Search result for

valley

(66 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valley-, *valley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valley[N] หุบเขา, See also: ห้วย, หุบลำธาร, Syn. dale, vale
valleyed[ADJ] ซึ่งเป็นหุบเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale,dell

English-Thai: Nontri Dictionary
valley(n) หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valley sinkเหวหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
First Greensward, then Willowdale - it's heading south towards the mouth of the valley.เริ่มแรกที่ กรีนวาร์ด ต่อมาก็ วิลโล่เดล มันกำลังมุ่งหน้าลงใต้มาเรื่อยๆ จากภูเขาสู่หุบ Lancelot (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา The Secret of Moonacre (2008)
I mean together we could rule the valley..ฉันหมายถึงเราสามารถครองหุบเขานี้ด้วยกัน The Secret of Moonacre (2008)
Dear Princess, a little bit of magic has come back to the valley.เจ้าหญิงที่รัก เวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ.. ได้กลับมาสู่หุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
WIth the power of these pearls I can claim the valley for myself.ด้วยพลังไข่มุกนี้ ฉันสามารถยึดหุบเขานี้เป็นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
Nature will wreak her revenge and put a curse upon this valley.ธรรมชาติจะมาแก้แค้น และสาปแช่งหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valleyA beautiful valley lies behind the hill.
valleyA river runs down through the valley.
valleyA river runs through the long valley.
valleyBuild a house on the level between two valleys.
valleyEvening was closing in on the valley.
valleyHe led his men and horses over snowy mountains and down into hot valleys.
valleyHe looked down at the valley below.
valleyHe that stays in the valley shall never get over the hill.
valleyHis eyes roamed over the lake in the valley.
valleyI liked the room overlooking the valley.
valleyI was looking downward to the bottom of the valley.
valleyThe dam gave way and sent a great flush of water down the valley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ตะเข้[N] hip rafter, See also: valley, Thai definition: ตัวไม้จากกลางจั่วบ้านตรงมายังชายคา พาดเป็นมุม 4 มุม มีเฉพาะบ้านทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา
ชรัว[N] valley, See also: canyon, Syn. ซอกเขา, หุบเขา
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
ตะเข้[n.] (takhē) EN: hip rafter ; valley   

CMU English Pronouncing Dictionary
VALLEY    V AE1 L IY0
VALLEYS    V AE1 L IY0 Z
VALLEY'S    V AE1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valley    (n) (v a1 l ii)
valleys    (n) (v a1 l i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
シリコンアイランド[, shirikon'airando] (n) (See シリコンバレー) Silicon Island (Kyuushu's Silicon Valley) [Add to Longdo]
シリコンバレー[, shirikonbare-] (n) Silicon Valley [Add to Longdo]
ナパバレー[, napabare-] (n) Napa Valley [Add to Longdo]
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P) [Add to Longdo]
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector [Add to Longdo]
河谷[かこく, kakoku] (exp) river valley [Add to Longdo]
海底谷[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, / ] valley; gully; mountain region [Add to Longdo]
山谷[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, ] valley [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] valley [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] valley [Add to Longdo]
谷地[gǔ dì, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ, ] valley [Add to Longdo]
溪壑[xī hè, ㄒㄧ ㄏㄜˋ, / 谿] valley; mountain gorge [Add to Longdo]
溪谷[xī gǔ, ㄒㄧ ㄍㄨˇ, / 谿] valley; gorge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valley \Val"ley\, n.; pl. {Valleys}. [OE. vale, valeie, OF.
   val['e]e, valede, F. vall['e]e, LL. vallata, L. vallis,
   valles. See {Vale}.]
   [1913 Webster]
   1. The space inclosed between ranges of hills or mountains;
    the strip of land at the bottom of the depressions
    intersecting a country, including usually the bed of a
    stream, with frequently broad alluvial plains on one or
    both sides of the stream. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       The valley of the shadow of death.  --Ps. xxiii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       Sweet interchange
       Of hill and valley, rivers, woods, and plains.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Deep and narrow valleys with abrupt sides are usually
      the results of erosion by water, and are called
      {gorges}, {ravines}, {canyons}, {gulches}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) The place of meeting of two slopes of a roof, which
      have their plates running in different directions, and
      form on the plan a reentrant angle.
    (b) The depression formed by the meeting of two slopes on
      a flat roof.
      [1913 Webster]
 
   {Valley board} (Arch.), a board for the reception of the lead
    gutter in the valley of a roof. The valley board and lead
    gutter are not usual in the United States.
 
   {Valley rafter}, or {Valley piece} (Arch.), the rafter which
    supports the valley.
 
   {Valley roof} (Arch.), a roof having one or more valleys. See
    {Valley}, 2, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valley
   n 1: a long depression in the surface of the land that usually
      contains a river [syn: {valley}, {vale}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top