Search result for

valid

(107 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valid-, *valid*, vali
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valid[ADJ] ซึ่งมีเหตุผล, See also: ซึ่งหาเหตุผลสนับสนุนได้, Syn. good, sound, Ant. spurious
valid[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. official, lawful, legal, Ant. erroneous, fallacious, invalid
validly[ADV] อย่างมีเหตุผล
validity[N] ความมีเหตุผล, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, right
validness[N] ความมีเหตุผล
validation[N] การให้เหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valid(แวล'ลิด) adj. มีเหตุผล,มีมูล,มีหลักฐาน,มีผล,ให้ผลที่ต้องการ,เป็นทางการ,ใช้ได้,ฟังขึ้น,ชอบด้วยกฎหมาย,แข็งแรง,มีสุขภาพดี., See also: validly adv. validness n., Syn. cogent
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ

English-Thai: Nontri Dictionary
valid(adj) ถูกต้อง,มีเหตุผล,ใช้ได้,สมบูรณ์
validate(vt) ทำให้ถูกต้อง,ทำให้มีเหตุผล,ทำให้มีผล,ทำให้สมบูรณ์
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
validสมบูรณ์, มีผลใช้ได้, สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valid argumentการอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
valid marriageการสมรสที่สมบูรณ์ (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validateทำให้สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validating actกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
validating act; validating statueกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validating statue; validating actกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validityความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
validที่มีผลตามกฎหมาย [การทูต]
validity of visaอายุการตรวจลงตรา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
validate (n ) ทำให้คนๆ หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า หรือรู้สึกว่าแนวคิดหรือความเห็นของเขามีคุณค่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
It is a valid test.มันเป็นการทดสอบที่มีเหตุผล The Itch (2008)
The queen is to be tried to test the validity of our marriage.พระราชินีจะถูกสอบ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องทางกฎหมายของการแต่งงานของเรา The Other Boleyn Girl (2008)
But if you will not and you wish to challenge the validity of our marriage then let it be in a proper court and by the only authority I recognize.แต่ถ้าฝ่าบาืทจะไม่ปราณี... ..และปรารถนาที่จะพิสูจน์ ความถูกต้องทางกฏหมายของการแต่งงานของเรา... งั้นก็ขอจงได้ตัดสินกันในศาลที่แท้จริง ภายใต้อำนาจเดียวที่หม่อมฉันได้ตระหนักถึง The Other Boleyn Girl (2008)
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน Made of Honor (2008)
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย Blow Out (2008)
Two of your top buyers don't have validลูกค้า 2 รายใหญ่ของคุณ Greatness Achieved (2008)
Oh, you don't know me, but if you did, you would understand that this is the last place you should look for any type of validation.โอ้ว เธอไม่รู้จักฉันเลยจริงๆ แต่ถ้าคุณรู้ คุณจะเข้าใจว่า นั่นมันเป็นที่สุดท้ายที่คุณควรจะดู Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
However through the concerted efforts of our brightest scientists we have confirmed its validity.อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผ่านการกลั่นกรอง และนักวิทยาศาสตร์ของเราได้พิสูจน์แล้ว 2012 (2009)
Validating her is exactly what she wants.การทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาคือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆ Pleasure Is My Business (2009)
But the way to overcome it is to acknowledge it, validate it, and keep on going.แต่วิธีการที่จะเอาชนะมัน\เป็นที่รู้ว่า, ตรวจสอบได้. และก้าวเดินต่อไป. Pilot (2009)
Kevin, this is Elena Validus.เควิน นี่ เอลินา วาลิดัส Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
validAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
validCan you validate this parking ticket?
validHis theory is widely accepted as valid.
validHow long is this visa valid?
validIf your licence exceeds its validity period then you can be issued with a new licence in the following way.
validI had a valid visa, so I was allowed to enter the country.
validIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.
validI should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.
validIs it valid to say that all men are created equal?
validIt's valid until March thirty-first, nineteen-ninety-seven.
validThe court adjudged that the will was valid.
validThe ticket is valid for a week.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ความเที่ยงตรง [n.] (khwām thīengtrong) EN: accuracy ; precision ; validity   
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thuktǿng tām kotmāi) EN: legality ; legitimacy ; validity   FR: légalité [f]
เลิกใช้[v. exp.] (loēk chai) FR: invalider
ไม่มีผลบังคับใช้[adj.] (mai mī phon bangkhap chai) EN: invalid   
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective   FR: caduc ; nul et non avenu

CMU English Pronouncing Dictionary
VALID    V AE1 L AH0 D
VALIDA    V AA0 L IY1 D AH0
VALIDLY    V AE1 L AH0 D L IY0
VALIDATE    V AE1 L AH0 D EY0 T
VALIDITY    V AH0 L IH1 D AH0 T IY0
VALIDATED    V AE1 L AH0 D EY0 T AH0 D
VALIDATES    V AE1 L AH0 D EY2 T S
VALIDATING    V AE1 L AH0 D EY2 T IH0 NG
VALIDATION    V AE2 L AH0 D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valid    (j) (v a1 l i d)
validly    (a) (v a1 l i d l ii)
validate    (v) (v a1 l i d ei t)
validity    (n) (v @1 l i1 d i t ii)
validated    (v) (v a1 l i d ei t i d)
validates    (v) (v a1 l i d ei t s)
validating    (v) (v a1 l i d ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Validierung {f}validation [Add to Longdo]
Validierungszertifikat {n}validation certificate [Add to Longdo]
Validität {f}; Tauglichkeit {f}validity [Add to Longdo]
triftig {adj} | triftiger | am triftigstenvalid | more valid | most valid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid [Add to Longdo]
ヴァリッド[, variddo] (n) valid [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] (n) {comp} working, valid [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] (n) {comp} validation test [Add to Longdo]
機械確認[きかいかくにん, kikaikakunin] (n) machine-validation [Add to Longdo]
欠缺利札[けんけつりさつ, kenketsurisatsu] (n) invalid coupon [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] (n) effect; efficacy; validity; potency; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作数[zuò shù, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, / ] valid; counting (as valid) [Add to Longdo]
有效性[yǒu xiào xìng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, ] validity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] validation [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification [Add to Longdo]
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] validation (test) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valid \Val"id\, a. [F. valide, L. validus strong, from valere to
   be strong. See {Valiant}.]
   [1913 Webster]
   1. Strong; powerful; efficient. [Obs.] "Perhaps more valid
    arms . . . may serve to better us." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having sufficient strength or force; founded in truth;
    capable of being justified, defended, or supported; not
    weak or defective; sound; good; efficacious; as, a valid
    argument; a valid objection.
    [1913 Webster]
 
       An answer that is open to no valid exception. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Having legal strength or force; executed with the
    proper formalities; incapable of being rightfully
    overthrown or set aside; as, a valid deed; a valid
    covenant; a valid instrument of any kind; a valid claim or
    title; a valid marriage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Prevalent; available; efficacious; just; good; weighty;
     sufficient; sound; well-grounded.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valid
   adj 1: well grounded in logic or truth or having legal force; "a
       valid inference"; "a valid argument"; "a valid contract"
       [ant: {invalid}]
   2: still legally acceptable; "the license is still valid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top