nature and generosity which belonged to his
       character.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The young count's good nature and easy
       persuadability were among his best characteristics.
                          --Hawthorne.
 
   {Good people}. See {Good folk} (above).
 
   {Good speed}, good luck; good success; godspeed; -- an old
    form of wishing success. See {Speed}.
 
   {Good turn}, an act of kidness; a favor.
 
   {Good will}.
     (a) Benevolence; well wishing; kindly feeling.
     (b) (Law) The custom of any trade or business; the
       tendency or inclination of persons, old customers and
       others, to resort to an established place of
       business; the advantage accruing from tendency or
       inclination.
       [1913 Webster]
 
          The good will of a trade is nothing more than
          the probability that the old customers will
          resort to the old place.     --Lord Eldon.
 
   {In good time}.
     (a) Promptly; punctually; opportunely; not too soon nor
       too late.
     (b) (Mus.) Correctly; in proper time.
 
   {To hold good}, to remain true or valid; to be operative; to
    remain in force or effect; as, his promise holds good; the
    condition still holds good.
 
   {To make good}, to fulfill; to establish; to maintain; to
    supply (a defect or deficiency); to indemmify; to prove or
    verify (an accusation); to prove to be blameless; to
    clear; to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       Each word made good and true.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Of no power to make his wishes good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I . . . would by combat make her good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Convenient numbers to make good the city. --Shak.
 
   {To think good}, to approve; to be pleased or satisfied with;
    to consider expedient or proper.
    [1913 Webster]
 
       If ye think good, give me my price; and if not,
       forbear.               --Zech. xi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   Note: Good, in the sense of wishing well, is much used in
      greeting and leave-taking; as, good day, good night,
      good evening, good morning, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, n.
   1. That which possesses desirable qualities, promotes
    success, welfare, or happiness, is serviceable, fit,
    excellent, kind, benevolent, etc.; -- opposed to evil.
    [1913 Webster]
 
       There be many that say, Who will show us any good ?
                          --Ps. iv. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity;
    advantage; benefit; -- opposed to harm, etc.
    [1913 Webster]
 
       The good of the whole community can be promoted only
       by advancing the good of each of the members
       composing it.             --Jay.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Wares; commodities; chattels; -- formerly used in the
    singular in a collective sense. In law, a comprehensive
    name for almost all personal property as distinguished
    from land or real property. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
       He hath made us spend much good.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thy lands and goods
       Are, by the laws of Venice, confiscate
       Unto the state of Venice.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Dress goods}, {Dry goods}, etc. See in the Vocabulary.
 
   {Goods engine}, a freight locomotive. [Eng.]
 
   {Goods train}, a freight train. [Eng.]
 
   {Goods wagon}, a freight car [Eng.] See the Note under {Car},
    n., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, adv.
   Well, -- especially in the phrase as good, with a following
   as expressed or implied; equally well with as much advantage
   or as little harm as possible.
   [1913 Webster]
 
      As good almost kill a man as kill a good book.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {As good as}, in effect; virtually; the same as.
    [1913 Webster]
 
       They who counsel ye to such a suppressing, do as
       good as bid ye suppress yourselves.  --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, v. t.
   1. To make good; to turn to good. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To manure; to improve. [Obs.] --Bp. Hall. Good-by

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 good
   adv 1: (often used as a combining form) in a good or proper or
       satisfactory manner or to a high standard (`good' is a
       nonstandard dialectal variant for `well'); "the children
       behaved well"; "a task well done"; "the party went well";
       "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-seasoned
       dish"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty
       good" [syn: {well}, {good}] [ant: {badly}, {ill},
       {poorly}]
   2: completely and absolutely (`good' is sometimes used
     informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we
     beat him good" [syn: {thoroughly}, {soundly}, {good}]
   adj 1: having desirable or positive qualities especially those
       suitable for a thing specified; "good news from the
       hospital"; "a good report card"; "when she was good she
       was very very good"; "a good knife is one good for
       cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a
       good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a
       good secretary"; "a good dress for the office" [ant:
       {bad}]
   2: having the normally expected amount; "gives full measure";
     "gives good measure"; "a good mile from here" [syn: {full},
     {good}]
   3: morally admirable [ant: {evil}]
   4: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]
   5: promoting or enhancing well-being; "an arms limitation
     agreement beneficial to all countries"; "the beneficial
     effects of a temperate climate"; "the experience was good for
     her" [syn: {beneficial}, {good}]
   6: agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good
     manners"
   7: of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just
     cause"; "an upright and respectable man" [syn: {good},
     {just}, {upright}]
   8: having or showing knowledge and skill and aptitude; "adept in
     handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert job"; "a good
     mechanic"; "a practiced marksman"; "a proficient engineer";
     "a lesser-known but no less skillful composer"; "the effect
     was achieved by skillful retouching" [syn: {adept}, {expert},
     {good}, {practiced}, {proficient}, {skillful}, {skilful}]
   9: thorough; "had a good workout"; "gave the house a good
     cleaning"
   10: with or in a close or intimate relationship; "a good
     friend"; "my sisters and brothers are near and dear" [syn:
     {dear}, {good}, {near}]
   11: financially sound; "a good investment"; "a secure
     investment" [syn: {dependable}, {good}, {safe}, {secure}]
   12: most suitable or right for a particular purpose; "a good
     time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time
     is ripe for great sociological changes" [syn: {good},
     {right}, {ripe}]
   13: resulting favorably; "it's a good thing that I wasn't
     there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no
     one saw you"; "all's well that ends well" [syn: {good},
     {well(p)}]
   14: exerting force or influence; "the law is effective
     immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is
     already in effect (or in force)" [syn: {effective}, {good},
     {in effect(p)}, {in force(p)}]
   15: capable of pleasing; "good looks"
   16: appealing to the mind; "good music"; "a serious book" [syn:
     {good}, {serious}]
   17: in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have
     one good leg"; "a sound mind in a sound body" [syn: {good},
     {sound}]
   18: tending to promote physical well-being; beneficial to
     health; "beneficial effects of a balanced diet"; "a good
     night's sleep"; "the salutary influence of pure air" [syn:
     {good}, {salutary}]
   19: not forged; "a good dollar bill" [syn: {good}, {honest}]
   20: not left to spoil; "the meat is still good" [syn: {good},
     {undecomposed}, {unspoiled}, {unspoilt}]
   21: generally admired; "good taste"
   n 1: benefit; "for your own good"; "what's the good of
      worrying?"
   2: moral excellence or admirableness; "there is much good to be
     found in people" [syn: {good}, {goodness}] [ant: {evil},
     {evilness}]
   3: that which is pleasing or valuable or useful; "weigh the good
     against the bad"; "among the highest goods of all are
     happiness and self-realization" [syn: {good}, {goodness}]
     [ant: {bad}, {badness}]
   4: articles of commerce [syn: {commodity}, {trade good}, {good}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top