หรือคุณหมายถึง goodneß?
Search result for

goodness

(56 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodness-, *goodness*, goodnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodness[N] ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, my goodness, I played a practical joke on my best friend, and he's badly injured.โอ้ พระเจ้า ฉันเล่นมุขขำ ๆ กับเพื่อนสนิท แล้วเขาก็โดนทำร้าย Lucky Thirteen (2008)
Thank goodness one of you doesn't have a heart.ขอบคุณพระเจ้า พวกคุณคนหนึ่งไม่มีหัวใจ Emancipation (2008)
Thank goodness.Thank goodnessAkai ito (2008)
My goodness!โอ้พระเจ้า! Destroy Malevolence (2008)
Because I believe in the great goodness of Your Majestyเพราะกระหม่อมซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ถึงพระเมตตาของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
Oh my goodness.โอ๊ะ... .. Baby and I (2008)
- Oh goodness... Get off me!พระเจ้า ปล่อยชั้นน่ะ! Baby and I (2008)
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
Goodness gracious!โอ้.. พระคุ้มครอง The Secret of Moonacre (2008)
The Moon Princess truly believe in the goodness of all...เจ้าหญิงจันทราเชื่อโดยแท้จริงในคุณงามความดีทั้งหลาย The Secret of Moonacre (2008)
Oh...thank goodness!โอ ขอบคุณ ! The Secret of Moonacre (2008)
-My goodness!-โอมันช่างน่าอัศจรรย์ใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodnessBeauty without goodness is worth nothing.
goodnessDoes goodness charm more than beauty?
goodnessFor goodness' sake, please be nice to him.
goodnessGoodness is abstract, a kind act is concrete.
goodnessGoodness knows what it was.
goodnessHe had the goodness to come all the way to see me.
goodnessHe is the epitome of goodness.
goodnessM-my goodness!? Cover-up! Cover yourself up!
goodnessMy goodness! I have lost the car keys.
goodnessShe came up from goodness knows where.
goodnessThank goodness it didn't worsen. But please don't push yourself yet.
goodnessThank goodness you've come to.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดีงาม[N] goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
ความดี[N] goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี[N] goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี[N] goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
พิศุทธิ์[N] goodness, Syn. วิสุทธิ์, Thai definition: ความดี, ความถูกต้อง
สวัสดี[N] prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
ความชอบ[N] goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ
เอ้ย[INT] Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness   FR: éthique [f] ; moralité [f]
คุณ[X] (khun) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services   FR: mérite [m] ; vertu [f]
คุณความดี[n.] (khun khwāmdī) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions   FR: vertu [f] ; mérite [m]
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness   FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]
ความดี[n.] (khwāmdī) EN: goodness ; virtue ; merit   FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความดีงาม[n. exp.] (khwām dī-ngām) EN: goodness ; merit ; virtue   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODNESS    G UH1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goodness    (n) (g u1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake [Add to Longdo]
仁徳[じんとく, jintoku] (n) benevolence; goodness [Add to Longdo]
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness [Add to Longdo]
善性[ぜんせい, zensei] (n) innate goodness of man [Add to Longdo]
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na,n,adj-no) goodness; excellence; virtue; (P) [Add to Longdo]
善霊[ぜんれい, zenrei] (n) spirit of goodness [Add to Longdo]
徳行[とっこう, tokkou] (n) virtuous act or deeds; goodness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goodness \Good"ness\, n. [AS. g[=o]dnes.]
   The quality of being good in any of its various senses;
   excellence; virtue; kindness; benevolence; as, the goodness
   of timber, of a soil, of food; goodness of character, of
   disposition, of conduct, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goodness
   n 1: that which is pleasing or valuable or useful; "weigh the
      good against the bad"; "among the highest goods of all are
      happiness and self-realization" [syn: {good}, {goodness}]
      [ant: {bad}, {badness}]
   2: moral excellence or admirableness; "there is much good to be
     found in people" [syn: {good}, {goodness}] [ant: {evil},
     {evilness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top