ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flunky

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flunky-, *flunky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flunky[N] คนรับใช้ในชุดเครื่องแบบ (คำโบราณ)
flunky[N] คนประจบสอพลอ, Syn. toady, yes-man, sycophant
flunky[N] ทาสรับใช้, Syn. lackey, flunkey

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
More like some Corrections flunky threw him to the wolves.อื่น ๆ เช่นบางลูกไล่ราชทัณฑ์ โยนเขาหมาป่า Jack Reacher (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling   FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flunky    (n) flˈʌŋkiː (f l uh1 ng k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag [Add to Longdo]
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist [Add to Longdo]
先棒[さきぼう, sakibou] (n) (1) front palanquin bearer; (2) flunky; cat's-paw; tool [Add to Longdo]
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flunky \Flun"ky\ (fl[u^][ng]"k[y^]), n.; pl. {Flunkies}
   (fl[u^][ng]"k[i^]z). [Prob. fr. or akin to flank.] [Written
   also {flunkey}.]
   1. A contemptuous name for a liveried servant or a footman.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is obsequious or cringing; a snob.
    [1913 Webster]
 
   3. One easily deceived in buying stocks; an inexperienced and
    unwary jobber. [Cant, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flunky
   n 1: a male servant (especially a footman) [syn: {lackey},
      {flunky}, {flunkey}]
   2: a person of unquestioning obedience [syn: {flunky},
     {flunkey}, {stooge}, {yes-man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top