ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เผื่อแผ่

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผื่อแผ่-, *เผื่อแผ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผื่อแผ่[V] be generous, See also: be liberal be open-handed, be helpful, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เพื่อนบ้านทำขนมมาให้คุณแม่บ่อยๆ และเผื่อแผ่มาถึงลูกๆ ด้วย, Thai definition: ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ตั้งใจจะให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผื่อแผ่ก. เจือจาน, ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี เช่น เขาเป็นคนมีน้ำใจ มีอะไรก็เผื่อแผ่เพื่อนฝูงเสมอ, แผ่เผื่อ ก็ว่า.
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.
จานเจือเผื่อแผ่, อุดหนุน, เจือจาน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, well, the Awesomes couldn't make it, so you know me-- just expand Thanksgiving.ใช่, พวกสุดยอดเขามาไม่ได้ ดังนั้น-- พี่เลยเผื่อแผ่วันขอบคุณพระเจ้าให้เขา Chuck Versus the Gravitron (2008)
I was right down there. spreading my holy sunshine to the masses.ฉันอยู่ตรงนั้น เผื่อแผ่การสักการะอันสดใสให้แก่ฝูงชน Will (2011)
He was overcome with fatherly love.เขาช่าง เป็นคนที่มีความรักเผื่อแผ่ยิ่ง The Wolf and the Lion (2011)
¶ We can spread a smile of joy#เราจะเผื่อแผ่รอยยิ้มแห่งความสุขสันต์# Extraordinary Merry Christmas (2011)
Can she spread the love around the faculty lounge?งั้นแม่เธอช่วยเผื่อแผ่ความรัก ไปทั่วๆ ห้องหน่อยได้ไหมนะ Blood Is the New Black (2012)
..a with a lot to offer.มีไว้เผื่อแผ่มากมาย August: Osage County (2013)
Don't make me reconsider my largess, Timothy.อย่าทำให้ข้าต้องมานั่งทบทวน ความเผื่อแผ่ของตัวข้าเองเลย ทิโมธี The Name Game (2013)
We ask the Mother to bless our crops so we may feed ourselves and all who come to our door.เราขอให้เทพมารดรอำนวยพรแก่ผลผลิต เราจะได้มีกินมีใช้และเผื่อแผ่แก่คนที่ผ่านมา Breaker of Chains (2014)
Yeah. I guess I feel a general, unselfish love for just about everybody.ก็คงมีรักเผื่อแผ่ให้กับทุกชีวิต Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful   
เผื่อแผ่[adj.] (pheūaphaē) EN: generous ; helpful   FR: généreux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top