ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

固める

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -固める-, *固める*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
固める[かためる, katameru] Thai: ทำให้แข็ง English: to harden (vt)
固める[かためる, katameru] Thai: ตั้งใจให้แน่วแน่ English: to fortify

Japanese-English: EDICT Dictionary
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Eventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.いずれどこかに落ち着いて身を固めるつもりだが、まだまだだ。
It is important to strengthen the basis.基礎を固めることは大切です。
It's fine to make grandiose plans but I'd like you to start with what you have on your plate.気宇壮大な計画もいいけれど、まずは自分の足元を固めることから始めてほしいよ。
In marriage, settling down benefits men more than women.結婚について言えば、身を固めることは女性より男性にプラス面が大きい。
We need to bind gravel with cement.砂利をセメントで固める必要がある。
I hope to earn a respectable income by the time I settle down.身を固めるまでにはかなりの収入を得たい。
#B: 密林 乃{の} 中(なか) を 踏む{踏み} 固める{固めて} 道(みち) を 作る

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tom's going to want a quick score to cement his reputation.[JA] トムは評判を固めるため 勝負を急ぐだろう A Regular Earl Anthony (2007)
You know, for somebody who lies all the time, I'd think you'd be better at it.[JA] 嘘で固めるなら もっと上手くやることだ Achilles Heel (2011)
Well, we have more pressing things to complete here.[JA] 何にせよ、守りは固める。 同じ事だ。 The Secret of Kells (2009)
We can't be distracted by him or this press. We persevere with evidence.[JA] 彼にも記者にも惑わされるな 俺たちは 証拠を固める Episode #1.5 (2013)
Which I'm sure I won't.[JA] バックアップ体制を固める 私の出番は無いけど Publicity (2012)
I don't want to spend the rest of my life lying. Do you?[JA] 残りの人生を ウソで固めるなんてイヤでしょ? The Lie (2009)
He should be quite well-protected... if he survived the freezing process, that is.[JA] カーボナイトで固めるんだね あれなら保護されるよ 途中で死ななければね Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
They had these replicated humans infiltrating the colonies, laying the groundwork for the surprise attack.[JA] ヤツ等は、この複製した人間を コロニーに侵入させて 奇襲攻撃の足固めをしていたんだ laying the groundwork for 〈基礎を固めること〉・足固め Colonial Day (2005)
Even as I try to help john find firm ground in this new world, the battlefield shifts beneath our feet.[JA] この新しい世界に ジョンが確かな 地盤を固める 手助けをしようとも, 闘いの場は地下に潜んでしまう. Gnothi Seauton (2008)
Flats that can be fortified.[JA] 我々が守備を固めることが出来る The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
I like to cover all my bases.[JA] 物事の基礎をカッチリ固めるのが好きなんだ Red Listed (2013)
So is this it? She the one gonna take jason stackhouse Off the market for good?[JA] ついにジェイソンも 身を固めるか? I Don't Wanna Know (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
固める[かためる, katameru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top