ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goodness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodness-, *goodness*, goodnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodness(n) ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goodnessn. ความดี, คุณงามความดี, ส่วนที่ดีที่สุด, พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี, ความกรุณาปรานี, ความปรารถนาดี, คุณงามความดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
Thank goodness for that.- แหม โชคดีไป Rebecca (1940)
Oh, goodness me!โอ้ความดีของฉัน เพศคืบคลานใน Help! (1965)
Oh, my goodness gosh! Withdraw!โอ้ความดีของฉันเอ้ย ถอย ๆ Help! (1965)
-There's an aura of goodness around you.คุณมีความดีอยู่รอบ ๆ ตัว Oh, God! (1977)
- Hey, guys! Come on, man! - For goodness sake!- เฮ้พวก ใจเย็นน่า! Day of the Dead (1985)
Fair maiden. Thank goodness thou art safe at last.โอ สาวน้อย ขอบคุณพระเจ้า ในที่สุดเราก็เจอท่าน Labyrinth (1986)
Claire, thank goodness you're here. These people....แคลร์, ขอบคุณพระเจ้าที่คุณมาที่นี่ คนพวกนี้... Mannequin (1987)
You must have an appliance or two. It's a shower, for goodness sake.คงจะเป็นเครื่องใช้ในห้องน้ำ Punchline (1988)
Goodness me.พระเจ้าช่วยผมด้วย. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Goodness gracious, these Welsh names.ให้ตายสิฟังยากจัง ชื่อเวลส์นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodnessBeauty without goodness is worth nothing.
goodnessDoes goodness charm more than beauty?
goodnessFor goodness' sake, please be nice to him.
goodnessGoodness is abstract, a kind act is concrete.
goodnessGoodness knows what it was.
goodnessHe had the goodness to come all the way to see me.
goodnessHe is the epitome of goodness.
goodnessM-my goodness!? Cover-up! Cover yourself up!
goodnessMy goodness! I have lost the car keys.
goodnessShe came up from goodness knows where.
goodnessThank goodness it didn't worsen. But please don't push yourself yet.
goodnessThank goodness you've come to.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดีงาม(n) goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
ความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี(n) goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count Unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
พิศุทธิ์(n) goodness, Syn. วิสุทธิ์, Thai Definition: ความดี, ความถูกต้อง
สวัสดี(n) prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
ความชอบ(n) goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ
เอ้ย(int) Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai Definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยธรรม[jariyatham] (n) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness  FR: éthique [ f ] ; moralité [ f ]
คุณ[khun] (x) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services  FR: mérite [ m ] ; vertu [ f ]
คุณความดี[khun khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions  FR: vertu [ f ] ; mérite [ m ]
คุณธรรม[khunnatham] (n) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness  FR: bonté [ f ] ; humanité [ f ] ; vertu [ f ]
ความดี[khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit  FR: bonté [ f ] ; vertu [ f ]
ความดีงาม[khwām dī-ngām] (n, exp) EN: goodness ; merit ; virtue

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GOODNESS
GOODNESS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goodness

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
良き(P);佳き;善き[よき, yoki] (n) (1) goodness; (adj-pn) (2) good; (P) #15,856 [Add to Longdo]
おやおや[oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
それはそれは[sorehasoreha] (exp, int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake [Add to Longdo]
仁徳[じんとく, jintoku] (n) benevolence; goodness [Add to Longdo]
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness [Add to Longdo]
善性[ぜんせい, zensei] (n) innate goodness of man [Add to Longdo]
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na, n, adj-no) goodness; excellence; virtue; (P) [Add to Longdo]
善霊[ぜんれい, zenrei] (n) spirit of goodness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goodness \Good"ness\, n. [AS. g[=o]dnes.]
   The quality of being good in any of its various senses;
   excellence; virtue; kindness; benevolence; as, the goodness
   of timber, of a soil, of food; goodness of character, of
   disposition, of conduct, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goodness
   n 1: that which is pleasing or valuable or useful; "weigh the
      good against the bad"; "among the highest goods of all are
      happiness and self-realization" [syn: {good}, {goodness}]
      [ant: {bad}, {badness}]
   2: moral excellence or admirableness; "there is much good to be
     found in people" [syn: {good}, {goodness}] [ant: {evil},
     {evilness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top