Search result for

ค่าตอบแทน

(60 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าตอบแทน-, *ค่าตอบแทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตอบแทน[N] pay, See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment, Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง, Example: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอก ๑ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย
รางวัลค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จตามที่บ่งไว้.
สินจ้างค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ดู causa] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground rentค่าตอบแทนการเช่าที่ดินระยะยาว (เพื่อปลูกสร้างอาคาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuration feeค่าตอบแทนจัดหาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู good consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู valuable consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emolumentค่าตอบแทนในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I prefer to get my reward in cash.ข้าต้องการค่าตอบแทน เป็นเงินสด Duel of the Droids (2008)
You certainly earned your fee this time.คราวนี้ เจ้าจะได้ค่าตอบแทนอย่างแน่นอน Duel of the Droids (2008)
"Payments made to Soho and West End division officers""ค่าตอบแทนมาจากโซโฮกับเวสท์เอ็นด์ แบ่งกันระหว่างพวกตำรวจ" The Bank Job (2008)
The reward shall be total surrender."ค่าตอบแทน,จะเป็นการยอมแพ้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If you're given compensation, you can ask of any amount.ถ้าคุณจะได้ค่าตอบแทน, คุณสามารถเรียกได้มาก เท่าที่ต้องการได้เลย Episode #1.9 (2008)
I need to go and pay another visit to my good friendฉันต้องออกไปและจ่ายค่าตอบแทน กับเพื่อนที่ดีของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Eight hundred items in two months, is our request.คุณเห็นแบบแล้ว ค่าตอบแทนดี Gomorrah (2008)
Very well written, brilliantly constructed. Jeremiah wouldn't take money for doing a good deed.เจอราไม จะไม่รับเงินเป็นค่าตอบแทนความดี Bedtime Stories (2008)
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล Five the Hard Way (2008)
I got paid well for it.และฉันก็ได้ค่าตอบแทนสูงสะด้วย Prison Break: The Final Break (2009)
"Oh, my God! What are you doing? This is good."โอ้ พระเจ้า ฉันกำลังทำอะไร นี่มันก็ถูกแล้วนี่ ต้องจ่ายค่าตอบแทนบ้าง Duplicity (2009)
And they gave you some money?และเค้าก็ให้ค่าตอบแทนคุณใช่มั้ย Julie & Julia (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaēn) EN: pay   FR: guerdon [m]
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaēn) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay   
ค่าตอบแทนรายเดือน[n. exp.] (khā tøpthaēn rāideūoen) EN: salary   
ค่าตอบแทนรายเดือน[n. exp.] (khā tøpthaēn rāideūoen) EN: salary   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fee[N] ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
pay[N] ค่าแรง, See also: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้, Syn. earnings, fee, wage, hire
payment[N] ค่าตอบแทน, See also: เงินตอบแทน, Syn. cost
recompense[N] ค่าชดเชย, See also: ค่าตอบแทน, Syn. compensation, reward
remuneration[N] ค่าจ้าง, See also: ค่าตอบแทน, Syn. income, salary, wages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
emolument(อิมอล'ลิวเมินทฺ) n. เงินค่าตอบแทน,เงินเดือน,รายได้
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล,ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล,ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
meed(มีด) n. ค่าตอบแทน,รางวัล
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
remunerative(รีมิว'นะเรทิฟว) adj. เป็นรางวัลเป็นค่าตอบแทน,มีกำไร,เป็นสินน้ำใจ, See also: remunerativeness n., Syn. rewarding

English-Thai: Nontri Dictionary
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
guerdon(n) รางวัล,ค่าตอบแทน
guerdon(vt) ให้รางวัล,จ่ายค่าตอบแทน
pay(n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
price(n) ราคา,ค่า,โทษ,รางวัล,ค่าตอบแทน
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
recompense(vt) ชดใช้,ให้ค่าตอบแทน,ตอบสนอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consideration (n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน

German-Thai: Longdo Dictionary
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top