หรือคุณหมายถึง goodneß?
Search result for

goodness

(42 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodness-, *goodness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodness    [N] ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodnessBeauty without goodness is worth nothing.
goodnessThank goodness you've come to.
goodnessFor goodness' sake, please be nice to him.
goodnessThere is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.
goodnessDoes goodness charm more than beauty?
goodnessMy goodness! I have lost the car keys.
goodnessHe had the goodness to come all the way to see me.
goodnessHe is the epitome of goodness.
goodnessShe came up from goodness knows where.
goodnessThank goodness it didn't worsen. But please don't push yourself yet.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดีงาม    [N] goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
ความดี    [N] goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี    [N] goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี    [N] goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
พิศุทธิ์    [N] goodness, Syn. วิสุทธิ์, Thai definition: ความดี, ความถูกต้อง
สวัสดี    [N] prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
ความชอบ    [N] goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ
เอ้ย [INT] Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness   FR: éthique [f] ; moralité [f]
คุณ[X] (khun) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services   FR: mérite [m] ; vertu [f]
คุณความดี[n.] (khun khwāmdī) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions   FR: vertu [f] ; mérite [m]
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness   FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]
ความดี[n.] (khwāmdī) EN: goodness ; virtue ; merit   FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความดีงาม[n. exp.] (khwām dī-ngām) EN: goodness ; merit ; virtue   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODNESS    G UH1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goodness    (n) (g u1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake [Add to Longdo]
仁徳[じんとく, jintoku] (n) benevolence; goodness [Add to Longdo]
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness [Add to Longdo]
善性[ぜんせい, zensei] (n) innate goodness of man [Add to Longdo]
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na,n,adj-no) goodness; excellence; virtue; (P) [Add to Longdo]
善霊[ぜんれい, zenrei] (n) spirit of goodness [Add to Longdo]
徳行[とっこう, tokkou] (n) virtuous act or deeds; goodness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goodness \Good"ness\, n. [AS. g[=o]dnes.]
   The quality of being good in any of its various senses;
   excellence; virtue; kindness; benevolence; as, the goodness
   of timber, of a soil, of food; goodness of character, of
   disposition, of conduct, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goodness
   n 1: that which is pleasing or valuable or useful; "weigh the
      good against the bad"; "among the highest goods of all are
      happiness and self-realization" [syn: {good}, {goodness}]
      [ant: {bad}, {badness}]
   2: moral excellence or admirableness; "there is much good to be
     found in people" [syn: {good}, {goodness}] [ant: {evil},
     {evilness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top