ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าตอบแทน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าตอบแทน-, *ค่าตอบแทน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตอบแทน(n) pay, See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment, Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง, Example: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอก ๑ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย
รางวัลค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จตามที่บ่งไว้.
สินจ้างค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ ดู causa ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground rentค่าตอบแทนการเช่าที่ดินระยะยาว (เพื่อปลูกสร้างอาคาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuration feeค่าตอบแทนจัดหาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ ดู good consideration ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ ดู valuable consideration ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emolumentค่าตอบแทนในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The six-fingered man returned and demanded it, but at one-tenth his promised price.ชายที่มีหกนิ้วกลับมาและเอาดาบไป แต่จ่ายค่าตอบแทนแค่ 1 ใน 10 ของราคาที่ตกลงไว้ The Princess Bride (1987)
I gave Jimmy the tip and he gave me some Christmas money.ผมให้คำแนะนำจิมมี่ และเขาให้ค่าตอบแทนนิดหน่อบ Goodfellas (1990)
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง Aladdin (1992)
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
They were going to pay him $100, 000. Just another fantasy.ค่าตอบแทนก็ไม่มากไม่มาย ทั้งหมดประมาณ 100, 000ดอลล์. Ghost in the Shell (1995)
Is this pro bono work that you do?นี่คือ Pro Bono (งานที่ปราศจากค่าตอบแทน) ที่คุณทำ? Brokedown Palace (1999)
That's why I really appreciate you offering your services free of charge.ฉันถึงซาบซึ้งใจมาก ที่คุณจะทำงานให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน Bringing Down the House (2003)
I'II pay you in returnฉันจะจ่ยเงินเธอเป็นค่าตอบแทน Paris ei yeonin (2004)
However, one of them will have a price.คนอื่นมา อีกขวดนึงเป็นค่าจ้าง ยังไงก็ตาม หนึ่งในนั้นต้องมีค่าตอบแทน Saw II (2005)
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ. V for Vendetta (2005)
Of course I'll reward your consideration properlyไม่ๆ ผมจะให้ค่าตอบแทนคุณด้วย Always - Sunset on Third Street (2005)
unfortunately, this... rectification does not come without a price.โชคร้าย, ที่... การคืนกลับของเจ้าต้องจ่ายค่าตอบแทน Hidden (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตอบแทน[khā tøpthaēn] (n, exp) EN: pay  FR: guerdon [ m ]
ค่าตอบแทน[khā tøpthaēn] (n, exp) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay
ค่าตอบแทนรายเดือน[khā tøpthaēn rāideūoen] (n, exp) EN: salary
ค่าตอบแทนรายเดือน[khā tøpthaēn rāideūoen] (n, exp) EN: salary

English-Thai: Longdo Dictionary
commissionable(adj) [ ท่องเที่ยว, โรงแรม ] เป็นราคาที่มีค่าตอบแทน (commission) ให้แก่ผู้ให้บริการจองได้ เช่น บริษัทท่องเที่ยวที่ให้บริการจองห้องพักให้ลูกค้า
non-commissionable(adj) [ ท่องเที่ยว, โรงแรม ] เป็นราคาที่ไม่สามารถให้ค่าตอบแทน (commission) ได้แล้ว เช่น การจองโรงแรมปกติอาจจะมีค่าตอบแทนให้แก่บริษัทท่องเที่ยวที่จองให้ลูกค้า แต่ถ้าราคามีการระบุว่า non-commissionable หมายความว่า บริษัทท่องเที่ยวนั้นๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือส่วนลดใดๆ แล้วในกรณีนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fee(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
pay(n) ค่าแรง, See also: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้, Syn. earnings, fee, wage, hire
payment(n) ค่าตอบแทน, See also: เงินตอบแทน, Syn. cost
recompense(n) ค่าชดเชย, See also: ค่าตอบแทน, Syn. compensation, reward
remuneration(n) ค่าจ้าง, See also: ค่าตอบแทน, Syn. income, salary, wages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
emolument(อิมอล'ลิวเมินทฺ) n. เงินค่าตอบแทน, เงินเดือน, รายได้
fee(ฟี) { feeed, feeing, fees } n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน, ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล, ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล, ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
meed(มีด) n. ค่าตอบแทน, รางวัล
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม, เอาชนะ, ข่ม, ครอบงำ, ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย, ค่านายหน้า
price(ไพรซฺ) n. ราคา, เงินรางวัล, รางวัล, ค่า, คุณค่า, มูลค่า, สิ่งที่แลกมา, ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา, ตั้งราคา, สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, ตอบสนอง n. การชดเชย, การชดใช้, ค่าชดเชย, ค่าชดใช้, รางวัล, ค่าตอบแทน, , See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse, recoup, amends
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, การชดเชย, รายได้, สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน, Syn. payment
remunerative(รีมิว'นะเรทิฟว) adj. เป็นรางวัลเป็นค่าตอบแทน, มีกำไร, เป็นสินน้ำใจ, See also: remunerativeness n., Syn. rewarding

English-Thai: Nontri Dictionary
compensation(n) ค่าทดแทน, ค่าชดเชย, ค่าตอบแทน, การตอบแทน
emolument(n) ผลกำไร, ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน, รายได้, เงินเดือน
fee(n) ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน
guerdon(n) รางวัล, ค่าตอบแทน
guerdon(vt) ให้รางวัล, จ่ายค่าตอบแทน
pay(n) ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน
payment(n) การชำระเงิน, การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน
price(n) ราคา, ค่า, โทษ, รางวัล, ค่าตอบแทน
recompense(n) สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน, ค่าชดใช้, การชดเชย, รางวัล
recompense(vt) ชดใช้, ให้ค่าตอบแทน, ตอบสนอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
consideration(n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน

German-Thai: Longdo Dictionary
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top