หรือคุณหมายถึง core valü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

core value

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -core value-, *core value*
English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CORE Valueเพื่อความเสมอภาคแห่งชนชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, does that change our core values?นั่นมันเปลี่ยนค่านิยมของเราอย่างนั้นหรือ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Because it's about core values.Because it's about core values. Loyal and True (2008)
Core value.Core valueLoyal and True (2008)
Family is one of our core values here in Mystic Falls.ครอบครัวเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา ที่นี่ในเมืองมิสติกฟอลล์ I Know What You Did Last Summer (2013)
Problem is, we aren't always faithful to the core values of science.กับค่านิยมหลักของวิทยาศาสตร์ ไม่กี่คนที่รู้ว่าเรื่องนี้ดีกว่า มารี ตาป The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
It's Mirando's new era with me, and with new core values, environment and life.(เปลี่ยนรุ่นบริหาร มิรานโด) นี่คือมิรานโดยุคใหม่ ยุคของฉัน กับค่านิยมองค์กรใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต Okja (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านิยมสร้างสรรค์[n. exp.] (khāniyom sāngsan) EN: core value   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top