Search result for

(61 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夕-, *夕*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆうがた, yuugata] (n) ตอนเย็น
[ゆうしょく, yuushoku] (n) อาหารเย็น
[ゆうはん, yuuhan] (n) ข้าวเย็น, อาหารมื้อเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[yuugaoゆうがお, yuugao yuugao] (n) น้ำเต้า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[多, duō, ㄉㄨㄛ] much, many, multi-; more than, over
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Two nights 夕, suggesting many,  Rank: 61
[外, wài, ㄨㄞˋ] out, outside, external; foreign; in addition
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] Night-time 夕 divinations 卜; the supernatural, the foreign,  Rank: 131
[够, gòu, ㄍㄡˋ] enough, adequate; to reach, to attain; to pass muster
Radical: Decomposition: 句 (jù,gōu)  多 (duō ㄉㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] more,  Rank: 538
[夜, yè, ㄧㄝˋ] night, dark; under cover of night
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  亻 (rén ㄖㄣˊ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 sneaking by under cover 亠 of night 夕,  Rank: 665
[夕, xī, ㄒㄧ] evening, night, dusk; slanted
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] A crescent moon,  Rank: 2,003
[夙, sù, ㄙㄨˋ] dawn, early in the morning; previous; long-held
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  歹 (dǎi ㄉㄞˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,303
[夥, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] assistant; companion; partner; many, numerous
Radical: Decomposition: 果 (guǒ ㄍㄨㄛˇ)  多 (duō ㄉㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] more,  Rank: 4,577
[夤, yín, ˊ] late at night; distant, remote; deep
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  寅 (yín ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] night,  Rank: 5,035
[夗, yuàn, ㄩㄢˋ] to turn over when asleep
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  㔾 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A person 㔾 curled up at night 夕
[夠, gòu, ㄍㄡˋ] enough, adequate; to reach, to attain; to pass muster
Radical: Decomposition: 多 (duō ㄉㄨㄛ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic] more

Japanese-English: EDICT Dictionary
べ(P);(P);昨夜(P)[ゆうべ(P);ゆう()(P);さくや(昨夜)(P), yuube (P); yuu ( yuu )(P); sakuya ( sakuya )(P)] (n-adv,n-t) (1) (べ, only) evening; (2) (ゆうべ, さくや only) (usu. 昨夜) last night; (P) [Add to Longdo]
まぐれ;間暮れ[ゆうまぐれ, yuumagure] (n) evening twilight [Add to Longdo]
[ゆうやみ, yuuyami] (n) dusk; twilight [Add to Longdo]
[ゆうぐも, yuugumo] (n) early evening cloud; clouds at sunset [Add to Longdo]
影鳥[ゆうかげどり, yuukagedori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
映え[ゆうばえ, yuubae] (n) sunset glow [Add to Longdo]
化粧[ゆうげしょう, yuugeshou] (n) evening makeup [Add to Longdo]
[ゆうがすみ, yuugasumi] (n) evening breeze; evening mist [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (n) evening paper; (P) [Add to Longdo]
[ゆうがお, yuugao] (n) (1) bottle gourd (Lagenaria siceraria, esp. Lagenaria siceraria var. hispida); (2) (col) (See 夜顔) moonflower (Ipomoea alba) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī yáng, ㄒㄧ ㄧㄤˊ, / ] sunset; the setting sun, #11,512 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] evening, #13,583 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] dusk, #13,583 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「食後です」
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉強しますか」「食前です」
"Will you study after dinner?" Yes, I will."食後勉強するつもりですか」「はい」
See that dinner is ready by ten.10時までに食の準備をしておくように取り計らいなさい。
We had already walked five minutes when were caught in a shower.5分も歩いた後、立に出会った。
Dinner will be ready by six thirty.6時半までには、食の用意ができているだろう。
The Star Festival is in July.7月には七がある。
By 7:00 she will have eaten dinner.7時までに彼女は食を済ましてしまっているだろう。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可能性は暮れ以降により高くなるのである。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというお知らせがなければ水曜の方に参ります。
Dinner will be ready by this time you have finished your work.あなたが仕事を終える頃までには食の用意はできているでしょう。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたに代わって買い物をして家を掃除して食を作ってあげる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fruit, and just part of your dinner.[JA] 果物とか 食を少しだけじゃない Feed (2017)
A team divided is a team defeated.[CN] 民众的生命危在旦 你却担心负面报道 Ghost Rider: Uprising (2016)
Look, I'm in the middle of dinner with my family.[JA] 家族と食の最中なんだ Feed (2017)
I'd like to have dinner with my family tonight.[JA] 家族と一緒に 食をとりたい Feed (2017)
But when I get back home, he's gonna be sitting right there, right across from me at dinner.[JA] でも家に帰ったら 同じ食卓で 食を食べるんだって Feed (2017)
They're predators, they won't attack if an alpha stares them down.[JA] 略奪者だ 俺が見張るから 食を済ませて Close Encounters (2017)
No dinner guests, unexpected visitors?[JA] 食のお客さんとか、不意の来客とか? A Flash of Light (2017)
Nothing but a provincial and petty pen-stealer.[CN] 新泽西州,内华达州,伊利诺伊州 俄亥俄州和宾法尼亚州 Chapter 54 (2017)
-I'm so tired.[CN] (安城七祭典) The Riko Special (2016)
Split up, survey your zones.[CN] 宾法尼亚产的钢铁翅膀 Kong: Skull Island (2017)
Everyone has to eat dinner together.[JA] 食は 全員一緒に食べる The Mysterious Million Yen Women (2017)
I guess we won't be eating dinner together anymore.[JA] (佑希) もう全員で食を食べることは ないんですね Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆう, yuu] Abend [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] Abendausgabe [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] -Abend [Add to Longdo]
[ゆうがた, yuugata] Abend [Add to Longdo]
[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
映え[ゆうばえ, yuubae] Abendroete [Add to Longdo]
暮れ[ゆうぐれ, yuugure] -Abend, Abenddaemmerung [Add to Longdo]
涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
焼け[ゆうやけ, yuuyake] Abendrot [Add to Longdo]
[ゆうぎり, yuugiri] Abendnebel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top