Search result for

อารี

(38 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อารี-, *อารี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารีอารอบ[ADJ] kind, See also: generous, hospitable, Syn. เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่, Ant. ขี้เหนียว, ใจดำ, Example: เขาเป็นคนอารีอารอบมาก, Thai definition: มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อารีว. เอื้อเฟื้อ, มีแก่ใจ, มีใจเผื่อแผ่.
อารีอารอบว. มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you found her diary...ถ้าคุณพบไดอารี่เธอ ไม่ใช่... Lucky Thirteen (2008)
There's, like, pictures and journals and... things I never knew about him.ดูเหมือนมีรูปภาพและไดอารี่และ... เรื่องของพ่อที่ผมไม่เคยรู้ Pilot (2008)
Diaries are forjotting down upcoming schedules.ไดอารี่มีไว้สำหรับบันทึกจดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น Heartbreak Library (2008)
So you go back to your diary and recall what it is.ดังนั้นคุณถึงต้องกลับไปอ่านไดอารี่และทบทวนมัน Heartbreak Library (2008)
There's a diary.มีสมุดไดอารี่อยู่เล่มหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Generosity.ความโอบอ้อมอารี The Other Boleyn Girl (2008)
Like a photo diary, eh?เหมือนรูปถ่ายไดอารี่เหรอจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Exactly. Like a diary.ใช่เลยค่ะ ฉันชอบไดอารี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
In English, Alena.ในอังกฤษ อารีน่า Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Alena.อารีน่า Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
M'amor (my lover), can I interest you in Mayteam Zookeeper's Special?"อารี่เซี่ยมยามอร์เล่ห์" สนใจมั๊ยล่ะ? ถ้าเป็นรวมเนื้อผัก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I have one just like this that I use as a diary.แม่มีแบบนี้อีกเล่มนึงค่ะ เป็นไดอารี่ Orphan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
arietta(อารีเอท'ทะ) n., (pl. -ettas, -ette) ท่วงทำนองที่สั้น., Syn. ariette
arioso(อารีโอ'โซ) adj.,adv. ท่วงทำนอง
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top