ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cost

K AA1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cost-, *cost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cost(n) ความเสียหาย, Syn. damage, harm
cost(n) ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
cost(vt) คำนวณเงินที่ต้องการ
cost(n) ต้นทุน
cost(vt) ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
cost(vi) มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
cost(vi) มีราคาแพง, Syn. be expensive
costa(n) กระดูกซี่โครง
costal(adj) ที่เกี่ยวกับกระดูกซี่โครง
costar(n) ดาราร่วมแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
cost-Pref."ซี่โครง"
costa(คอส'ทะ, โคส'ทะ) n. ซี่โครง, เส้นกลางใบ, สัน, ริม, ขอบ, เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
costal(คอส'เทิล) adj. เกี่ยวกับซี่โครงหรือส่วนข้างของร่างกาย
coster(คอส'เทอะ, -มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costermonger(คอส'เทอะ, -มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costive(คอส'ทิฟว) adj. ท้องผูก, ช้า, พูดช้า
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง, มีราคาสูง, เป็นบทเรียนราคาแพง, มีค่ามาก, ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive, rich
costo-Pref."ซี่โครง"
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก

English-Thai: Nontri Dictionary
cost(n) ราคา, ค่าโสหุ้ย, ทุน, มูลค่า, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย
cost(vt) มีราคา, เป็นมูลค่า, ทำให้ต้องเสีย
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ
costliness(n) ราคาสูง
costly(adj) แพง, มีค่ามาก
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งตัว
costume(vt) แต่งตัว, ใส่เสื้อผ้า
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ
accost(vt) ทักทาย, ปราศรัย, เกี้ยวพาราสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cost and Freight (C. & F.)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost escalation coverความคุ้มครองต้นทุนเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost of completionค่าทดแทนความเสียหายโดยสิ้นเชิง (ในกรณีผิดสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost of insuranceค่าประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost of livingค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
costa; median nerve; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costa; ribซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal-ซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costalใกล้เส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costal archส่วนโค้งซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, Example: โดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Costต้นทุนการผลิต [TU Subject Heading]
Costต้นทุน [การบัญชี]
Cost accountingการบัญชีต้นทุน [TU Subject Heading]
Cost accountingการบัญชีต้นทุน [การบัญชี]
Cost allocationการปันส่วนต้นทุน [การบัญชี]
Cost analysisการวิเคราะห์ต้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Cost Analysisงบประมาณการดำเนินงาน [การแพทย์]
Cost and Freightเงื่อนไขการส่งมอบ, เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า [การค้าระหว่างประเทศ]
Cost and freightต้นทุนบวกค่าขนส่ง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
costeffective(adj) คุ้มค่า, คุ้มราคา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู Rebecca (1940)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
Cost whatever it cost.ต้นทุนค่าใช้จ่ายใดมัน The Old Man and the Sea (1958)
This stuff costs a lot of money.ท่าทางจะเเพงน่าดู Jaws (1975)
You chose the wrong friends. This time it will cost you.คุณเลือกเพื่อนผิดๆ คราวนี้, คุณต้องจ่ายค่าโง่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I have friends who keep telling me how much it costs them to keep me in poverty.มีเพื่อนๆ คอยบอกผมว่า พวกเขาต้องเสียไปแค่ไหน ที่จะทำให้ผมจน Gandhi (1982)
what was the cost of this star wars system?โครงการ Star Wars ใช้งบไปเท่าไหร่? Spies Like Us (1985)
We can get an appointment, but it costs $250.เรานัดเขาได้ แต่ต้องมีเงิน $250 Dirty Dancing (1987)
So I'm gonna do my kind of dancin' with a great partner... who's not only a terrific dancer... but somebody who's taught me that there are people... willing to stand up for other people no matter what it costs them.ดังนั้น ผมจึงจะเต้นในแบบของผม กับคู่เต้นที่แสนวิเศษ... เธอไม่เพียงแค่เป็นนักเต้นที่ดี... แต่เธอคือผู้ที่สอนผมให้รู้ว่าว่า ยังมีคนอีกหลายคน... Dirty Dancing (1987)
The overtime costs alone have used up the public safety budget.การทำงานนอกเวลาเพียงลำพังมีค่า ขึ้นอยู่กับงบประมาณความปลอดภัยสาธารณะ Akira (1988)
You know, that only costs ten bucks to make.ผมได้กินอิ่ม Big (1988)
Well, our initial figure was around, uh... seven... ..around seven dollars, ... ..with a retail cost of about... 18.95.Well, our initial figure is around... [ Door closes ] Around seven dollars... Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
costAbout how much will it cost?
costAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
costA comparable car would cost far more in Japan.
costA cup of coffee cost 200 yen in those days.
costA moment's hesitation may cost a pilot his life.
costApart from its cost, the plan was a good one.
costApart from the cost, it will take a long to build the bridge.
costApart from the cost, it will take long to build the bridge.
costApart from the cost, the color of the tie doesn't suit me.
costApart from the cost, the dress doesn't suit me.
costApart from the cost, the dress doesn't suit you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำค่าไฟ(n) cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า
เข้าเครื่อง(v) costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai Definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
ค่าย้ายถอน(n) cost of removal
ค่าฤชาธรรมเนียม(n) cost, See also: fee, charge, Example: ศาลสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมให้ฝ่ายโจทย์ด้วย, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารและบังคับคดี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้เสีย, Notes: (กฎหมาย)
ค่าครองชีพ(n) cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่า(n) price, See also: cost, value, worth, Syn. ราคา, Example: เมื่อสิ้นสงครามธนบัตรใบละยี่สิบบาทต้องลดค่าลงมาเหลือเพียง 50 สตางค์ โดยพิมพ์ราคาใหม่เป็นสีดำทับลงไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
ราคา(n) price, See also: cost, value, worth, Syn. ค่า, Example: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางละ 5, 600 บาท, Thai Definition: มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
เงินทุน(n) capital, See also: cost, asset, Syn. เงินลงทุน, Example: งานสร้างสะพานไทย-ลาวต้องอาศัยเงินทุนจากออสเตรเลีย
เปลือง(v) waste, See also: cost, consume, lose, spend, be used up, dissipate, squander, be extravagant with, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai Definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
มีราคา(adj) expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai Definition: ที่มีมูลค่ามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับค่าใช้จ่าย[baēkrap khāchaijāi] (v, exp) EN: assume the costs ; assume the expenses
บัญชีต้นทุน[banchī tonthun] (n, exp) EN: cost accounting
ใช้[chai] (v) EN: spend ; pay ; redeem ; cost  FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [ m ] ; ensemble [ m ] ; tenue [ f ] ; uniforme [ f ]
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]
ชุดสากล[chut sākon] (n, exp) FR: costume [ m ]
ชุดซานตาคลอส[chut Sāntā-Khløs] (n, exp) EN: Santa Claus costume
ชุดไทย[chut Thai] (n, exp) FR: costume traditionnel thaï [ m ]
ชุดว่ายน้ำ[chut wāinām] (n, exp) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear  FR: maillot de bain [ m ]
ดัชนีค่าครองชีพ[datchanī khā khrøngchīp] (n, exp) EN: cost of living index

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COST K AA1 S T
COST K AO1 S T
COSTS K AA1 S T S
COSTE K OW1 S T
COSTS K AO1 S T S
COSTA K AO1 S T AA0
COSTAS K AO1 S T AH0 Z
COSTAR K OW1 S T AA0 R
COSTER K AO1 S T ER0
COSTED K AA1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cost (v) kˈɒst (k o1 s t)
costs (v) kˈɒsts (k o1 s t s)
costed (v) kˈɒstɪd (k o1 s t i d)
costly (j) kˈɒstliː (k o1 s t l ii)
costing (v) kˈɒstɪŋ (k o1 s t i ng)
costive (j) kˈɒstɪv (k o1 s t i v)
costume (n) kˈɒstjuːm (k o1 s t y uu m)
Costello (n) kɒstˈɛlˈou (k o s t e1 l ou1)
costings (n) kˈɒstɪŋz (k o1 s t i ng z)
costlier (j) kˈɒstlɪəʳr (k o1 s t l i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ,   /  ] cost; expenditure; expense #1,238 [Add to Longdo]
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ,    /   ] cost of living; living expenses; alimony #11,496 [Add to Longdo]
价款[jià kuǎn, ㄐㄧㄚˋ ㄎㄨㄢˇ,   /  ] cost #17,710 [Add to Longdo]
哥斯达黎加[Gē sī dá Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ,      /     ] Costa Rica #26,373 [Add to Longdo]
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ,  ] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official) #162,995 [Add to Longdo]
哥斯大黎加[Gē sī dà Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ,     ] Costa Rica; Costa Rican [Add to Longdo]
经济有效[jīng jì yǒu xiào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ,     /    ] cost-effective [Add to Longdo]
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ,  ] cost; raise (price); bring (a price) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungspreis { m }cost price; purchase price [Add to Longdo]
Anschaffungswert { m } | zum Anschaffungswertcost value | at cost [Add to Longdo]
Arbeitskosten { pl }cost of labour [ Br. ]; labor costs [ Am. ] [Add to Longdo]
Herstellungskosten { pl }cost of production; cost of manufacture [Add to Longdo]
Kosten { pl }; Einkaufspreis { m }; Preis { m } | Kosten { pl }; Preise { pl } | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [ econ. ]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
Kosten-Nutzen-Analyse { f }cost benefit analysis [Add to Longdo]
Kostenabschätzung { f }; Kostenplan { m }cost evaluation [Add to Longdo]
Kostenanalyse { f }cost analysis [Add to Longdo]
Kostenberechnung { f }cost accounting [Add to Longdo]
Kostenbeteiligung { f }cost sharing [Add to Longdo]
Kostenfunktion { f }cost function [Add to Longdo]
Kostenmanagement { n }cost management [Add to Longdo]
Kostenrechnung { f } | Kostenrechnungen { pl }cost account | cost accounts [Add to Longdo]
Kostenschätzung { f }cost estimate [Add to Longdo]
Kostenstelle { f }cost centre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n-suf) cost; expense; (P) #2,032 [Add to Longdo]
価格[かかく, kakaku] (n) price; value; cost; (P) #2,954 [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) #4,404 [Add to Longdo]
費用[ひよう, hiyou] (n) cost; expense; (P) #4,921 [Add to Longdo]
コスト[kosuto] (n) cost; (P) #5,427 [Add to Longdo]
出血[しゅっけつ, shukketsu] (n, vs) (1) bleeding; haemorrhage; hemorrhage; (2) bleeding money; red ink; selling below cost; (P) #11,891 [Add to Longdo]
コストパフォーマンス;コストパーフォーマンス(ik)[kosutopafo-mansu ; kosutopa-fo-mansu (ik)] (n) cost performance #12,238 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost [Add to Longdo]
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cost \Cost\, n. [OF. cost, F. co[^u]t. See {Cost}, v. t. ]
   1. The amount paid, charged, or engaged to be paid, for
    anything bought or taken in barter; charge; expense;
    hence, whatever, as labor, self-denial, suffering, etc.,
    is requisite to secure benefit.
    [1913 Webster]
 
       One day shall crown the alliance on 't so please
       you,
       Here at my house, and at my proper cost. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At less cost of life than is often expended in a
       skirmish, [Charles V.] saved Europe from invasion.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Loss of any kind; detriment; pain; suffering.
    [1913 Webster]
 
       I know thy trains,
       Though dearly to my cost, thy gins and toils.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Law) Expenses incurred in litigation.
    [1913 Webster]
 
   Note: Costs in actions or suits are either between attorney
      and client, being what are payable in every case to the
      attorney or counsel by his client whether he ultimately
      succeed or not, or between party and party, being those
      which the law gives, or the court in its discretion
      decrees, to the prevailing, against the losing, party.
      [1913 Webster]
 
   {Bill of costs}. See under {Bill}.
 
   {Cost free}, without outlay or expense. "Her duties being to
    talk French, and her privileges to live cost free and to
    gather scraps of knowledge." --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cost \Cost\ (k[o^]st; 115), n. [L. costa rib. See {Coast}.]
   1. A rib; a side; a region or coast. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Betwixt the costs of a ship.     --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) See {Cottise}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cost \Cost\ (k[o^]st; 115), v. t. [imp. & p. p. {Cost}; p. pr. &
   vb. n. {Costing}.] [OF. coster, couster, F. co[^u]ter, fr. L.
   constare to stand at, to cost; con- + stare to stand. See
   {Stand}, and cf. {Constant}.]
   1. To require to be given, expended, or laid out therefor, as
    in barter, purchase, acquisition, etc.; to cause the cost,
    expenditure, relinquishment, or loss of; as, the ticket
    cost a dollar; the effort cost his life.
    [1913 Webster]
 
       A diamond gone, cost me two thousand ducats. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Though it cost me ten nights' watchings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To require to be borne or suffered; to cause.
    [1913 Webster]
 
       To do him wanton rites, which cost them woe.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To cost dear}, to require or occasion a large outlay of
    money, or much labor, self-denial, suffering, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cottise \Cot"tise\ (k[o^]t"t[i^]s), n. [Cf. F. c[^o]t['e] side,
   L. costa rib.] (Her.)
   A diminutive of the bendlet, containing one half its area or
   one quarter the area of the bend. When a single cottise is
   used alone it is often called a {cost}. See also
   {Couple-close}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cost
   n 1: the total spent for goods or services including money and
      time and labor
   2: the property of having material worth (often indicated by the
     amount of money something would bring if sold); "the
     fluctuating monetary value of gold and silver"; "he puts a
     high price on his services"; "he couldn't calculate the cost
     of the collection" [syn: {monetary value}, {price}, {cost}]
   3: value measured by what must be given or done or undergone to
     obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the
     price of success is hard work"; "what price glory?" [syn:
     {price}, {cost}, {toll}]
   v 1: be priced at; "These shoes cost $100" [syn: {cost}, {be}]
   2: require to lose, suffer, or sacrifice; "This mistake cost him
     his job"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COST
     COpenhagen SGML Tool (SGML), "CoST"
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top