Search result for

(60 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -溶-, *溶*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[yousetsu, yousetsu] (n vt) การเชื่อมให้ติดกัน การใช้ความร้อนหรือแรงดันในการเชื่อมประกอบโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกัน
け込み[とけこみ, tokekomi] แนวซึมลึก
接工[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
[ようちゃく, youchaku] (n) การเชื่อมติด
接機[ようせつき, yousetsuki] (n ) ตู้เชื่อม
融点[ようゆうてん, youyuuten] (n ) จุดหลอมเหลว , See also: R. melting point

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
かす[とかす, tokasu] Thai: หลอมละลาย English: to melt, to dissolve
ける[とける, tokeru] Thai: ละลาย English: to melt

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[溶, róng, ㄖㄨㄥˊ] to melt, to dissolve
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  容 (róng ㄖㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) to melt; to dissolve; (P) [Add to Longdo]
きがらし[ときがらし, tokigarashi] (n) mustard paste [Add to Longdo]
きほぐす[ときほぐす, tokihogusu] (v5s) to whip an egg; to scramble (e.g. an egg) [Add to Longdo]
き卵;とき卵[ときたまご, tokitamago] (n) beaten egg; eggwash [Add to Longdo]
く(P);融く;鎔く(oK);熔く(oK)[とく, toku] (v5k,vt) to dissolve (paint); to scramble (eggs); to melt (metal, etc.); to mix (water with flour, etc.); (P) [Add to Longdo]
けやすい[とけやすい, tokeyasui] (n) soluble [Add to Longdo]
ける(P);融ける;熔ける;鎔ける[とける, tokeru] (v1,vi) (解ける is sometimes used also) to melt; to thaw; to fuse; to dissolve; (P) [Add to Longdo]
け合う;合う;融け合う[とけあう, tokeau] (v5u,vi) to melt together [Add to Longdo]
け込み[とけこみ, tokekomi] (n) integration (e.g. social); mixing; penetration [Add to Longdo]
け込む(P);解け込む;融け込む;込む;解込む;けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] to dissolve; soluble [Add to Longdo]
[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent [Add to Longdo]
[róng huà, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] melt [Add to Longdo]
岩流[róng yán liú, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, ] lava flow [Add to Longdo]
[róng yè, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, ] (chem.) solution [Add to Longdo]
脢储存疾病[róng méi chǔ cún jí bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] lysosomal storage disease (LSD) [Add to Longdo]
脢体[róng méi tǐ, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] lysosome [Add to Longdo]
[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia) [Add to Longdo]
血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, ] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus) [Add to Longdo]
[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, ] dissolve; solution [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alice felt something hard melt in her heart.アリスは何か心のしこりがけるのを感じた。
This is insoluble in water.これは水にけない。
The volcano poured molten rock.その火山は岩を流し出した。
A plastic dish will melt on the stove.プラスチックの皿はこんろにかけるとける。
Pour melted butter over the popcorn.ポップコーンにかしバターをかけてください。
Burning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.ろうそくの両端を燃やすことは、極めて簡単にろうそくをかすことになる - 美女を両脇に抱え込んだプレイボーイのように。
The family assimilated quickly into their new environment.家族はまもなく新しい環境にけ込んだ。
The volcano shoots out flames and lava.火山は炎と岩を吹き出す。
The colors of the sea and the sky blend into each other.海と空の色がお互いにけ合っている。
The ocean melted into the sky on the horizon.海は水平線で空にけ込んでいた。
The sky seemed to blend with the sea.空が海と一つにけ込むように見えた。
Oxygen from the air dissolves in water.空気中の酸素は水に解する。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And with Stephen's cap as the finishing touch, keeping your face slightly concealed, it was no surprise that we didn't notice it was you seen on the CCTV that night.[CN] 原来它的本色是粉红色,但Stephen房间的液是无色的。 Erupting in Murder (2017)
But if you use them to melt castles and burn cities, you're not different.[JA] しかし あなたがドラゴンで 城をかし町を焼き尽くすのであれば あなたは何も違わない The Spoils of War (2017)
The liquid metal will harden... both maintaining bodily integrity for the walker as well as affixing them to the fence.[JA] 金属が固まれば... 崩れ落ちるのを防ぐと同時に フェンスに接できる Hostiles and Calamities (2017)
™" Do not melted butter, but I embrace you.[JA] (♪バターもかせないけど そんな君が好き) Attraction (2017)
"which was still lively in the morning," "will melt away, except for a few small fragments..."[JA] 小さな幾つかのカケラを取り除いて どのようにけて消えるのかを観察する Life (2017)
Guess you're right.[CN] 当遇酸性液,变粉色。 Erupting in Murder (2017)
I guarantee you people that 2010-2020... will be the hottest decade on record... and not just because I'm on TV again.[CN] 於海水的二氧化碳使海洋酸化 Earth Is a Hot Mess (2017)
All of which made us believe Stephen left the observatory just after 9pm.[CN] 表明液与酸性接触。 二氧化碳就是酸性气体。 Erupting in Murder (2017)
Remember what happened, whatever he could melt steel,[JA] 忘れるな 彼は鋼をかすことができる Guardians (2017)
To work![CN] 而不能芒加洞W¯¯通货膨胀。 The Boss Baby (2017)
I saw that among the legacy equipment on the floor that you possess an operational smelter.[JA] 古い鉱炉だが 機能してるのを見た Hostiles and Calamities (2017)
Come on.[CN] 快 快 一会儿毒品就解了 Quick, quick, come on, before they dissolve! Cuarenta Minutos (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[とかす, tokasu] aufloesen, loesen, schmelzen [Add to Longdo]
[とく, toku] aufloesen, -loesen, schmelzen [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] schmelzen, sich_loesen, sich_aufloesen [Add to Longdo]
[ようがん, yougan] Lava [Add to Longdo]
[ようえき, youeki] Loesung (fluessig) [Add to Longdo]
[ようかい, youkai] sich_loesen, sich_aufloesen [Add to Longdo]
鉱炉[ようこうろ, youkouro] Schmelzofen, Hochofen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top