ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invalid

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invalid-, *invalid*, invali
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invalid(n) คนไข้, See also: ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย, Syn. patient, valetudinarian
invalid(vt) ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid(adj) ที่ทุพพลภาพ, See also: ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง, Syn. disabled, infirm, sick, Ant. robust, healthy, valid
invalid(adj) ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid(adj) เป็นโมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้, Syn. null and void, void, inoperative, Ant. valid
invalidate(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, See also: ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. nullify, annul, undo, Ant. validate
invalidate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง, See also: หักล้าง, Syn. disprove, refute
invalid out(phrv) อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalid home(phrv) ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ, คนป่วย adj. เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค, ทำให้ทุพพลภาพ, ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel, annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้, การไม่มีผลบังคับใช้, ความโมฆะ, ความอ่อนแอ

English-Thai: Nontri Dictionary
invalid(adj) เจ็บไข้, ไม่สมบูรณ์, ทุพพลภาพ, ไร้กำลัง, อ่อนแอ, ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า, ทำให้ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalidไม่สมบูรณ์, ทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalidไม่สมเหตุสมผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invalidityความไม่สมเหตุสมผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalidityความไม่สมประกอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
invalid(n) someone who is incapacitated by a chronic illness or injury, Syn. shut-in
invalid(v) force to retire, remove from active duty, as of firemen
invalid(adj) having no cogency or legal force, Ant. valid
invalid(adj) no longer valid
invalidate(v) declare invalid, Syn. nullify, void, avoid, quash, annul, Ant. validate
invalidate(v) show to be invalid, Syn. nullify, Ant. validate
invalidate(v) take away the legal force of or render ineffective, Syn. void, vitiate, Ant. validate
invalidator(n) an official who can invalidate or nullify, Syn. voider, nullifier
invalidism(n) chronic ill health
invalidity(n) illogicality as a consequence of having a conclusion that does not follow from the premisses, Syn. invalidness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Invalid

a. [ See Invalid, n. ] Not well; feeble; infirm; sickly; as, he had an invalid daughter. [ 1913 Webster ]

Invalid

a. [ Pref. in- not + valid: cf. F. invalide, L. invalidus infirm, weak. Cf. Invalid infirm. ] [ 1913 Webster ]

1. Of no force, weight, or cogency; not valid; weak. [ 1913 Webster ]

2. (Law) Having no force, effect, or efficacy; void; null; as, an invalid contract or agreement. [ 1913 Webster ]

Invalid

v. t. 1. To make or render invalid or infirm. “Invalided, bent, and almost blind.” Dickens. [ 1913 Webster ]

2. To classify or enroll as an invalid. [ 1913 Webster ]

Peace coming, he was invalided on half pay. Carlyle. [ 1913 Webster ]

Invalid

n. [ F. invalide, n. & a., L. invalidus, a. See Invalid null. ] A person who is weak and infirm; one who is disabled for active service; especially, one in chronic ill health who is unable to care for himself. [ 1913 Webster ]

Invalidate

v. t. [ imp. & p. p. Invalidated p. pr. & vb. n. Invalidating. ] [ From Invalid null. ] To render invalid; to weaken or lessen the force of; to destroy the authority of; to render of no force or effect; to overthrow; as, to invalidate an agreement or argument. [ 1913 Webster ]

invalidated

adj. deprived of legal force.
Syn. -- nullified. [ WordNet 1.5 ]

invalidating

adj. tending to invalidate or prove false.
Syn. -- disconfirming. [ WordNet 1.5 +PJC ]

Invalidation

n. The act of inavlidating, or the state of being invalidated. [ 1913 Webster ]

So many invalidations of their right. Burke. [ 1913 Webster ]

Invalide

‖n. [ F. ] See Invalid, n. [ 1913 Webster ]

Invalidism

n. The condition of an invalid; sickness; infirmity. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barracks for the invalids.เพิงอาศัยสำหรับผู้พิการ Night and Fog (1956)
Are something like this. Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6% (Current Boss), Kitaro 2% (deceased: First Boss), Invalid 8%."ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก" My Boss, My Hero (2006)
If he cheated on the exam, copied all the answers.... then it would invalidate the results, wouldn't it?ถ้าเขาโกงข้อสอบ แอบลอกคำตอบมาล่ะ คะแนนจะเป็นโมฆะใช่มั้ย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Invalid!ใช้ไม่ได้! Episode #1.7 (2009)
Invalid codec.ใส่รหัสไม่ถูกต้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Yi Jung goes around like he's an invalid.อีจองทำตัวเหมือนคนไร้ค่า Episode #1.22 (2009)
Eun Sung's email account is invalid and my email to her was rejected.เบอร์อีเมลของอึนซองติดต่อไม่ได้ แล้วอีเมลที่ผมส่งไปหาเธอก็ถูกปฏิเสธ. Shining Inheritance (2009)
I'm here to see the invalid.ผมแวะมาดูผู้หายสาบสูญ The Unblairable Lightness of Being (2010)
Cabbies who've been sacked, invalided off, retired, plus a list of drivers who've tried and failed the Knowledge over the last 20 years, triangulated, cross-referenced with the suspect pool.คนขับรถแท็กซี่คนที่เคยถูกไล่ออก เลิกอาชีพ ปลดเกษียณ บวกกับรายชื่อของคนขับรถ ใครที่พยายามและใครที่ล้มเหลว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเปรียบเทียบข้อมูลบุคคล หลักฐานที่ผู้สมัครงานกลุ่มผู้ต้องสงสัย Episode #1.4 (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invalidFrom tomorrow this email address will be invalid.
invalidHer father became an invalid as a result of a heart attack.
invalidThe contract is, if you were forced to sign, invalid.
invalidThe invalid cannot hold out through the summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆะ(adj) invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
คนอ่อนแอ(n) weakling, See also: invalid, Ant. คนเข้มแข็ง, Example: ในการแข่งขัน คนอ่อนแอกว่ามักเป็นผู้แพ้เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [ m ] ; bulletin (de vote) non valable [ m ]
ใช้ไม่ได้[chai mai dāi] (adj) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)  FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
เลิกใช้[loēk chai] (v, exp) FR: invalider
ไม่มีผลบังคับใช้[mai mī phon bangkhap chai] (adj) EN: invalid
โมฆะ[mōkha] (adj) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective  FR: caduc ; nul et non avenu
ทำให้เป็นโมฆะ[thamhai pen mōkha] (v) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo  FR: invalider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
invalid
invalid
invalid
invalids
invalidate
invalidated
invalidated
invalidating
invalidation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invalid
invalid
invalids
invalided
invalidate
invaliding
invalidism
invalidity
invalidated
invalidates

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalide { m, f } | Invaliden { pl }disabled person | disabled people [Add to Longdo]
Invalide { m, f }; Kranke { m, f }; Kranker; Gebrechliche { m, f }; Gebrechlicher; Pflegefall { m } | zum Invaliden macheninvalid | to invalid [Add to Longdo]
Invalidenrente { f }disablement pension; disability pension [Add to Longdo]
Invalidenrente { f }disablement benefit [Add to Longdo]
Invalidenversicherung { f }disability insurance [Add to Longdo]
Invalidität { f }; Arbeitsunfähigkeit { f }disablement [Add to Longdo]
Laufwerksnummer unzulässig [ comp. ]invalid drive number [Add to Longdo]
Stringlänge zu groß [ comp. ]invalid string length [Add to Longdo]
ungültiger Compilerbefehl [ comp. ]invalid compiler directive [Add to Longdo]
ungültiger Dateimodus [ comp. ]invalid file access mode [Add to Longdo]
ungültiger Dateiname [ comp. ]invalid file name [Add to Longdo]
ungültiger Variablenbezug [ comp. ]invalid variable reference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法[いほう, ihou] (adj-na, n, adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) #6,559 [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) #8,402 [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n, vs) lapse; abatement; invalidation #14,624 [Add to Longdo]
インバリッド[inbariddo] (n) invalid [Add to Longdo]
欠缺利札[けんけつりさつ, kenketsurisatsu] (n) invalid coupon [Add to Longdo]
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension [Add to Longdo]
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid [Add to Longdo]
半病人[はんびょうにん, hanbyounin] (n) semi-invalid [Add to Longdo]
無効PPDU[むこうピーピーディーユー, mukou pi-pi-dei-yu-] (n) { comp } invalid PPDU [Add to Longdo]
無効SPDU[むこうエスピーディーユー, mukou esupi-dei-yu-] (n) { comp } invalid SPDU [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU [Add to Longdo]
無効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU [Add to Longdo]
無効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU [Add to Longdo]
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition [Add to Longdo]
無効ビット[むこうビット, mukou bitto] invalid bit [Add to Longdo]
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃人[はいじん, haijin] Invalide, Krueppel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top