Search result for

*固*

(267 entries)
(0.0641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -固-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定費[こていひ, koteihi] ต้นทุนคงที่
定資産[こていしさん, koteishisan] สินทรัพย์ถาวร
無形定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง
有形定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] สินทรัพย์มีตัวตน
[こてい, kotei] (n ) คงที่, ตรึงอยู่กับที่, ยึดไว้ไม่ไห้ขยับเขยื้อน
[ぎょうこてん, gyoukoten] (n ) จุดเยือกแข็ง , See also: R. freezing point

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
まる[かたまる, katamaru] Thai: แข็งขึ้น English: (vi) to harden
まる[かたまる, katamaru] Thai: กำหนดแน่นอน English: to become certain
める[かためる, katameru] Thai: ทำให้แข็ง English: to harden (vt)
める[かためる, katameru] Thai: ตั้งใจให้แน่วแน่ English: to fortify

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[個, gè, ㄍㄜˋ] this, that; single; measure word for individuals
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[固, gù, ㄍㄨˋ] to solidify; strength
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] border
[崮, gù, ㄍㄨˋ] mesa, plateau
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[涸, hé, ㄏㄜˊ] tired, exhausted; dried up
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To run out 氵 of strength 固; 固 also provides the pronunciation
[痼, gù, ㄍㄨˋ] chronic disease; long-term passion
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[錮, gù, ㄍㄨˋ] to run hot metal through a mold; to confine, to restrain, to stop
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To forge 固 metal 釒; 固 also provides the pronunciation
[锢, gù, ㄍㄨˋ] to run hot metal through a mold; to confine, to restrain, to stop
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To forge 固 metal 钅; 固 also provides the pronunciation
[鲴, gù, ㄍㄨˋ] fish guts
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
ガラス[ガラスこか, garasu koka] (n) vitrification [Add to Longdo]
ジョブ有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] (n) {comp} job private area [Add to Longdo]
ファイル有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes [Add to Longdo]
ブアン[ブアンこてい, buan kotei] (n) (sometimes ボワン) Bouin fixation [Add to Longdo]
ブアン定液[ブアンこていえき, buan koteieki] (n) Bouin's solution; Bouin's fluid; Bouin's fixative [Add to Longdo]
プログラム定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) {comp} nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
ポリシーに[ポリシーにこしつ, porishi-nikoshitsu] (n) adherence to a policy [Add to Longdo]
[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意志堅[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
雨降って地まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
嘘でめる;嘘でかためる[うそでかためる, usodekatameru] (v1) to fabricate a web of lies [Add to Longdo]
押しめる;押しかためる[おしかためる, oshikatameru] (v1) to press together [Add to Longdo]
横四方[よこしほうがため, yokoshihougatame] (n) {MA} yoko-shiho-gatame (judo hold in which the opponent's shoulders and hips are pinned) [Add to Longdo]
塊(P);まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P) [Add to Longdo]
(P);確乎(P)[かっこ, kakko] (adj-t,adv-to) firm; unshakeable; resolute; (P) [Add to Longdo]
不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
[かんこ, kanko] (n,vs) dry and harden [Add to Longdo]
まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden [Add to Longdo]
干しめる[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff [Add to Longdo]
簡明強[かんめいきょうこ, kanmeikyouko] (n) plain and sturdy [Add to Longdo]
[がんこ, ganko] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy; (P) [Add to Longdo]
一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n,adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]
[がんこもの, gankomono] (n) stubborn person; bonehead; bullethead; pig-headed person [Add to Longdo]
親父[がんこおやじ, gankooyaji] (n) stubborn (obstinate) father; pig-headed old man [Add to Longdo]
頑迷[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
(P);鞏[きょうこ, kyouko] (adj-na,n) firmness; stability; security; strength; (P) [Add to Longdo]
強情頑[ごうじょうがんこ, goujouganko] (n,adj-na) headstrong; obstinate; bullheaded [Add to Longdo]
凝りまる[こりかたまる, korikatamaru] (v5r,vi) to coagulate; to curdle; to clot; to be fanatical [Add to Longdo]
[ぎょうこ, gyouko] (n,vs) coagulation; freezing; solidification; (P) [Add to Longdo]
まり[こりかたまり, korikatamari] (n) coagulation; clot; enthusiast; fanatic [Add to Longdo]
[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) hardening point; freezing point; congealing point [Add to Longdo]
(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P) [Add to Longdo]
刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment [Add to Longdo]
金剛堅[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
[けいご, keigo] (n,vs) (1) watching (esp. during an emergency); being on alert; (n) (2) guard; watchmen [Add to Longdo]
決意が[けついがかたい, ketsuigakatai] (exp,adj-i) firmly determined [Add to Longdo]
決心をめる[けっしんをかためる, kesshinwokatameru] (exp,v1) to make a firm resolution [Add to Longdo]
血液凝[けつえきぎょうこ, ketsuekigyouko] (adj-na,adj-no) blood clotting; blood coagulation; coagulation; coagulant [Add to Longdo]
堅さ(P);さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
堅苦しい;苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff [Add to Longdo]
[けんご, kengo] (adj-na,n) solid; strong; firm; (P) [Add to Longdo]
堅焼き;焼き[かたやき, katayaki] (adj-no) hard-baked; hard [Add to Longdo]
堅太り;太り[かたぶとり, katabutori] (adj-na,n) solidly built person [Add to Longdo]
堅牢堅[けんろうけんご, kenroukengo] (n,adj-na) firm and solid; stout and durable [Add to Longdo]
[げんこ, genko] (n) fist [Add to Longdo]
元より(P);より;素より[もとより, motoyori] (adv) (1) from the beginning; from the first; all along; originally; (2) of course; (P) [Add to Longdo]
いカラー[かたいカラー, katai kara-] (n) stiff collar [Add to Longdo]
い握り[かたいにぎり, katainigiri] (n) tight grip [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使[shǐ gù dìng, ㄕˇ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 使] rivet; make firm [Add to Longdo]
[níng gù, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ, ] to freeze; to solidify; to congeal; fig. with rapt attention [Add to Longdo]
[níng gù diǎn, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point [Add to Longdo]
[jiā gù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] to reinforce (a structure); to strengthen [Add to Longdo]
[Bó gù, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ, ] Pegu city in south Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
山脉[Bó gù shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins [Add to Longdo]
[Bó gù hé, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Pegu river of south central Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
合成类[hé chéng lèi gù chún, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄌㄟˋ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] anabolic steroids [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly [Add to Longdo]
[gù jiàn, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] firmware [Add to Longdo]
[Gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] Guyuan city and prefecture in Ningxia [Add to Longdo]
原地区[Gù yuán dì qū, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Guyuan prefecture in Ningxia [Add to Longdo]
原市[Gù yuán shì, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] Guyuan city in Ningxia [Add to Longdo]
[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn [Add to Longdo]
[Gù shǐ, ㄍㄨˋ ㄕˇ, ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan [Add to Longdo]
始县[Gù shǐ xiàn, ㄍㄨˋ ㄕˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan [Add to Longdo]
[gù shǒu, ㄍㄨˋ ㄕㄡˇ, ] adhere [Add to Longdo]
安县[Gù ān xiàn, ㄍㄨˋ ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Guan county in Beijing [Add to Longdo]
[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] fixed; set; regular [Add to Longdo]
定收入[gù dìng shōu rù, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] fixed income [Add to Longdo]
定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] Permanent Virtual Connection; PVC [Add to Longdo]
定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, / ] fixed assets [Add to Longdo]
定点[gù dìng diǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point; calibration point [Add to Longdo]
形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ˋ, ] solid particles in liquid [Add to Longdo]
[gù tài, ㄍㄨˋ ㄊㄞˋ, / ] (phys.) solid state [Add to Longdo]
[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] intrinsic to sth; inherent [Add to Longdo]
[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...) [Add to Longdo]
[Gù zhèn, ㄍㄨˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Guzhen (place in Anhui) [Add to Longdo]
[Gù yáng, ㄍㄨˋ ㄧㄤˊ, / ] (N) Guyang (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
[gù tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] solid [Add to Longdo]
体溶体[gù tǐ róng tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] solid solution [Add to Longdo]
体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] solid state hot condensed laser (SSHCL) [Add to Longdo]
[Chéng gù, ㄔㄥˊ ㄍㄨˋ, ] (N) Chenggu (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] firm; firmly; hard; stable [Add to Longdo]
[jiān gù xìng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness [Add to Longdo]
[Lěi gù, ㄌㄟˇ ㄍㄨˋ, / ] Loi-kaw, capital of Kaya state, Myanmar [Add to Longdo]
抗核加[kàng hé jiā gù, ㄎㄤˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] nuclear hardening [Add to Longdo]
枝荣[běn gù zhī róng, ㄅㄣˇ ㄍㄨˋ ㄓ ㄖㄨㄥˊ, / ] when the root is firm; the branches flourish [Add to Longdo]
根深蒂[gēn shēn dì gù, ㄍㄣ ㄕㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨˋ, ] deep-rooted (problem etc) [Add to Longdo]
泰卢[Tài Lú gù yǔ, ㄊㄞˋ ㄌㄨˊ ㄍㄨˋ ㄩˇ, / ] Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India [Add to Longdo]
深闭[shēn bì gù jù, ㄕㄣ ㄅㄧˋ ㄍㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] deep, closed and refusing (成语 saw); obstinate; stubborn and perverse [Add to Longdo]
[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, ] firm; secure [Add to Longdo]
[Bān Gù, ㄅㄢ ㄍㄨˋ, ] Ban Gu (32-92), Eastern Han dynasty historian, wrote the Dynastic History of Western Han 漢書|汉书 [Add to Longdo]
[wěn gù, ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ, / ] stable [Add to Longdo]
肃南裕族自治县[Sù nán Yù gù zú zì zhì xiàn, ㄙㄨˋ ㄋㄢˊ ㄩˋ ㄍㄨˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Su'nan Yuguzu autonomous county in Gansu [Add to Longdo]
[dǎn gù chún, ㄉㄢˇ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] cholesterol [Add to Longdo]
[quán gù tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] aldosterone [Add to Longdo]
防风[fáng fēng gù shā, ㄈㄤˊ ㄈㄥ ㄍㄨˋ ㄕㄚ, / ] sand break (in desert environment) [Add to Longdo]
[gǒng gù, ㄍㄨㄥˇ ㄍㄨˋ, / ] consolidate [Add to Longdo]
[wán gù, ㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] stubborn; obstinate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Iron is hard.鉄はい。
I absolutely will not speak to that fellow again!あいつとは断2度と口をきかんぞ。 [M]
Argh! My computer froze up again.あ、またコンピューターがまっちゃったよ。
You should not stick to your opinion.あなたは自分の意見に執すべきではない。
You're so set in your ways!あなたって本当に頑ね。
Every company has a firm business plan.いずれの会社にも確たる事業計画がある。
We've been through a rough patch but I hope it will have made us stronger.いろいろトラブルもあったけど、雨降って地まるってことになってほしいね。
Eventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.いずれどこかに落ち着いて身をめるつもりだが、まだまだだ。
This steak is as tough as shoe leather.このステーキは靴の皮と同じ位い。
To make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.クモの巣を作るには、このきぬの枠を作り、それを木や垣根のようない物体に定させることから始める。
Do you think this jelly's firm enough to eat yet?このジェリーはもう食べられるくらいにくなっています。
This table is shaky. Make it stay firm.このテーブルはがたつく。しっかり定させてくれ。
This lid is so tight I can't open it.このふたはくて取れない。
The experiment confirmed his theory.この実験で彼の学説はいっそう強なものになった。
The meat is tough.この肉はいですね。
The common state of this matter is solid.この物質の普通の状態は体である。
This is the ideology to which my speech is written.これが私の執しているイデオロギーだ。
Mr Johnson insists on his theory.ジョンソン氏は、かれの理論に執しています。
Jim persists in his opinion.ジムは自分の意見に執している。
We had better do away with such a fixed idea.そのような定観念は捨てたほうがいいでしょう。
The devout Christian persists in his belief.そのキリスト教徒は自分の信念を断として貫く。
The successful concert tour established her reputation as a singer.そのコンサート旅行が成功したので彼女の歌手としての名声はまった。
The cement will set in a couple of hours.セメントは2、3時間でまる。
Jelly sets as it cools.ゼリーは冷えるとくなる。
The defenses of the city are strong.その市の防御は堅だ。
The devout Christian persists in his belief.その敬虔なキリスト教徒は自分の信念を断として貫く。
It's your stereotyping.それは君の定観念だよ。 [M]
The devout Christian persists in his belief.その信心深いキリスト教徒は自分の信念を断として貫く。
The lady persisted in wearing that old-fashioned shirt.その女性はあんな時代遅れのシャツを着ることに執した。
The device is attached fast to the ceiling.その装置は天井にしっかりと定されている。
The problems are inherent in this system.その問題はこのシステムに有のものだ。
Mary is too stubborn to apologize.メアリーはとても頑で謝ることを知らない。
That is a custom proper to Japan.それは日本有の習慣だ。
He gripped the tennis racket tightly.テニスのラケットをく握った。
Please don't stand on ceremony.どうぞくならないで下さい。
A house is built on top of a solid foundation of cement.家は堅なセメントの基盤の上に建てられる。
It's high time you got married and settled down.もう身をめて落ち着いてもいいころだよ。
The doctor's warning stiffened my resolve to stop drinking.医師の警告で禁酒の決意がくなった。
I have a firm belief in his innocent.わたしは彼の無実をく信じている。
Feathers are peculiar to birds.羽は鳥に有のものだ。
After a storm comes a calm. [Proverb]雨降って地まる。 [Proverb]
A cloud is a mass of vapor.雲は蒸気のまりである。
Our plans are not yet concrete.我々の計画はまだまってない。
We should stick to our plan.我々は我々の計画に執するべきだ。
The hierarchy of rank has long been fixed.階級組織は長い間定されてきた。
The sea ice is highly variable - frozen solid during cold, calm weather and broken up in large areas of open water during storms.海の氷はきわめて変わりやすい−−寒く風のない天候のときはく凍っているが、嵐のときは外洋の広い水域で割れてしまう。
If it becomes stubborn indeed it stands alone.になればなるほど孤立するよ。
The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.官僚達は大企業との強な関係を維持している。
The more stubborn you are, the more isolated you become.になればなるほど独立するよ。
I thought our boss was stubborn as a mule but actually he has his cute side.一徹のボスだと思っていたけれど、結構かわいいところもあるじゃない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The meat will get tough.[JA] 肉! くなるよ Values (2017)
- Yes sir! The second group, to block the main entrance! Hurry![JA] 2班、正面出口をめろ Attraction (2017)
People who lie, which are worthless.[CN] 试试看 我站的很稳 在这地心引力下 The Space Between Us (2017)
I'll just blow it all on smack.[CN] "他说道 执地认为 T2 Trainspotting (2017)
A lot of people don't understand why I haven't turned pro.[CN] 他每月的定开支 包括车子 房租和水电费 总共是九百美元 CounterPunch (2017)
You know who she is.[CN] 是啊 但有些人就是有这种情结 对吧 定观念 The Six Thatchers (2017)
Now, look, gentlemen, all I can see is that we're in violent agreement with each other.[CN] 抵抗恐怖主义然重要 但选民看到更大的威胁 Chapter 54 (2017)
Next on our list of shit, we need to clean up.[CN] 我们还在加船体外壳 We're also reinforcing the hull 这样能离地表更近 to allow us to get closer to the surface. Paradigm Shift (2017)
It would make my nether regions engorge.[JA] 私の物がくなるくらい Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-Hardened noodles?[JA] (アルマン)焼きそばのまったやつ? Mr. Perfect in the City (2016)
I have a feeling you blame me for Rachel.[CN] 你得保持胳膊定 预防后坐力 Resistance (2016)
And women, too.[CN] 在定的时间见面 Einstein: Chapter Three (2017)
It belonged to you lot.[CN] 在天文台话的通话记录中,我们发现有个手机号码无法确认用户 Erupting in Murder (2017)
The only charade was the deal itself.[CN] 有些品质或许是顽地 Some might call it a stubborn refusal 对眼前的事物视而不见 to see what's exactly in front of his eyes. Alt.truth (2017)
We had a relationship that was unusually intense.[JA] 私たちは普通じゃなくい絆で 結ばれていたの Sock Puppets (2017)
And all I did was kick ass and take names 'cause I had a lot of anger.[JA] 俺はただ怒り狂っただけ 怒りのまりだった After Porn Ends 2 (2017)
Director's orders...[CN] 而且 你哥哥可是相当顽 Ghost Rider: Deals with Our Devils (2016)
- Neither of the application.[JA] ─ 断、処せるか? Attraction (2017)
Kim. Don't worry.[CN] 我们能审核定抵押贷款利率吗 Expenses (2017)
No. No,don'tleavemehere.[CN] 你还真执 是不是 A Dog's Purpose (2017)
-It's not hard at all.[JA] そういう意味じゃない (光る)くない くない Always Smiling with You (2016)
She's very headstrong.[JA] 誰に似たのか頑でね Beauty and the Beast (2017)
Look, Shinwell only thinks he's changed.[CN] 我知道你为什么会这么执... Worth Several Cities (2016)
Limited consciousness.[CN] 连接着你神经系统的 The piece of your brain connected to your nervous system 大脑部分定不动... needs to stay put, keeping those... Get Out (2017)
Until then... it'd be nice to know where things stand.[JA] それまでに 何か... 気持ち めたいよね 何か ここで Quick to Say I Love You (2016)
The liquid metal will harden... both maintaining bodily integrity for the walker as well as affixing them to the fence.[JA] 金属がまれば... 崩れ落ちるのを防ぐと同時に フェンスに溶接できる Hostiles and Calamities (2017)
I don't know what I would be doing if not for boxing.[CN] 那种残酷是有的 这既是拳击的魅力所在 也是可怕之处 CounterPunch (2017)
PLANET EARTH Planet Earth:[CN] 我们所走的道路何时定了我们的步伐 Power Rangers (2017)
It's settled policy. Any attempt to undermine it's--[JA] 確たる政策よ 水面下で行われるのは... Alt.truth (2017)
Okay, we got it all figured out. We got a strategy. We got a plan.[JA] 戦略がまったわ ラブストーリーの路線でいく Okja (2017)
Her extraordinary eyes enable her to spot prey from two miles away.[CN] 在峭壁上行走然很难 但对于高山动物而言 还有更根本的难题 Mountains (2016)
Okay, well...[CN] 我比较 A Dog's Purpose (2017)
I'm really stubborn.[JA] - 頑者だからね A Dog's Purpose (2017)
That's true.[CN] -够大吗? -这么大 而且够坚 能承受一个人的重量 Love Is in the Air (2016)
So textbook, right?[JA] ママって頭がいでしょ? Stalker's Prey (2017)
-No, it's not that. -It's not hard at all.[JA] そういう意味じゃない (光る)くない くない Cry, Cry, Cry (2016)
I heard her hamburger was really tough.[JA] すっげえいらしいからな ハンバーグ Shall We Pas de Deux? (2016)
I do not know where rage like that comes from.[CN] 我定了 台阶17. Life (2017)
Jennifer, we fixed the camera.[JA] ジェニファー,カメラを定した。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
I was visualizing new and better ways of doing business.[CN] "我生产凝汽油弹 把人们的皮肤烧掉" (南希米兰多) Okja (2017)
- Yeah.[CN] 驾驶室很坚 能够承受压力 Alien: Covenant (2017)
I was just thinking you are stubborn just like Minami.[JA] そういう頑なところ 美波さんに似てますね Confrontation (2017)
You're a stubborn one, aren't ya?[JA] お前は頑者だな そうだろ? A Dog's Purpose (2017)
I start thinking the most absurd things. I freeze. I freeze.[JA] 変なことを考えて まっちゃう  ()
Where do you normally go?[CN] 我的行程啊 很不 Rocket Girl Dives Into Love (2016)
Holding at 30 feet.[JA] 30フィートに The Mummy (2017)
Secure the house.[JA] 家を定する。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
All those hard sons of bitches chose him as their leader because they believe in him.[JA] あんな頑な連中が彼を選んだのは― 彼を信じているからだ The Queen's Justice (2017)
He died trying.[CN] 给另一枚做加怎么样 降低轨道 把探测器从那儿放下去 Here There Be Dragons (2017)
Why are you always so stubborn?[JA] なぜあなたはいつもそんなに頑なのですか? 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ファイル有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
プログラム定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive [Add to Longdo]
定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit [Add to Longdo]
定ビットレート[こていビットレート, kotei bittore-to] constant bit rate (CBR) [Add to Longdo]
定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head [Add to Longdo]
定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk [Add to Longdo]
定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
定記憶装置[こていきおくそうち, koteikiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.) [Add to Longdo]
定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing [Add to Longdo]
定字送り幅[こていじおくりはば, koteijiokurihaba] character spacing [Add to Longdo]
定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
定小数点演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic [Add to Longdo]
定小数点数[こていしょうすうてんすう, koteishousuutensuu] fixed point data [Add to Longdo]
定小数点表示法[こていしょうすうてんひょうじほう, koteishousuutenhyoujihou] fixed-point representation system [Add to Longdo]
定小数点方式[こていしょうすうてんほうしき, koteishousuutenhoushiki] fixed decimal mode [Add to Longdo]
定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]
定属性[こていぞくせい, koteizokusei] fixed attribute [Add to Longdo]
定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no) [Add to Longdo]
定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell [Add to Longdo]
定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet [Add to Longdo]
定長レコード[こていちょうレコード, koteichou reko-do] fixed length record [Add to Longdo]
定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
定媒体[こていばいたい, koteibaitai] fixed media [Add to Longdo]
[こゆう, koyuu] native [Add to Longdo]
有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
有色[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]
有文字集合[こゆうもじしゅうごう, koyuumojishuugou] native character set [Add to Longdo]
相手定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
相手先定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]
文化圏有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
有関数[こゆうかんすう, koyuukansuu] eigenfunction [Add to Longdo]
有値[こゆうち, koyuuchi] eigenvalue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
まる[かたまる, katamaru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
める[かためる, katameru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]
[こてい, kotei] Festlegung, Festsetzung, Fest- [Add to Longdo]
[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]
[けんご, kengo] -stark, solide, -fest [Add to Longdo]
[きょうこ, kyouko] -fest, -stark, -sicher [Add to Longdo]
[がんこ, ganko] hartnaeckig, starrsinnig, eigensinnig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top