Search result for

*七*

(218 entries)
(0.6146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -七-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しち, なな, shichi , nana] (n) เจ็ด
[ななつ, nanatsu] (n) เจ็ดชิ้น/อย่าง
[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน
[じゅうなな, juunana] (n) สิบเจ็ด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
夕祭[たなばたまつり, tanabatamatsuri] เทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลดวงดาว)
味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n ) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[七, qī, ㄑㄧ] seven
Radical: Decomposition: 一 (yī )  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: []
[东, dōng, ㄉㄨㄥ] east, eastern, eastward
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 東, the sun 日 rising behind a tree 木
[乇, tuō, ㄊㄨㄛ] to depend on, to entrust with
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  七 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: []
[切, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to cut, to mince, to slice, to carve; close to; eager
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[柒, qī, ㄑㄧ] seven (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  七 (qī ㄑㄧ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Seven 七 with accents to prevent forgery 
[皂, zào, ㄗㄠˋ] soap; black; menial servant
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  七 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: []
[虍, hū, ㄏㄨ] tiger
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: []
[车, chē, ㄔㄜ] cart, vehicle; to move in a cart
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 車, a cart with two wheels, seen from above

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おしちや, oshichiya] (n) name-giving ceremony [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
アメリカ日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
セシウム137;セシウム百三十[セシウムひゃくさんじゅうしち, seshiumu hyakusanjuushichi] (n) cesium 137 (Cs-137); caesium 137 [Add to Longdo]
下げ緒[さげおななじゅつ, sageonanajutsu] (n) seven techniques using a ninja sword [Add to Longdo]
過去[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 仏) the seven previous incarnations of Buddha [Add to Longdo]
憲法十[けんぽうじゅうしちじょう, kenpoujuushichijou] (n) Seventeen-Article Constitution (of Asuka-period Japan) [Add to Longdo]
[ごしち, goshichi] (n) (1) five and seven; (2) (abbr) (See 五日) 35th day after a person's death [Add to Longdo]
桐;五の桐[ごしちのきり, goshichinokiri] (n) paulownia crest (three leaves with seven blossoms on the center lead and five blossoms on each side leaf) [Add to Longdo]
調[ごしちちょう, goshichichou] (n) five- and seven-syllable meter [Add to Longdo]
[ごしちにち, goshichinichi] (n) 35th day after a person's death [Add to Longdo]
[ごしちにち, goshichinichi] (n) January 8-14 [Add to Longdo]
日の御修法[ごしちにちのみしほ;ごしちにちのみずほう, goshichinichinomishiho ; goshichinichinomizuhou] (n) annual Shingon prayer ritual (Jan. 8-14) [Add to Longdo]
高嶺[たかねななかまど;タカネナナカマド, takanenanakamado ; takanenanakamado] (n) (uk) Siberian mountain ash (Sorbus sambucifolia) [Add to Longdo]
人参[さんしちにんじん, sanshichininjin] (n) notoginseng (Panax pseudoginseng) [Add to Longdo]
[みなぬか;みなのか;さんしちにち, minanuka ; minanoka ; sanshichinichi] (n) 21st day after death; 21st day after birth [Add to Longdo]
[よなのか, yonanoka] (n) (See 中陰) 28th day after death [Add to Longdo]
抜き[よなぬき, yonanuki] (n) pentatonic scale (music) [Add to Longdo]
四十[しじゅうしちし, shijuushichishi] (n) (See 赤穂浪士) The 47 Ronin; (P) [Add to Longdo]
(P);7[しち(P);なな;な, shichi (P); nana ; na] (num) (1) seven; (pref) (2) hepta-; (P) [Add to Longdo]
つ(P);7つ[ななつ, nanatsu] (num) seven; (P) [Add to Longdo]
つの海[ななつのうみ, nanatsunoumi] (n) the seven seas [Add to Longdo]
つの罪源[ななつのざいげん, nanatsunozaigen] (n) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
つの大罪[ななつのだいざい, nanatsunodaizai] (exp) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つ屋;[ななつや, nanatsuya] (n) (col) (arch) (from and 質 both being read しち) pawnshop [Add to Longdo]
つ時[ななつどき, nanatsudoki] (n) (arch) (approx.) 4 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) (See 曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus) [Add to Longdo]
化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja [Add to Longdo]
箇年;カ年;ヵ年;ヶ年;か年[ななかねん, nanakanen] (adj-pn) septennial [Add to Longdo]
回忌[しちかいき, shichikaiki] (n) seventh anniversary of a death [Add to Longdo]
角形[しちかっけい, shichikakkei] (n) heptagon [Add to Longdo]
観音[しちかんのん, shichikannon] (n) (1) (See 観世音) the seven forms of Avalokitesvara; (2) the seven Avalokitesvaras of Kyoto [Add to Longdo]
曲がり[ななまがり, nanamagari] (n) tortuous or spiral (path) [Add to Longdo]
月(P);7月(P)[しちがつ, shichigatsu] (n-adv) July; (P) [Add to Longdo]
月革命[しちがつかくめい, shichigatsukakumei] (n) July Revolution (France, 1830) [Add to Longdo]
[しちけん, shichiken] (n) (1) (See 賢人) the Seven Wise Men (of Confucius's Analects); (2) (See 竹林の賢) Seven Sages of the Bamboo Grove [Add to Longdo]
賢人[しちけんじん, shichikenjin] (n) (See 賢・1) the Seven Wise Men (of Greece); the Seven Sages of Greece [Add to Longdo]
弦琴;絃琴[しちげんきん, shichigenkin] (n) (col) (See 琴・きん) qin (7-stringed Chinese zither); guqin; seven-stringed koto [Add to Longdo]
言絶句[しちごんぜっく, shichigonzekku] (n) poem of four lines, each of seven (Chinese) characters [Add to Longdo]
言律詩[しちごんりっし, shichigonrisshi] (n) poem of eight lines, each of seven (Chinese) characters [Add to Longdo]
五三[しちごさん, shichigosan] (n) (1) festival (shrine visit) by children aged 7, 5 and 3; (2) lucky numbers 7, 5 and 3; (P) [Add to Longdo]
五調[しちごちょう, shichigochou] (n) seven-and-five-syllable meter [Add to Longdo]
光;光り[ななひかり, nanahikari] (n) benefiting from the influence of a master or parent [Add to Longdo]
公三民[しちこうさんみん, shichikousanmin] (n) land-tax rate during the Edo period, in which the government took 70 percent of the year's crop and the farmers kept 30 percent [Add to Longdo]
[しちさん, shichisan] (n) 7 or 3 ratio; hair parted on one side [Add to Longdo]
三分け[しちさんわけ, shichisanwake] (n) side parting; hair parted to one side [Add to Longdo]
日(P);々日[しちしちにち(P);なななぬか;なななのか, shichishichinichi (P); nanananuka ; nanananoka] (n) 49th day after death; (P) [Add to Longdo]
種競技[ななしゅきょうぎ, nanashukyougi] (n) heptathlon [Add to Longdo]
[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一千百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] seven; 7 [Add to Longdo]
事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
分之一[qī fēn zhī yī, ㄑㄧ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one seventh [Add to Longdo]
[qī shí, ㄑㄧ ㄕˊ, ] seventy; 70 [Add to Longdo]
国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Group of 77 [Add to Longdo]
十年代[qī shí nián dài, ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the 1970's [Add to Longdo]
台河[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
台河市[Qī tái hé shì, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Qitaihe city in Heilongjiang [Add to Longdo]
嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once [Add to Longdo]
堵区[Qī dǔ qū, ㄑㄧ ㄉㄨˇ ㄑㄩ, / ] (N) Chitu (area in Taiwan) [Add to Longdo]
[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
层架构[qī céng jià gòu, ㄑㄧ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] seven layer architecture (OSI) [Add to Longdo]
巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
带石斑鱼[qī dài shí bān yú, ㄑㄧ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, / ] Epinephelus septemfasciatus [Add to Longdo]
弦琴[qī xián qín, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin or seven-stringed zither [Add to Longdo]
[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, ] abbr. for 言律詩|言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines [Add to Longdo]
政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month [Add to Longdo]
月一号[qī yuè yī hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] July 1 [Add to Longdo]
月三十号[qī yuè sān shí hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] July 30 [Add to Longdo]
百万[qī bǎi wàn, ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seven million [Add to Longdo]
级浮屠[qī jí fú tú, ㄑㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, / ] seven floor pagoda [Add to Longdo]
美乡[Qī měi xiāng, ㄑㄧ ㄇㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chimei (village in Taiwan) [Add to Longdo]
老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people) [Add to Longdo]
股乡[Qī gǔ xiāng, ㄑㄧ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiku (village in Taiwan) [Add to Longdo]
号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (PRC) [Add to Longdo]
角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]
言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to [Add to Longdo]
边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon [Add to Longdo]
零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder [Add to Longdo]
项全能[qī xiàng quán néng, ㄑㄧ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] heptathlon [Add to Longdo]
[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
点二[qī diǎn èr, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄦˋ, / ] 7.2 [Add to Longdo]
点五[qī diǎn wǔ, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ˇ, / ] 7.5 [Add to Longdo]
三十[sān shí qī, ㄙㄢ ㄕˊ ㄑㄧ, ] thirty seven; 37 [Add to Longdo]
三万[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]
三魂[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
不管三二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast [Add to Longdo]
八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens [Add to Longdo]
二十[èr shí qī, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ, ] twenty seven; 27 [Add to Longdo]
二十[èr shí qī hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] 27th day of a month [Add to Longdo]
北斗[běi dǒu qī xīng, ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ ㄑㄧ ㄒㄧㄥ, ] Ursa Major; Great Bear; Big Dipper [Add to Longdo]
[shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ, ] seventeen; 17 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Star Festival is in July.7月には夕がある。
This turkey tastes good.この面鳥おいしいね。
Have you ever eaten turkey?あなたは面鳥を食べたことがありますか。
This temple dates from the 7th century.この寺院は世紀からのものです。
This turkey will serve five.この面鳥は5人分あります。
This train is made up of seven cars.この列車は両編成です。
This river is dangerous to swim in July.この川は、月に泳ぐのは危険です。
This fairy story is easy enough for a seven-year-old child to read.この童話は歳の子が読むのに十分やさしい。
The baby weighed seven pounds at birth.その赤ん坊は生まれた時体重はポンドでした。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは六月か月に熟す。
I wouldn't let a goof-up like that get to you. People have short memories and the one good thing about gossip is that it's short-lived.そんな失敗なんて気にするな。人の噂も十五日。みんなすぐに忘れるさ。
The couple have no less than seven children.その夫婦には人もの子供がいる。
It is just half past seven.ちょうど時半です。
Our store hours are from 10 to 7.営業時間は十時から時までです。
However we go, we must get there by seven.どういっても時までにいかないと。
There are seven days in a week.一週間は日です。
It's 7:30 now-I must fly.もう時30分だ、大急ぎで行かなくては。
We have our dinner between seven and seven-thirty.私たちは時と時半の間に夕食をします。
The thermometer stands at 70.温度は十度です。
Light is resolved by a prism into seven colors.光線はプリズムによって色に分解される。
I'll ring you up at seven this evening.今夜時に、電話するよ。
Yesterday was my seventeenth birthday.昨日は私の十歳の誕生日だった。
It is true that he is over seventy.確かに十はすぎてる。
Our daughter will be in the Shichi-Go-San festival this year.今年は娘の五三だ。
I cannot even boil water, much less roast a turkey.私はお湯も沸かせない、まして面鳥など焼くことができない。
I have breakfast at seven every morning.私は毎日時に朝食を取ります。
I had an excellent breakfast at seven.私は時にすばらしい朝食をとった。
I left home at seven.私は時に家を出た。
I got home at seven.私は時に帰宅した。
I have eat supper at seven.私は時に夕食を食べる。
I usually get up at seven.私は普通時に起きる。
I got up at seven this morning.私は今朝時に起きた。
Have a happy Turkey day.面鳥の日おめでとう。
I go to school at seven.時に学校に到着する。
It is waiting in the park at 7 o'clock.時に公園で待っています。
It was seven thirty.時三十分だった。
At seven-thirty we too closed the door behind us.時半に私たちもドアを閉ざしました。
After an absence of seven years I went home.年ぶりに帰省しました。
A turkey is a little bigger than a chicken.面鳥は鶏より少し大きい。
The host cut the turkey for the guests.主人はお客に面鳥の肉を切り分けた。
In Sendai we have much rain in July.仙台では月に雨が多い。
I spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.週末に胆石が動いて、転八倒の苦しみを味わったよ。
A wonder lasts but nine days.人の噂も十五日。
She has no less than seven sons.彼女には人もの息子がいる。
Many children dressed up for the Shichigosan Festival.多くの子供たちが五三の祝いに着飾っていた。
He always leaves home at seven.彼はいつも時に家を出ます。
He lived to be seventy years old.彼は十歳まで生きた。
He came at seven minutes after ten.彼は十時分過ぎに来た。
He left high school at seventeen.彼は十歳で高校を退学した。
What he is today he owes to his father.彼が今日あるのも親の光りさ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be such a drama queen.[CN] 这是恶作剧吗? 你如果在天内没做出回应 我们将上诉至高等法院 The Secret of Sales (2017)
When we win this war, all the castles in the Seven Kingdoms will be yours to choose from, with no one left to take them away from you.[JA] 報酬に不満を漏らす 戦争に勝ったら― 王国中の好きな城から1つ選ぶと良い The Spoils of War (2017)
Queen Margaery has already atoned for her sins by bringing another into the true light of the Seven.[JA] マージェリー王妃は既に 他の者を神の下へ導くことで罪を償われた Blood of My Blood (2016)
Which one would have made Olenna the true ruler of the Seven Kingdoms?[JA] どちらがオレナを真の王国の支配者にできる? Eastwatch (2017)
Maybe we can work together too.[CN] 至少百块吧 The World Council of Churches (2017)
No, thank you.[CN] 我是王国的女王,我乐意怎样就怎样 The Queen's Justice (2017)
Your father never minced words either.[CN] 祝贺您成为第一位统治国的女王 这是一个了不起的成就 The Queen's Justice (2017)
Yes![CN] 他不是个小矮人之一吗? Sexy Rollercoasters (2017)
I'm the Queen of the Seven Kingdoms.[JA] 私は王国の女王 Dragonstone (2017)
Body in blood.[CN] 我是彩断肠刀 The Village of No Return (2017)
I showed him exactly how to do it.[CN] 他的父母点会回家 最晚点一刻 The World Council of Churches (2017)
Our two houses were allies for centuries, and those were the best centuries the Seven Kingdoms have ever known.[JA] 我々は何世紀も味方同士であった そしてあの時代は王国の歴史上― 最高の時代であった The Queen's Justice (2017)
How do you know he won't hit an artery accidentally?[CN] 他会在点的时候割 The World Council of Churches (2017)
Because an army of dead men is marching on the Seven Kingdoms.[JA] なぜなら死者の軍団が― 王国に向けて進軍しているからだ Eastwatch (2017)
You will support my claim as queen of the Seven Kingdoms and respect the integrity of the Seven Kingdoms.[JA] 私を王国の女王として支持し 王国の清廉性を尊重する Battle of the Bastards (2016)
Cersei controls fewer than half the Seven Kingdoms.[JA] サーシーは王国の半分も統べていません Stormborn (2017)
_[JA] 王国を私にくれるか? Blood of My Blood (2016)
-Who paid for it?[CN] 怎麼讓一億千多萬人接種疫苗的? Do Some Shots, Save the World (2017)
What does that mean?[CN] (携手度过爱情的大洋)  ()
A planet he called Vulcan.[CN] 和另外颗行星不同 Einstein: Chapter Six (2017)
To become the first ruling Queen of the Seven Kingdoms, that's quite an accomplishment.[JA] 王国初の女王になられた事は― 偉大な功績です The Queen's Justice (2017)
Not wanting a vaccine, uh, was a ridiculous idea to them.[CN] 一億千萬人,四捨五入的話 Do Some Shots, Save the World (2017)
Fox Seven, prepare set her on deck.[JA] フォックスは、デッキに彼女を設定する準備します。 Kong: Skull Island (2017)
The Seven Kingdoms.[JA] 王国 Battle of the Bastards (2016)
You need a strategy, Louis.[CN] 我把这叫做路易的个阶段 Mudmare (2017)
Seven blessings.[JA] 神のご加護を No One (2016)
In Seventh Heaven I'll see you once more.[JA] 天国で再会しよう No One (2016)
It's also fair to point out that I'm the rightful Queen of the Seven Kingdoms.[JA] ただし 私が王国の正当な女王であることも事実 The Queen's Justice (2017)
I haven't fed them for seven days. They're ravenous.[JA] 日間も餌を与えていないから 獰猛だ Battle of the Bastards (2016)
And if it wasn't for boxing, I'd, more than likely...[CN] 在这个城市里 让一个孩子在监狱里待一年 需要六万千美元 这是很疯狂的事 CounterPunch (2017)
These windows aren't going to sell themfuckingselves.[CN] 不多 才一万 Salesmen Are Like Vampires (2017)
"The Seven Kingdoms will bleed as long as Cersei sits on the Iron Throne.[JA] 王国は血を流し続ける サーシーが鉄の玉座に座る限り Stormborn (2017)
Big brother. It's been seven days[JA] アニキ 日経ったのに... The Monkey King 2 (2016)
Wabash, Dalton,[CN] 其他座监狱肯定也是一样 Brooklyn Housing (2017)
Seven save you, friends.[JA] 神のお救いを The Broken Man (2016)
Ouch. Might need a rabies shot for that, mate.[CN] 千... Close Encounters (2017)
And if we don't find a way out of this war, we'll follow them.[CN] 谁能让奥莲娜成为国真正的统治者 Eastwatch (2017)
He would have burned the Seven Kingdoms...[JA] 王国も焼くところだった The Queen's Justice (2017)
I was born to rule the Seven Kingdoms, and I will.[JA] 私は王国を統べるため生まれた 必ず成し遂げる The Queen's Justice (2017)
Furthermore, after much prayer and reflection, the Crown has decided that from this day forward, trial by combat will be forbidden throughout the Seven Kingdoms.[JA] さらに熟慮の結果 本日より王国全域で 決闘裁判を禁止とする No One (2016)
Now the real judgment begins.[CN] -好像是年前的... Appeal (2017)
Killing her.[CN] {\pos(193,240)}第季 第五集 Eastwatch (2017)
Now the future of the Seven Kingdoms rests in his dirty peasant hands.[JA] 今国の未来は 彼の汚い手に握られている Book of the Stranger (2016)
Seven gods, drowned gods, tree gods, it's all the same.[JA] 神、溺れ神、木の神 どれも同じだ Home (2016)
The North is one of those seven kingdoms.[JA] 北部は王国の一つよ Stormborn (2017)
It's his first day.[CN] {\pos(186.305,179.043)}第季 第三集 *美钞爵士摇摇摇* 诉讼双雄 第季第三集 Mudmare (2017)
- What I know is what you taught me.[CN] 不管是五年还是年 都无所谓了 我的参与很快就会变得太过危险 所以这是唯一的办法 Brooklyn Housing (2017)
The same as Aegon when he conquered the Seven Kingdoms.[JA] エイゴンが王国を征服したときと同様だ Stormborn (2017)
And I swear that turkey tasted just like paper mâché.[JA] 面鳥の味が紙切れだと思ったよ Doc's Angels (2016)
- Okay, I hate to interrupt, but I need to ask a favor. - Anything.[CN] 诉讼双雄 第季 第五集 Brooklyn Housing (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
北斗[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top