ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worth

W ER1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worth-, *worth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worth(n) มูลค่า, See also: มูลค่าเป็นเงิน, ราคา, ค่า
worth(n) คุณค่าทางจิตใจ, See also: คุณประโยชน์, Syn. excellence, goodness, merit
worth(n) ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth
worth(adj) ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งคุ้มค่า
worthy(adj) คุ้มค่า, See also: มีค่าเพียงพอ
worthy(adj) ซึ่งน่าเคารพ, See also: ซึ่งน่ายกย่อง, Syn. honorable, respectable, Ant. unworthy, worthless
worthy(n) ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
worthily(adv) อย่างมีคุณค่า, See also: อย่างคุ้มค่า, Syn. truly
worthless(adj) ซึ่งไร้ค่า, See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า, Syn. useless, valueless, Ant. useful, valuable
worthiness(n) ความมีคุณค่า, Syn. merit, dignity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worth(เวิร์ธ) n., prep (มี) คุณค่า, ค่า, ประโยชน์, ความสำคัญ, ราคา, สมกับ, จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ, เกิดขึ้น, มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation, value
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า, อย่างคุ้มค่า, อย่างสมคุณค่า, อย่างสมควงร, อย่างดีเลิศ, อย่างน่ายกย่อง
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า, ความคุ้มค่า, การมีราคา, ความดีเลิศ, ความน่ายกย่อง
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj., n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ, คุ้มค่า, มีมูลค่า, มีราคา, คู่ควร, น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving, productive, notable
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่, Syn. important
pennyworth(เพน'นีเวิร์ธ) n. จำนวนเล็กน้อย
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable

English-Thai: Nontri Dictionary
worth(adj) สมควร, คุ้มค่า, มีคุณค่า, มีราคา
worth(n) มูลค่า, ราคา, คุณค่า, ประโยชน์, ทรัพย์สิน, ความสำคัญ
worthiness(n) ความมีค่า, ความคุ้มค่า, ความดีเลิศ
worthless(adj) ไร้ค่า, ไม่มีราคา, ไม่มีประโยชน์, ใช้การไม่ได้
worthwhile(adj) คุ้มเวลา, คุ้มค่า
worthy(adj) มีค่า, คุ้มค่า, คู่ควร, สมควร, มีราคา, น่ายกย่อง, มีเกียรติ
noteworthy(adj) น่าสังเกต, มีชื่อเสียง, เด่น, สำคัญ, น่าจดจำ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่าสดุดี, น่าชมเชย
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล, เหมาะกับทะเล
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worthมูลค่า, มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless securitiesหลักทรัพย์ที่สิ้นค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน Pinocchio (1940)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
- It's worth something.คู่ของบ๊อบอย่างน้อย Help! (1965)
Worth $500!มันมีค่า 500 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
How much you worth now?นายว่ามันมีค่าเท่าไหร่? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Know how much you're worth now?รู้ไหม ว่าแกมีค่าเท่าไหร่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'Cause I don't think you'll ever be worth more than $3000.ฉันไม่ได้คิดว่า มันจะมีค่ามากกว่า 3000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If we can, they're going to look at our small patch of sanity and they're going to say it was worth it.ถ้าเราสามารถที่พวกเขากำลังจะ ไป มองไปที่แพทช์เล็ก ๆ ของเรามี สุขภาพจิตดี และพวกเขากำลังจะบอกว่ามัน ก็คุ้มค่า How I Won the War (1967)
- And it's worth about what?และมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่? 17, 000? How I Won the War (1967)
I never found anything worth keeping.ฉันไม่เคยพบอะไรที่มูลค่าการ รักษา How I Won the War (1967)
I think it's worth exploring.มันควรที่จะไปสํารวจ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthA bird in the hand is worth two in the bush.
worthA book not worth reading is not worth buying in the first place.
worthA book worth reading is worth reading twice.
worthAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
worthA contract with that company is worth next to nothing.
worthAll these books will be worth their weight in gold someday.
worthAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
worthA man of straw is worth a woman of gold.
worthA man's worth depends on what he is, and not what he has.
worthA man's worth does not lie in what he has, but in what he is.
worthA man's worth has nothing to do with his appearance.
worthA man's worth lies in what he is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ไร้คุณค่า(adj) useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์
ค่า(n) value, See also: worth, advantage, Syn. คุณค่า, ประโยชน์, Example: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
ความเหลวแหลก(n) dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai Definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
คุณค่า(n) worth, See also: value, Syn. คุณประโยชน์, ค่า, Example: อาจารย์อธิบายให้เห็นคุณค่าของพิธีที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่, Thai Definition: ความดีที่มีอยู่ประจำในสิ่งนั้นๆ
ความคุ้มค่า(n) worthiness, See also: value, Syn. ความคุ้มราคา, Example: องค์การโทรศัพท์ฯ ต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าในการลงทุนและแผนการขยายงานในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful  FR: taré
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant
ค่า[khā] (n) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages  FR: valeur [ f ] ; coût [ m ] ; prix [ m ] ; frais [ mpl ] ; charges [ fpl ]
ของไร้ค่า[khøng rai khā] (n, exp) EN: worthless thing  FR: foutaise [ f ] (fam.)
ข้อพิจารณา[khø phitjāranā] (n, exp) EN: point worth considering
คบไม่ได้[khop mai dāi] (v, exp) EN: be not worth associating with
คุ้ม[khum] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth  FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[khumkhā] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover  FR: valoir ; mériter
คุ้มค่าเหนื่อย[khumkhā neūay] (v, exp) EN: be worth one's work ; be worthwhile  FR: valoir la peine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORTH W ER1 TH
WORTHY W ER1 DH IY0
WORTHS W ER1 TH S
WORTHOG W AO1 R T HH AO0 G
WORTHEY W ER1 DH IY0
WORTHEN W ER1 TH AH0 N
WORTHAM W ER1 TH AH0 M
WORTH'S W ER1 TH S
WORTHIER W ER1 DH IY0 ER0
WORTHLEY W ER1 TH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worth (n) wˈɜːʳθ (w @@1 th)
worthy (n) wˈɜːʳðiː (w @@1 dh ii)
Worthing (n) wˈɜːʳðɪŋ (w @@1 dh i ng)
worthier (j) wˈɜːʳðɪəʳr (w @@1 dh i@ r)
worthies (n) wˈɜːʳðɪz (w @@1 dh i z)
worthily (a) wˈɜːʳðɪliː (w @@1 dh i l ii)
worthiest (j) wˈɜːʳðɪɪst (w @@1 dh i i s t)
worthless (j) wˈɜːʳθləs (w @@1 th l @ s)
worthiness (n) wˈɜːʳðɪnəs (w @@1 dh i n @ s)
worthwhile (j) wˈɜːʳθwaɪl (w @@1 th w ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] worthy (person) #6,401 [Add to Longdo]
合算[hé suàn, ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ,  ] worthwhile; reckon up #25,039 [Add to Longdo]
看头[kàn tou, ㄎㄢˋ ㄊㄡ˙,   /  ] worth seeing; worth reading #28,731 [Add to Longdo]
贤良[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ,   /  ] worthy #48,660 [Add to Longdo]
划得来[huá de lái, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ,   ] worth it; it pays to #75,739 [Add to Longdo]
犯得着[fàn de zháo, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ,    /   ] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile); also written 犯得上 #79,099 [Add to Longdo]
保得住[bǎo de zhù, ㄅㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ,   ] worth keeping #91,034 [Add to Longdo]
配称[pèi chèng, ㄆㄟˋ ㄔㄥˋ,   /  ] worthy #97,208 [Add to Longdo]
犯得上[fàn de shàng, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ,   ] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile) #199,910 [Add to Longdo]
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙,   ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wert { m } | Werte { pl }worth | worthes [Add to Longdo]
erwähnenswertworth mentioning [Add to Longdo]
lebenswert { adj }worth living [Add to Longdo]
lesenswert { adj }worth reading [Add to Longdo]
preiswert; preisgünstig; preiswürdig { adj }worth the money [Add to Longdo]
schützenswertworth to be protected [Add to Longdo]
sehenswert; sehenswürdig { adj }worth seeing [Add to Longdo]
wert { adj } | etw. wert seinworth | to be worth sth. [Add to Longdo]
wissenswertworth knowing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na, n) important; valuable; worthy of care; (P) #599 [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
価値[かち, kachi] (n) value; worth; merit; (P) #2,606 [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) #2,865 [Add to Longdo]
甲斐[がい, gai] (suf) (See 甲斐・かい) effect; result; worth; use; avail #4,796 [Add to Longdo]
甲斐;詮;効[かい, kai] (n) (See 甲斐・がい) effect; result; worth; use; avail #4,796 [Add to Longdo]
値する(P);価する[あたいする, ataisuru] (vs-s) to be worth; to deserve; to merit; (P) #9,300 [Add to Longdo]
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf, ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse #10,695 [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) #10,865 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worth \Worth\, v. i. [OE. worthen, wur[thorn]en, to become, AS.
   weor[eth]an; akin to OS. wer[eth]an, D. worden, G. werden,
   OHG. werdan, Icel. ver[eth]a, Sw. varda, Goth. wa['i]rpan, L.
   vertere to turn, Skr. v[.r]t, v. i., to turn, to roll, to
   become. [root]143. Cf. {Verse}, -{ward}, {Weird}.]
   To be; to become; to betide; -- now used only in the phrases,
   woe worth the day, woe worth the man, etc., in which the verb
   is in the imperative, and the nouns day, man, etc., are in
   the dative. Woe be to the day, woe be to the man, etc., are
   equivalent phrases.
   [1913 Webster]
 
      I counsel . . . to let the cat worthe.  --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]
 
      He worth upon [got upon] his steed gray. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worth \Worth\, a. [OE. worth, wur[thorn], AS. weor[eth], wurE;
   akin to OFries. werth, OS. wer[eth], D. waard, OHG. werd, G.
   wert, werth, Icel. ver[eth]r, Sw. v[aum]rd, Dan. v[ae]rd,
   Goth. wa['i]rps, and perhaps to E. wary. Cf. {Stalwart},
   {Ware} an article of merchandise, {Worship}.]
   [1913 Webster]
   1. Valuable; of worthy; estimable; also, worth while. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It was not worth to make it wise.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Equal in value to; furnishing an equivalent for; proper to
    be exchanged for.
    [1913 Webster]
 
       A ring he hath of mine worth forty ducats. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All our doings without charity are nothing worth.
                          --Bk. of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
       If your arguments produce no conviction, they are
       worth nothing to me.         --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   3. Deserving of; -- in a good or bad sense, but chiefly in a
    good sense.
    [1913 Webster]
 
       To reign is worth ambition, though in hell.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This is life indeed, life worth preserving.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Having possessions equal to; having wealth or estate to
    the value of.
    [1913 Webster]
 
       At Geneva are merchants reckoned worth twenty
       hundred crowns.            --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Worth while}, or {Worth the while}. See under {While}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worth \Worth\, n. [OE. worth, wur[thorn], AS. weor[eth],
   wur[eth]; weor[eth], wur[eth], adj. See {Worth}, a.]
   [1913 Webster]
   1. That quality of a thing which renders it valuable or
    useful; sum of valuable qualities which render anything
    useful and sought; value; hence, often, value as expressed
    in a standard, as money; equivalent in exchange; price.
    [1913 Webster]
 
       What 's worth in anything
       But so much money as 't will bring?  --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. Value in respect of moral or personal qualities;
    excellence; virtue; eminence; desert; merit; usefulness;
    as, a man or magistrate of great worth.
    [1913 Webster]
 
       To be of worth, and worthy estimation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As none but she, who in that court did dwell,
       Could know such worth, or worth describe so well.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
       To think how modest worth neglected lies.
                          --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Desert; merit; excellence; price; rate.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worth
   adj 1: worthy of being treated in a particular way; "an idea
       worth considering"; "the deserving poor" (often used
       ironically) [syn: {deserving}, {worth(p)}]
   2: having a specified value; "not worth his salt"; "worth her
     weight in gold"
   n 1: an indefinite quantity of something having a specified
      value; "10 dollars worth of gasoline"
   2: the quality that renders something desirable or valuable or
     useful [ant: {ineptitude}, {worthlessness}]
   3: French couturier (born in England) regarded as the founder of
     Parisian haute couture; noted for introducing the bustle
     (1825-1895) [syn: {Worth}, {Charles Frederick Worth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top