ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

validate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -validate-, *validate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel, annul

English-Thai: Nontri Dictionary
validate(vt) ทำให้ถูกต้อง, ทำให้มีเหตุผล, ทำให้มีผล, ทำให้สมบูรณ์
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า, ทำให้ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validateทำให้สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
validate(n) ทำให้คนๆ หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า หรือรู้สึกว่าแนวคิดหรือความเห็นของเขามีคุณค่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This court cannot and will not validate your humanity.และไม่มีวันรับรอง ความเป็นมนุษย์ของคุณ Bicentennial Man (1999)
By this proclamation, I validate his marriage to Portia Charney and acknowledge his humanity.และด้วยประกาศนี้ ข้าพเจ้าขอรับรอง การแต่งงานของเขากับพอร์ช่า ชาร์นีย์ และรับรองความเป็นมนุษย์ของเขา Bicentennial Man (1999)
It takes that long to process and validate the order.มันใช้เวลานานเพื่อดำเนินการ Punch-Drunk Love (2002)
You know, if I could find even one such person, it would validate everything he believed.ของทฤษฎีที่มันซ่อนอยู่ รู้ไหม, ถ้าผมหาใครซัก ที่มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
I've used these theories-- the map, this Sylar, all of it-- just to validate a relationship that ended a long time ago.ผมใช้ทฤษฎี แผนที่ ไซเลอร์ ทุกอย่างเลย เพียงเพื่อหาเหตุผลของความสัมพันธ์ที่มันจบไปตั้งนานแล้ว Chapter Four 'Collision' (2006)
Don't validate parking.ไม่ต้องเก็บค่าจอดรถนะ 200 Pounds Beauty (2006)
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน Made of Honor (2008)
But the way to overcome it is to acknowledge it, validate it, and keep on going.แต่วิธีการที่จะเอาชนะมัน\เป็นที่รู้ว่า, ตรวจสอบได้. และก้าวเดินต่อไป. Pilot (2009)
I know I'm funny and I don't need any of you people to validate me.ฉันรู้ฉันฮา Romantic Expressionism (2010)
See Phyllis on the way out. She'll validate your parking.ไปหาฟิลลิสตอนจะกลับนะ เธอจะประทับตราบัตรจอดรถให้คุณ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Which will validate him even more.ซึ่งจะพิสูจน์ความถูกต้องของเขาได้มากกว่าเดิม Upper West Side Story (2012)
Can I validate that, please?ช่วยประทับตราให้หน่อยครับ Whores Don't Make That Much (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
validateCan you validate this parking ticket?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
validate
validated
validates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
validate
validated
validates

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Validate \Val"i*date\, v. t. [See {Valid}.]
   To confirm; to render valid; to give legal force to.
   [1913 Webster]
 
      The chamber of deputies . . . refusing to validate at
      once the election of an official candidate. --London
                          Spectator.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 validate
   v 1: declare or make legally valid [syn: {validate},
      {formalize}, {formalise}] [ant: {annul}, {avoid},
      {invalidate}, {nullify}, {quash}, {void}]
   2: prove valid; show or confirm the validity of something [ant:
     {invalidate}, {nullify}]
   3: give evidence for [syn: {validate}, {corroborate}]
   4: make valid or confirm the validity of; "validate a ticket"
     [ant: {invalidate}, {vitiate}, {void}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top