ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravery-, *bravery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravery(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice

English-Thai: Nontri Dictionary
bravery(n) ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความอาจหาญ, ความไม่เกรงกลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends.และท้ายที่สุด ต้องใช้ความกล้าหาญมาก ในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรู และกล้ายิ่งกว่านั้น ที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนเรา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Your bravery is wasted.ความกล้าหาญนาย .. เสียเปล่า Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- So we honor him for bravery above and beyond the call of duty and for the service he has done for the people of Mexico....ในความกล้าหาญและความทุ่มเท... ...และสิ่งที่เขาทำ เพื่อประชาชนชาวเม็กซิโก Bandidas (2006)
To a possum, bravery is just dumb.เพื่อ พอสซั่ม ความกล้าหาญเป็นเรื่องโง่ Ice Age: The Meltdown (2006)
Received a bravery award for efforts in the resolution of Operation Crackdown.ได้รับรางวัลความกล้าหาญและพยายาม ในการเข้าปราบปราม Hot Fuzz (2007)
Um, this store has a very strict "no bravery policy."อืม, ร้านนี้ค่อนข้างจะเข้มงวด เรื่อง "นโยบายการไม่ท้าทาย" Chuck Versus Santa Claus (2008)
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
Bravery will only get you so far.ใจไม่ถึง มันจะถึงที่ตาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
One night of bravery for an entire life of normalcy.ใช้ความกล้าหาญแค่คืนเดียว เพื่อชีวิตที่ปกติแบบเดิม Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I'll give myself this one and this one, for bravery and honor.ชั้นจะให้อันนี้กับอันนีแก่ตัวเอง สำหรับความกล้าหาญและเกียรติยศ Princess Protection Program (2009)
The bravery of the soldier.ทหารที่กล้าหาญ A Study in Pink (2010)
Bravery is by far the kindest word for stupidity, don't you think?กล้าหาญเป็นคำสุภาพของคำว่าโง่ คุณไม่คิดอย่างนั่นเหรอ A Study in Pink (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveryBravery is a great virtue.
braveryHe is celebrated for his bravery.
braveryHe is unrivaled in bravery.
braveryHis bravery is above all praise.
braveryHis bravery is worth respecting.
braveryHis bravery is worthy of praise.
braveryHis bravery to save the child from drowning is above praise.
braveryI am filled with admiration for your bravery.
braveryI greatly admire her for her bravery.
braveryTrue bravery is quite another thing from bravado.
braveryWe admire her for her bravery.
braveryWe must allow his bravery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม(n) bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai Definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ความกล้าหาญ(n) bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
พิริยะ(n) bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ
วิกรม(n) courage, See also: bravery, Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ
วิริยภาพ(n) bravery, See also: courage, boldness, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความองอาจ
ความกล้า(n) courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความเก่งกล้า(n) courage, See also: bravery, valor, Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ, Thai Definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกล้าหาญ[khwām klāhān] (n) EN: bravery ; courage ; valiance  FR: courage
เหรียญกล้าหาญ[rīen klāhān] (n, exp) EN: decoration for bravery ; decoration for valour
วีรกรรม[wīrakam] (n) EN: bravery ; boldness ; intrepidity  FR: bravoure [ f ]
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [ m ] ; effort [ m ] ; persévérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bravery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravery

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英勇[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ,  ] bravery; gallant; valiant #9,483 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man #1,371 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) bravery; courage; heroism #3,194 [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) #7,223 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) #9,928 [Add to Longdo]
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
剛気[ごうき, gouki] (adj-na, n) bravery; stoutheartedness [Add to Longdo]
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na, n, adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n, adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na, n) loyalty and bravery [Add to Longdo]
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n, adj-no) of peerless loyalty and bravery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravery \Brav"er*y\, n. [Cf. F. braverie.]
   1. The quality of being brave; fearless; intrepidity.
    [1913 Webster]
 
       Remember, sir, my liege, . . .
       The natural bravery of your isle.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of braving; defiance; bravado. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reform, then, without bravery or scandal of former
       times and persons.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Splendor; magnificence; showy appearance; ostentation;
    fine dress.
    [1913 Webster]
 
       With scarfs and fans and double change of bravery.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a stately ship . . .
       With all her bravery on, and tackle trim. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A showy person; a fine gentleman; a beau. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A man that is the bravery of his age. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courage; heroism; interpidity; gallantry; valor;
     fearlessness; dauntlessness; hardihood; manfulness. See
     {Courage}, and {Heroism}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravery
   n 1: a quality of spirit that enables you to face danger or pain
      without showing fear [syn: {courage}, {courageousness},
      {bravery}, {braveness}] [ant: {cowardice}, {cowardliness}]
   2: feeling no fear [syn: {fearlessness}, {bravery}] [ant:
     {fear}, {fearfulness}, {fright}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top