ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่า

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่า-, *ค่า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*cv*[C V] (abbrev) ค่าเบี่ยงเบน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ค่าคำร้องmotion fee
ค่าส่วนกลางmaintenance fee
ค่าส่วนกลาง(n) common fee charge

Longdo Dictionary ภาษา พม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ค่าใช้จ่ายเงินกู้[ひらがな] ချေးငွေ အသုံးစရတ်

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่า(n) fee, See also: charge, expense, wage, due, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลามันจะหักค่าอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ, Thai Definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายให้หรือรับไป
ค่า(n) value, See also: worth, advantage, Syn. คุณค่า, ประโยชน์, Example: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
ค่า(n) price, See also: cost, value, worth, Syn. ราคา, Example: เมื่อสิ้นสงครามธนบัตรใบละยี่สิบบาทต้องลดค่าลงมาเหลือเพียง 50 สตางค์ โดยพิมพ์ราคาใหม่เป็นสีดำทับลงไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
ค่าจำนวนเงินที่เป็นราคาสิ่งของหรือบริการเป็นต้น เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าโดยสาร ค่าอาหาร
ค่าจำนวนหรือตัวเลขที่ระบุปริมาณหรือขนาดของตัวแปร
ค่าเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามากจนไม่อาจประเมินเป็นเงินได้ว่า เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้.
ค้า ๑ก. ซื้อขายสินค้าหรือบริการ.
ค้า ๒, ค้าค้าก. ออกแสดง เช่น บค้าอาตม์ออกรงค์ (ตะเลงพ่าย), มีมือถือดาบกล้าอวดค้าค้าคำราม (ม. คำหลวง กุมาร).

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One whose worth lies far within. A diamond in the rough.ผู้ทรงคุณค่าเบื้องลึก ดุจเพชรในตม Aladdin (1992)
Patience. Gazeem was obviously less than worthy.กาซีม มันไม่ได้มีค่าควรขนาดนั้น Aladdin (1992)
It's not every day you see a horse with two rear ends!48, 720 เจ้าเป็นแค่หนูข้างถนนที่ไร้ค่า Aladdin (1992)
I'm not worthless. And I don't have fleas.ข้าไม่ได้ไร้ค่า และข้าก็ไม่ได้มีตัวหมัดด้วย Aladdin (1992)
Looks like such a beat-up, worthless piece of junk.เหมือนของเก่า และผุพัง ไร้ค่า อย่างกับขยะ Aladdin (1992)
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง Aladdin (1992)
Al, you won! Because of you! The only reason anyone thinks I'm worth anything is because of you.เพราะนายต่างหาก เหตุผลเดียว ที่ทุกคนคิดว่าฉันมีค่า เพราะนาย Aladdin (1992)
That's right. You've certainly proven your worth as far as I'm concerned.ถูกแล้ว เจ้าได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของเจ้าแล้ว ยิ่งกว่าที่ข้าจะคาดเสียอีก Aladdin (1992)
When it came down to it, my life was more important to me than his.ตอนนั้น ชีวิตฉัน มันมีค่าสำหรับฉันมากกว่าชีวิตเขา Basic Instinct (1992)
She's not worth it.เธอไม่มีค่าพอหรอก Basic Instinct (1992)
The house is like Fort Knox.! ตอนนี้บ้านคุณยังกะค่ายทหาร The Bodyguard (1992)
Oh, is it worth keeping?มันควรค่า ต่อการเก็บงำหรือเปล่า Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One whose worth lies far within. A diamond in the rough.ผู้ทรงคุณค่าเบื้องลึก ดุจเพชรในตม Aladdin (1992)
Patience. Gazeem was obviously less than worthy.กาซีม มันไม่ได้มีค่าควรขนาดนั้น Aladdin (1992)
It's not every day you see a horse with two rear ends!48, 720 เจ้าเป็นแค่หนูข้างถนนที่ไร้ค่า Aladdin (1992)
I'm not worthless. And I don't have fleas.ข้าไม่ได้ไร้ค่า และข้าก็ไม่ได้มีตัวหมัดด้วย Aladdin (1992)
Looks like such a beat-up, worthless piece of junk.เหมือนของเก่า และผุพัง ไร้ค่า อย่างกับขยะ Aladdin (1992)
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง Aladdin (1992)
Al, you won! Because of you! The only reason anyone thinks I'm worth anything is because of you.เพราะนายต่างหาก เหตุผลเดียว ที่ทุกคนคิดว่าฉันมีค่า เพราะนาย Aladdin (1992)
That's right. You've certainly proven your worth as far as I'm concerned.ถูกแล้ว เจ้าได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของเจ้าแล้ว ยิ่งกว่าที่ข้าจะคาดเสียอีก Aladdin (1992)
When it came down to it, my life was more important to me than his.ตอนนั้น ชีวิตฉัน มันมีค่าสำหรับฉันมากกว่าชีวิตเขา Basic Instinct (1992)
She's not worth it.เธอไม่มีค่าพอหรอก Basic Instinct (1992)
The house is like Fort Knox.! ตอนนี้บ้านคุณยังกะค่ายทหาร The Bodyguard (1992)
Oh, is it worth keeping?มันควรค่า ต่อการเก็บงำหรือเปล่า Wuthering Heights (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่า[khā] (n) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages  FR: valeur [ f ] ; coût [ m ] ; prix [ m ] ; frais [ mpl ] ; charges [ fpl ]
ค่า[khā] (n) EN: value  FR: valeur [ f ]
ค้า[khā] (v) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in  FR: commercer ; négocier ; faire des affaires

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
tide me over(phrase, slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2, 000 Yen to tide me over until tuesday.
wave number(n, jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, See also: Related: wavelength
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
plaza(n) ด่าน เช่น toll plaza ด่านเก็บค่าผ่านทาง
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admission(n) ค่าธรรมเนียมในการเข้า, Syn. entrance fee
alimony(n) ค่าเลี้ยงดู, See also: ค่าเลี้ยงดูที่ศาลสั่งให้จ่ายให้กับคู่ครองหลังการหย่า
allowance(n) เบี้ยเลี้ยง, See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย
average(n) ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median
barrack(n) ค่ายทหาร, See also: โรงทหาร, Syn. billet
bivouac(n) ค่ายพรรคชั่วคราว
brokerage(n) ค่านายหน้า, See also: เงินปากถุง
camp(n) ค่ายพัก, See also: ที่พักชั่วคราว, Syn. campground, camping ground, encampment
cantonment(n) ค่ายทหารชั่วคราว
capitation(n) ค่าธรรมเนียมต่อคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)

English-Thai: Nontri Dictionary
admission(n) การอนุญาตให้เข้า, ค่าผ่านประตู, การยอมรับ, การรับเข้า
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ
amends(n) ค่าชดใช้, การชดเชย
appraisal(n) การตีราคา, การประเมินค่า, การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, หาค่า
appreciate(vt) เห็นคุณค่า, เล็งเห็น, ยกย่อง, ชมเชย, สำนึกบุญคุณ, ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า, การยกย่อง, การชมเชย, การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า, รู้สึกขอบคุณ
approximation(n) ความใกล้เคียง, ค่าประมาณ, การประมาณ
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Absorbierung { f }[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
Additional expense(n) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
appreciationค่าเพิ่ม
boot campค่ายฝึกทหารใหม่
chiaroscuro(n) ค่าต่างแสง
common service fee(n) ค่าบริการส่วนกลาง
consideration(n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน
credit fee(n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
cut-offค่าตัดสิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保険料[ほけんりょう, hokenryou] (n) ค่าประกัน(ชีวิต, สุขภาพ)
入場料[にゅうじょうりょう, nyuujouryou] (n) ค่าเข้าชม, ค่าผ่านประตู
円安[えんやす, enyasu] (n) ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง
円高[えんだか, endaka] (n) ค่าเงินเยนแข็งตัวขึ้น
学費[がくひ, gakuhi] (n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
平均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย
慰謝料[いしゃりょう, isharyou] (n) ค่าทำขวัญ
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม, ค่าตอบแทน
著作権費用[ちょさくけんひよう, chosakukenhiyou] (n) ค่าลิขสิทธิ์
費用[ひよう, hiyou] (n) ค่าใช้จ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
管理費[ほうしゅう, kanrihi] (n) ค่าดูแลรักษา ค่าส่วนกลาง
罰金[ばっきn, bakki n] (adv, pron) ค่าปรับ
部屋代[へやだい, heyadai] (n) ค่าเช่าห้อง
賃金[ちんぎん, chingin] (n) ค่าแรง, ค่าจ้าง, See also: S. 給料
配達料[はいたつりょう, haitatsuryou] (n) ค่าจัดส่ง
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円高[えんだか, endaka] TH: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง
料金[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าโดยสาร  EN: fare
料金[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าธรรมเนียม

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Wert(n) |der, pl. Werte| คุณค่า
frei(adj) ฟรี, ไม่ต้องจ่าย เช่น ein freier Eintritt ค่าเข้าฟรี, See also: kostenlos, Syn. gratis
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Kaution(n) |die, pl. Kautionen| ค่ามัดจํา (เวลาเช่าบ้านหรือรถ)
Kaution(n) |die, pl. Kautionen| ค่าประกันตัวผู้ต้องหา
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
Flug(n) |der, pl. Flüge| เที่ยวบิน, ค่าเครื่องบิน
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: égal, égale
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., Syn. la paie

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top