ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -裕-, *裕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裕, yù, ㄩˋ] rich, plentiful, abundant
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 2,023

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, ] prosperous; well-to-do; well-off, #6,737 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] abundant, #11,238 [Add to Longdo]
[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough, #14,471 [Add to Longdo]
[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, / ] comfortably off; ample; plenty, #22,173 [Add to Longdo]
[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝, #39,695 [Add to Longdo]
[Sù Yù, ㄙㄨˋ ㄩˋ, ] Su Yu, #50,541 [Add to Longdo]
[fēng yù, ㄈㄥ ㄩˋ, / ] abundance; plenty, #66,189 [Add to Longdo]
[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] plenty; abundance, #73,289 [Add to Longdo]
[Yù mín, ㄩˋ ㄇㄧㄣˊ, ] (N) Yumin (place in Xinjiang), #112,542 [Add to Longdo]
肃南固族自治县[Sù nán Yù gù zú zì zhì xiàn, ㄙㄨˋ ㄋㄢˊ ㄩˋ ㄍㄨˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Su'nan Yuguzu autonomous county in Gansu, #269,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆうど, yuudo] (n) electrical tolerance [Add to Longdo]
[ゆうふく, yuufuku] (adj-na,n) affluence; prosperity; (P) [Add to Longdo]
福層[ゆうふくそう, yuufukusou] (n) (See 富層) wealthy people; the rich [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can afford one, but not both.1つは買う余があるが、両方はない。
American senior citizens are comparatively well-off.アメリカのお年寄りは比較的福である。
The Van Horn family in the chips.ヴァンホーン家は福だった。
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる余がありますか。
This district attracts well-off people.この地域には福な人が集まってくる。
I can't afford to eat in such an expensive restaurant.こんな値段の高いレストランで食事する余はない。
Jack can't afford to buy a new bicycle.ジャックには新しい自転車を買う余がない。
The landlord used to be quite well off.その地主は以前かなり福な暮らしをしていた。
The wealthy family built another large house.その福な家族はもう1つ大きな家を建てた。
We may not be able to afford it.その余がないかもしれないから。
Can you afford the time for it?それをする時間の余はありますか。
Are you able to afford the time for it?それをする時間的余がありますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if the entire North has to flee to Winterfell, they won't have enough time to bring wagonloads of grain with them.[JA] しかし北部全体がウィンターフェルに避難することになれば 食料を持って来る時間的余はなくなる The Queen's Justice (2017)
We could be rich, if you say the word.[CN] 如果你同意我们 就会富起来 Ninotchka (1939)
Just relax, take it easy[JA] ♪ 緊張を解いて余を持ってごらん ♪ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
"A man never gets rich until he's dead".[CN] ,,死能带来富. , The Woman on the Beach (1947)
Your wealthiest allies, the Tyrells, are now your enemies.[JA] 最も福な同盟者タイレルも 今では敵となった The Queen's Justice (2017)
Mr Cedar and Mr Semple don't need anything. They've got plenty.[CN] 西达先生和山普拉先生不需要 他们已经很富 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I had more time then, you understand?[CN] 那时我时间充,明白吧? The Passersby (1961)
Have you any conception of the extreme, the immeasurable wealth of the Order of that time?[CN] 你能想像当时 骑士团有多富吗? The Maltese Falcon (1941)
The love which grew each day since he had the good fortune to live here[CN] 因为他足够富住在这里 他对法国的爱慕与日俱增 Le Silence de la Mer (1949)
Well, the year's coming to a close, and most of us have already used all our sick days.[JA] 時期的に病欠を取れる日数の 余がないんだろう Stalker's Prey (2017)
"Like a luxuriant vine, give them seed in number like full ears of grain...[CN] 像一棵丰的葡萄树 给予他们像谷物一样 饱满的种子 The Scarlet Empress (1934)
No, I just meant somebody who's well fixed... and who could spare the $99,000 without missing it too much.[CN] 不,我的意思是 希望他宽点... 可以拿得出九万九千美金 而不会总是惦记着这钱 The Palm Beach Story (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆう, yuu] Ueberfluss [Add to Longdo]
[ゆうふく, yuufuku] Reichtum, Wohlstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top