Search result for

bravery

(52 entries)
(0.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravery-, *bravery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravery[N] ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice

English-Thai: Nontri Dictionary
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bravery, things like that.ความกล้าหาญ, สิ่งที่ต้องการที่ How I Won the War (1967)
Tell me, Dr. floyd... what has happened to American bravery?บอกฉันดร. ฟลอยด์ เกิดอะไรขึ้นกับความกล้าหาญ ของชาวอเมริกัน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I accept. I give you full marks for bravery.ข้าจะให้เหรียญกล้าหาญเจ้าเลย The Princess Bride (1987)
I admire your bravery, Miss Spider. I really do.ฉันขอยกย่องความกล้าหาญของคุณ คุณแมงมุม James and the Giant Peach (1996)
Friendship and bravery. And, Harry, just be careful.มิตรภาพกับความกล้าหาญ และแฮร์รี่ ระวังตัวด้วย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Bravery. Your parents had it too.ความกล้าหาญ พ่อแม่เธอก็มีเหมือนกัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends.และท้ายที่สุด ต้องใช้ความกล้าหาญมาก ในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรู และกล้ายิ่งกว่านั้น ที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนเรา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Your bravery is wasted.ความกล้าหาญนาย .. เสียเปล่า Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
That we are made stronger by their actions and that your choices today reflect their bravery.เคลื่อนไป อย่างคมคาย กินใจ แต่ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่า สามีเจ้าได้ชักศึกเข้าบ้าน 300 (2006)
- So we honor him for bravery above and beyond the call of duty and for the service he has done for the people of Mexico....ในความกล้าหาญและความทุ่มเท... ...และสิ่งที่เขาทำ เพื่อประชาชนชาวเม็กซิโก Bandidas (2006)
To a possum, bravery is just dumb.เพื่อ พอสซั่ม ความกล้าหาญเป็นเรื่องโง่ Ice Age: The Meltdown (2006)
Yes. They're already telling of your bravery.ใช่ พวกเค้าเล่าลือถึงความกล้าของคุณแล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveryBravery is a great virtue.
braveryHe is celebrated for his bravery.
braveryHe is unrivaled in bravery.
braveryHis bravery is above all praise.
braveryHis bravery is worth respecting.
braveryHis bravery is worthy of praise.
braveryHis bravery to save the child from drowning is above praise.
braveryI am filled with admiration for your bravery.
braveryI greatly admire her for her bravery.
braveryTrue bravery is quite another thing from bravado.
braveryWe admire her for her bravery.
braveryWe must allow his bravery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
พิริยะ[N] bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ
วิกรม[N] courage, See also: bravery, Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ
วิริยภาพ[N] bravery, See also: courage, boldness, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความองอาจ
ความกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความเก่งกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ, Thai definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhān) EN: bravery ; courage ; valiance   FR: courage
เหรียญกล้าหาญ[n. exp.] (rīen klāhān) EN: decoration for bravery ; decoration for valour   
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity   FR: bravoure [f]
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery   FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVERY    B R EY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravery    (n) (b r ei1 v @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness [Add to Longdo]
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) [Add to Longdo]
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery [Add to Longdo]
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery [Add to Longdo]
度胸[どきょう, dokyou] (n) courage; bravery; pluck; nerve; grit; guts; (P) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravery \Brav"er*y\, n. [Cf. F. braverie.]
   1. The quality of being brave; fearless; intrepidity.
    [1913 Webster]
 
       Remember, sir, my liege, . . .
       The natural bravery of your isle.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of braving; defiance; bravado. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reform, then, without bravery or scandal of former
       times and persons.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Splendor; magnificence; showy appearance; ostentation;
    fine dress.
    [1913 Webster]
 
       With scarfs and fans and double change of bravery.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a stately ship . . .
       With all her bravery on, and tackle trim. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A showy person; a fine gentleman; a beau. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A man that is the bravery of his age. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courage; heroism; interpidity; gallantry; valor;
     fearlessness; dauntlessness; hardihood; manfulness. See
     {Courage}, and {Heroism}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravery
   n 1: a quality of spirit that enables you to face danger or pain
      without showing fear [syn: {courage}, {courageousness},
      {bravery}, {braveness}] [ant: {cowardice}, {cowardliness}]
   2: feeling no fear [syn: {fearlessness}, {bravery}] [ant:
     {fear}, {fearfulness}, {fright}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top