ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valley

V AE1 L IY0   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valley-, *valley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valley[N] หุบเขา, See also: ห้วย, หุบลำธาร, Syn. dale, vale
valleyed[ADJ] ซึ่งเป็นหุบเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale,dell

English-Thai: Nontri Dictionary
valley(n) หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valley sinkเหวหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I walk through the valley of the shadow of death,ขณะที่ผมเดินฝ่า หุบเขาของเงาแห่งความมรณะ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
The only way in is the valley floor, and the main road in and out is to the west.วิธีเดียวในการเป็นพื้นหุบเขา และถนนสายหลักในและนอก เป็นไปทางทิศตะวันตก The Magnificent Seven (2016)
All because some man named Bogue wants to mine our valley and take it from us.ทั้งหมดเป็นเพราะบางคนตั้งชื่อ เบิ๊ร์กต้องการที่จะระเบิดหุบเขาของเราและนำไปจากเรา The Magnificent Seven (2016)
The moment I put a pin in the map, the day I descended into this godforsaken valley and cast my gaze upon it, it ceased to be land and became...ขณะที่ฉันใส่เข็มในแผนที่ วันที่ฉันลงไปในหุบเขาปราศจาก พระผู้เป็นเจ้านี้ และโยนสายตาของฉันกับมัน The Magnificent Seven (2016)
This valley is ours.หุบเขานี้เป็นของเรา The Magnificent Seven (2016)
Please give a very warm welcome to Ichabod Crane, curator of the new Hudson Valley Historical Society.ขอเสียงต้อนรับอิคาบ็อด เครนค่ะ ภัณฑารักษ์แห่งสมาคมประวัติศาสตร์ ฮัดสันวัลเลย์ที่เพิ่งจัดตั้ง The Sisters Mills (2015)
Hudson Valley Historical Society and Armory.และอาวุธโบราณฮัดสันวัลเลย์ ที่กำลังจะเปิด The Sisters Mills (2015)
Look, I gotta get outta here, all right? They're saying this whole valley Will be underwater by the time this quake hits.ฉันต้องไป หุบเขา ใต้น้ำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมา San Andreas Quake (2015)
"and bring them down to the valley of Jehoshaphat,"และนำพวกเขามาที่ หุบเขาแห่งเยรูซาเฟ็ต Jehoshaphat (2015)
Her body was found at Kidron Valley this morning.ศพเธอถูกพบที่คิดรอนวอลเล่ย์เมื่อเช้านี้ Catch You Later (2015)
The body was found in the Kidron Valley this morning by two Arab teenagers walking their sheep.ศพถูกพบที่คิดรอนวอลเลย์เมื่อเช้านี้ วัยรุ่นชาวอาหรับสองคนพาแกะไปเดินเล่น Pilot (2015)
They started stacking up the heavy machinery and then... well, the valley floor... collapsed, into a cavern below.พวกเขาเริ่มนำเครื่องจักรหนัก เข้ามา แล้วก็... พื้นภูเขา ทรุดตัวลงไปในถ้ำด้านล่าง Godzilla (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valleyA beautiful valley lies behind the hill.
valleyA river runs down through the valley.
valleyA river runs through the long valley.
valleyBuild a house on the level between two valleys.
valleyEvening was closing in on the valley.
valleyHe led his men and horses over snowy mountains and down into hot valleys.
valleyHe looked down at the valley below.
valleyHe that stays in the valley shall never get over the hill.
valleyHis eyes roamed over the lake in the valley.
valleyI liked the room overlooking the valley.
valleyI was looking downward to the bottom of the valley.
valleyThe dam gave way and sent a great flush of water down the valley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ตะเข้[N] hip rafter, See also: valley, Thai definition: ตัวไม้จากกลางจั่วบ้านตรงมายังชายคา พาดเป็นมุม 4 มุม มีเฉพาะบ้านทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา
ชรัว[N] valley, See also: canyon, Syn. ซอกเขา, หุบเขา
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
ตะเข้[n.] (takhē) EN: hip rafter ; valley   

CMU English Pronouncing Dictionary
VALLEY    V AE1 L IY0
VALLEYS    V AE1 L IY0 Z
VALLEY'S    V AE1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valley    (n) vˈæliː (v a1 l ii)
valleys    (n) vˈælɪz (v a1 l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] valley, #3,058 [Add to Longdo]
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes, #13,207 [Add to Longdo]
山谷[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, ] valley, #13,546 [Add to Longdo]
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, / ] valley; gully; mountain region, #24,770 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] valley, #32,612 [Add to Longdo]
谷地[gǔ dì, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ, ] valley, #36,573 [Add to Longdo]
溪谷[xī gǔ, ㄒㄧ ㄍㄨˇ, / 谿] valley; gorge, #58,658 [Add to Longdo]
溪壑[xī hè, ㄒㄧ ㄏㄜˋ, / 谿] valley; mountain gorge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
シリコンアイランド[, shirikon'airando] (n) (See シリコンバレー) Silicon Island (Kyuushu's Silicon Valley) [Add to Longdo]
シリコンバレー[, shirikonbare-] (n) Silicon Valley [Add to Longdo]
ナパバレー[, napabare-] (n) Napa Valley [Add to Longdo]
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P) [Add to Longdo]
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector [Add to Longdo]
河谷[かこく, kakoku] (exp) river valley [Add to Longdo]
海底谷[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valley \Val"ley\, n.; pl. {Valleys}. [OE. vale, valeie, OF.
   val['e]e, valede, F. vall['e]e, LL. vallata, L. vallis,
   valles. See {Vale}.]
   [1913 Webster]
   1. The space inclosed between ranges of hills or mountains;
    the strip of land at the bottom of the depressions
    intersecting a country, including usually the bed of a
    stream, with frequently broad alluvial plains on one or
    both sides of the stream. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       The valley of the shadow of death.  --Ps. xxiii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       Sweet interchange
       Of hill and valley, rivers, woods, and plains.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Deep and narrow valleys with abrupt sides are usually
      the results of erosion by water, and are called
      {gorges}, {ravines}, {canyons}, {gulches}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) The place of meeting of two slopes of a roof, which
      have their plates running in different directions, and
      form on the plan a reentrant angle.
    (b) The depression formed by the meeting of two slopes on
      a flat roof.
      [1913 Webster]
 
   {Valley board} (Arch.), a board for the reception of the lead
    gutter in the valley of a roof. The valley board and lead
    gutter are not usual in the United States.
 
   {Valley rafter}, or {Valley piece} (Arch.), the rafter which
    supports the valley.
 
   {Valley roof} (Arch.), a roof having one or more valleys. See
    {Valley}, 2, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valley
   n 1: a long depression in the surface of the land that usually
      contains a river [syn: {valley}, {vale}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top