Search result for

*刀*

(197 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -刀-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しない, shinai] (n) ดาบไม้ไผ่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[分, fēn, ㄈㄣ] to divide, to allocate; fraction; small unit of time or other quantity
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Pieces 八 being further subdivided with a knife 刀 ,  Rank: 79
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation,  Rank: 201
[切, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to cut, to mince, to slice, to carve; close to; eager
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 337
[初, chū, ㄔㄨ] beginning, initial, primary
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Cutting 刀 the cloth 衤 is the first step in making clothes,  Rank: 667
[刀, dāo, ㄉㄠ] knife; old coin; measure
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,067
[召, zhào, ㄓㄠˋ] imperial decree; to summon, to call, to beckon
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,214
[券, quàn, ㄑㄩㄢˋ] bond, certificate, deed; ticket; contract
Radical: Decomposition: 龹 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 1,481
[契, qì, ㄑㄧˋ] deed, bond, contract; to engrave
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A contract signed by cutting 刀 notches 丰 in wood 木 (now changed to 大),  Rank: 1,819
[丑, chǒu, ㄔㄡˇ] ugly; shameful; comedian, clown
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,901
[剪, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] scissors; to cut, to divide, to separate
Radical: Decomposition: 前 (qián ㄑㄧㄢˊ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 2,227
[寡, guǎ, ㄍㄨㄚˇ] widowed; friendless, alone
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  頁 (yè ㄧㄝˋ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,268
[劈, pī, ㄆㄧ] to chop, to cut apart; to split
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 2,487
[刃, rèn, ㄖㄣˋ] edged tool, cutlery, knife edge
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A knife 刀 sharp enough to draw blood 丶,  Rank: 2,700
[叨, dāo, ㄉㄠ] talkative; grumbling
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,844
[忉, dāo, ㄉㄠ] grieving; distressed
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 6,315
[絕, jué, ㄐㄩㄝˊ] to cut, to sever; to break off, to terminate
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  刀 (dāo ㄉㄠ)  巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 thread 糹; 巴 provides the pronunciation,  Rank: 6,557
[㓞, qià, ㄑㄧㄚˋ] to engrave; a written contract or agreement
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[刅, chuāng, ㄔㄨㄤ] to create, to make, to invent
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] knife

Japanese-English: EDICT Dictionary
オッカムの剃[オッカムのかみそり, okkamu nokamisori] (n) Occam's razor; Ockham's razor [Add to Longdo]
ハンロンの剃[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
安全剃[あんぜんかみそり, anzenkamisori] (n) safety razor [Add to Longdo]
一太[ひとたち, hitotachi] (n) stroke of sword [Add to Longdo]
[いっとう;ひとかたな, ittou ; hitokatana] (n) (1) (いっとう only) sword; blade; (2) single stroke [Add to Longdo]
彫り[いっとうぼり, ittoubori] (n) one-knife carving [Add to Longdo]
両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot [Add to Longdo]
[いんとう, intou] (n) seal-engraving knife [Add to Longdo]
円刃[えんじんとう, enjintou] (n) round-edged scalpel [Add to Longdo]
押っ取り[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment [Add to Longdo]
[かいとう, kaitou] (n) (literary) sharp sword [Add to Longdo]
乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully [Add to Longdo]
乱麻を断つ[かいとうらんまをたつ, kaitouranmawotatsu] (exp,v5t) to cut the Gordian knot [Add to Longdo]
[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]
割鶏牛[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
甘辛両[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n,adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things [Add to Longdo]
[ぎとう, gitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]
儀礼[ぎれいとう, gireitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]
弓馬[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
居合[いあいがたな, iaigatana] (n) {MA} (See 居合い) practice sword used in iaido [Add to Longdo]
[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade [Add to Longdo]
[ぐんとう, guntou] (n) saber; sabre; side arms; service sword [Add to Longdo]
[ちがたな, chigatana] (n) bloody sword (blade) [Add to Longdo]
[ことう, kotou] (n) old sword [Add to Longdo]
護身[ごしんとう, goshintou] (n) (See 守り) sword used for self-defense [Add to Longdo]
[こしがたな, koshigatana] (n) short sword [Add to Longdo]
[やまがたな, yamagatana] (n) woodman's hatchet [Add to Longdo]
斬馬[ざんばとう, zanbatou] (n) {MA} zanbato; a type of long sword [Add to Longdo]
[さすが, sasuga] (n) (arch) dagger [Add to Longdo]
[しっとう, shittou] (n,vs) performing a surgical operation [Add to Longdo]
守り[まもりがたな, mamorigatana] (n) sword for self-defense; sword for self-defence [Add to Longdo]
[てがたな;しゅとう, tegatana ; shutou] (n) hand used like a sword in striking [Add to Longdo]
を切る[てがたなをきる, tegatanawokiru] (exp,v5r) to make ceremonial hand movement when receiving the monetary award (sumo) [Add to Longdo]
受け太[うけだち, ukedachi] (n) being on the defensive [Add to Longdo]
[さんま(gikun);サンマ, sanma (gikun); sanma] (n) (uk) Pacific saury (Cololabis saira); mackerel pike [Add to Longdo]
[じゅうとうほう, juutouhou] (n) (abbr) (See 銃砲剣類所持等取締法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
銃砲剣類所持等取締法[じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう, juuhoutoukenruishojitoutorishimarihou] (n) (See 銃法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
助太[すけだち, sukedachi] (n,vs) assistance (in a fight); seconds (in a fight) [Add to Longdo]
小太[こだち, kodachi] (n) short sword; small sword [Add to Longdo]
[こがたな(P);しょうとう, kogatana (P); shoutou] (n) small knife; short sword; (P) [Add to Longdo]
細工[こがたなざいく, kogatanazaiku] (n) (1) carving with a knife; (2) cheap trick; simple trickery; petty strategem [Add to Longdo]
[しんとう, shintou] (n) newly forged sword; sword made after the year 1615 [Add to Longdo]
生大[いくたち, ikutachi] (n) (arch) sword brimming over with life force [Add to Longdo]
(P);大(P)[たち(P);だいとう(大)(P);たいとう(大), tachi (P); daitou ( dai katana )(P); taitou ( dai katana )] (n) long sword; (P) [Add to Longdo]
魚;太魛[たちうお;タチウオ, tachiuo ; tachiuo] (n) hairtail (Trichiurus lepturus); scabbard fish [Add to Longdo]
[たちすじ, tachisuji] (n) swordsmanship [Add to Longdo]
捌き[たちさばき, tachisabaki] (n) swordplay; swordsmanship [Add to Longdo]
持ち;太[たちもち, tachimochi] (n) (1) sword-bearer (subordinate whose job it is to hold their master's sword); (2) (sumo) rikishi carrying a sword who follows the yokozuna to the ring during his ring-entering ceremony [Add to Longdo]
[たちさき, tachisaki] (n) point of a sword; forceful debate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāo, ㄉㄠ, ] knife, #1,481 [Add to Longdo]
[jiǎn dāo, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, ] scissors, #14,321 [Add to Longdo]
[dāo zi, ㄉㄠ ㄗ˙, ] knife, #18,617 [Add to Longdo]
[kāi dāo, ㄎㄞ ㄉㄠ, / ] to perform or have an operation; to operate on or to be operated on, #21,990 [Add to Longdo]
[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, ] broadsword; large knife; machete, #22,123 [Add to Longdo]
[xiǎo dāo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ, ] knife, #23,089 [Add to Longdo]
[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger, #23,443 [Add to Longdo]
[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] sickle; curved blade to cut grain, #28,475 [Add to Longdo]
[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet, #28,715 [Add to Longdo]
[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, ] knife blade; crucial point, #29,302 [Add to Longdo]
阔斧[dà dāo kuò fǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄈㄨˇ, / ] bold and decisive, #34,056 [Add to Longdo]
[jūn dāo, ㄐㄩㄣ ㄉㄠ, / ] military knife; sabre, #36,472 [Add to Longdo]
[gāng dāo, ㄍㄤ ㄉㄠ, / ] steel knife; sword, #39,129 [Add to Longdo]
[dāo kǒu, ㄉㄠ ㄎㄡˇ, ] cut; incision, #40,235 [Add to Longdo]
[mǎ dāo, ㄇㄚˇ ㄉㄠ, / ] a saber; cavalry sword, #46,142 [Add to Longdo]
[mò dāo, ㄇㄛˋ ㄉㄠ, ] to hone (a knife), #46,775 [Add to Longdo]
[dāo chā, ㄉㄠ ㄔㄚ, ] knife and fork, #47,741 [Add to Longdo]
螺丝[luó sī dāo, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄠ, / ] screwdriver, #48,586 [Add to Longdo]
[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, ] butcher's knife; abattoir hatchet, #50,302 [Add to Longdo]
[tì dāo, ㄊㄧˋ ㄉㄠ, ] razor, #59,270 [Add to Longdo]
两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation, #59,498 [Add to Longdo]
[jiǎn dāo chā, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ ㄔㄚ, ] prices scissor (caught between low income and high prices), #63,538 [Add to Longdo]
杀人[jiè dāo shā rén, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄠ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] lit. to borrow a knife to kill sb (成语 saw); fig. to get another person to harm sb; to get sb else to do one's dirty work, #64,034 [Add to Longdo]
斩乱麻[kuài dāo zhǎn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄓㄢˇ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot, #65,612 [Add to Longdo]
[bīng dāo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠ, ] ice skates, #72,161 [Add to Longdo]
笑里藏[xiào lǐ cáng dāo, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄉㄠ, / ] lit. a dagger hidden in smiles (成语 saw); friendly manners belying hypocritical intentions, #75,296 [Add to Longdo]
[guā dāo, ㄍㄨㄚ ㄉㄠ, ] spatula; scraper, #76,354 [Add to Longdo]
[mò dāo shí, ㄇㄛˋ ㄉㄠ ㄕˊ, ] whetstone (for honing knives), #81,007 [Add to Longdo]
刮胡[guā hú dāo, ㄍㄨㄚ ㄏㄨˊ ㄉㄠ, / ] razor, #83,554 [Add to Longdo]
两面三[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ, / ] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing, #88,933 [Add to Longdo]
拼刺[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet charge, #94,850 [Add to Longdo]
斧手[dāo fǔ shǒu, ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ, ] lictor, #107,735 [Add to Longdo]
[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855, #107,805 [Add to Longdo]
[dà dāo huì, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Great Sword Society, an offshoot of the White Lotus in the late Qing dynasty, involved in anti-Western activity at the time of the Boxer rebellion, #108,351 [Add to Longdo]
[dāo zǔ, ㄉㄠ ㄗㄨˇ, ] sacrificial knife and altar, #121,655 [Add to Longdo]
[bào dāo, ㄅㄠˋ ㄉㄠ, ] planing tool, #134,189 [Add to Longdo]
二把[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, ] inexpert; a botcher, #135,111 [Add to Longdo]
[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, ] penetration of a cutting tool, #136,457 [Add to Longdo]
[zhé dāo, ㄓㄜˊ ㄉㄠ, ] a clasp knife; a folding knife, #143,915 [Add to Longdo]
[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife, #195,064 [Add to Longdo]
割鸡焉用牛[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, / ] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?, #298,029 [Add to Longdo]
[dāo bā, ㄉㄠ ㄅㄚ, ] to scar from a knife cut [Add to Longdo]
[dāo yè, ㄉㄠ ㄧㄝˋ, / ] blade [Add to Longdo]
锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
[dāo lèi, ㄉㄠ ㄌㄟˋ, / ] knives; cutlery [Add to Longdo]
切肉[qiē ròu dāo, ㄑㄧㄝ ㄖㄡˋ ㄉㄠ, ] meat cleaver [Add to Longdo]
卷笔[juǎn bǐ dāo, ㄐㄩㄢˇ ㄅㄧˇ ㄉㄠ, / ] pencil sharpener [Add to Longdo]
大剪[dà jiǎn dāo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, ] shears; large scissors; secateurs [Add to Longdo]
大镰[dà lián dāo, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] scythe [Add to Longdo]
未老[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, / ] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Why don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.もう少しやさしく意見してあげたらどうなの。一両断のもと切り捨てられた彼の立場も考えてよ。
This sword has a strange history.このは不思議ないわれがある。
You don't have to leave me hanging like this. Why don't you just come out and tell it to me straight?もっと単直入に言ってくれないかな。隔靴掻痒の感なきにしもあらずだよ。
Solve a knotty problem readily.乱麻を断つ。
Play one's trump card.伝家の宝をぬく。
The police were unable to cope with such violence.警察はそういう暴力と太打ち出来なかった。
A samurai in the Edo Era carried two swords.江戸時代、武士はを2本刺していた。
His manner of speaking is direct to the point of rudeness.彼の話し方は無礼といってもよいほどに単直入だった。
Their swords clashed.二人のがガチッと切あった。
He hammered steel into a sword.彼は鋼を鍛えてを作った。
He is very direct about it.彼はそれについて単直入だ。
I asked him point-blank.僕は単直入に尋ねたよ。 [M]
There is nothing to compare with her beauty.彼女の美しさに太打ちできるものはない。
I gave it a try figuring that anything is worth a try. But putting together a program like this is something I'm no match for.物は試しにやってはみたけれど、このプログラムつくり、僕が太打ちできるような簡単なものじゃなかったね。 [M]
I asked him point-blank.僕は彼に単直入に尋ねたよ。 [M]
"Practising sword throwing?" "It just slipped out of my hands."の投擲の練習?」「すっぽ抜けただけです」
Midterm exams are next week. Just cramming the night before won't get you ready. The time to start studying is now.来週から中間テストだ。一夜漬けじゃ、太打ちできない問題ばかりだぞ。今日から始めろよ。 [M]
France can't be matched for good wine.良質のぶどう酒ではフランスに太打ちできる国はない。
This carving knife ... it's one made by a famous swordsmith.この包丁・・・有名な匠が作ったものなんです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For there's no man in town half as manly[JA] For there's no man in town half as manly 誰も太打ちできない Beauty and the Beast (2017)
This is about doing it quiet, with the sword.[JA] なら音を立てずに済む Say Yes (2017)
I have a sword.[JA] 私はを持ってる The Next World (2016)
Attila would have hesitated only when faced by what was sacred for all peoples of the world.[JA] アツテイラ王は 神聖なる存在cこ直面し ー ネめて 戸惑っブこのブご Violent Shit: The Movie (2015)
Blades forward![JA] を起こせ! The Great Wall (2016)
During the change of change so weapon is a challenge,[CN] 包括子弹,,箭麻醉剂。 看这个背部脊柱区域。 Guardians (2017)
It was in that moment he knew. He knew he had only minutes left to live.[CN] 他尝试把我手中的拿开,但我不肯放手。 The Impossible Murder (2017)
I saw you! - Whoa, whoa, whoa![CN] -你没看见他拿手术 The Lying Detective (2017)
Even Ser Gregor couldn't stop him.[JA] グレゴー卿さえ太打ちできなかった The Queen's Justice (2017)
Body in blood.[CN] 我是七彩断肠 The Village of No Return (2017)
Two centimetres exactly. It's non-serrated. It's got to be the weapon, hasn't it?[CN] 我把抽屉里所有的都拿出来了,但是没有一把维度符合杀死查理的。 The Impossible Murder (2017)
It's just, swords were your thing and guns were mine.[JA] もともと君はで 俺は銃だったはず Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
But all he cared about was making sure that the truth would never come out.[CN] - 琳达,把给我, The Impossible Murder (2017)
What we have to do, D'Amato, is try not to be aggressive, but get him to give the game away.[JA] 隷どヵ〝' 気づカ' れな し丶 こ と ヵ〝'大七隷ご 木目手ヵヾ' うつカ'~丿喋るよう~こ ー イ士向Cナるんアど Violent Shit: The Movie (2015)
Why?[CN] - 那人只洗一把 The Impossible Murder (2017)
Just like mowing the lawn.[JA] 一太で真っ二つにされる Suicide Squad (2016)
They obviously had help.[JA] 助太があったに違いない Home (2016)
Benjamin has shown aptitude with neither blades nor munitions.[JA] 彼には銃や、 の才能はない。 The Well (2016)
I'm gonna do this the old fashioned way... with two swords and maximum effort.[JA] 昔風にやるぞ 2本のと... ... 根性とで Deadpool (2016)
Enchanté Madame.[JA] ネめまして マタ'ム Violent Shit: The Movie (2015)
Now she's broken.[CN] 我们不会背地里捅对手一 We don't stab our rivals in the back 或在婚礼上割他们的喉咙 or cut their throats at weddings. Stormborn (2017)
Live by it, you die by it... and eat potato puffs by it.[JA] で生きる奴は で死ぬ でポテトを食う Forget (2015)
I want you to give me one of your katana blades and teach me everything you know.[JA] 私はあなたが私にあなたのの刃の1を与えたいです そして、私はあなたが知っているすべてを教えます。 Independence Day: Resurgence (2016)
I find out some blade-swinging maniac is coming for you.[JA] 何人かのを振り回す狂人が お前に近づいてるのを発見したんだ Kung Fu Panda 3 (2016)
Blades ready![JA] の用意! The Great Wall (2016)
I thought your thing was a sword?[JA] 君の武器はじゃないの? Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
They'll beat any mercenary army.[JA] 傭兵では太打ちできない Eastwatch (2017)
It was an ugly sight, man.[CN] 贝格比像疯了一样 拿着子到处乱捅 T2 Trainspotting (2017)
Charlie was protecting the woman he loved.[CN] 他拿了把它扔进洗碗机洗。 The Impossible Murder (2017)
What wonderful guests you are, you have not disappointed me at all![JA] 素H青ら しし丶ゲス 卜隷ご 未ムの期垢寺を裏七 ら な し丶 Violent Shit: The Movie (2015)
What?[CN] 你可以用来割腕 Now, you can use it to slit your wrists, 这就太可惜了 但我懂 which would be a damn shame, but I get it. Something They Need (2017)
At least it's not stuck anymore.[JA] 太打ち出来ないぞ A Real Live Wire (2015)
How am I ever gonna compete with her?[JA] どう太打ちすればいいの? Livewire (2015)
Well, someone's in a mood.[JA] 単直入な The Anvil or the Hammer (2015)
You can help me run this place one day, all of us together, following the rules, workin' on the same side of things.[CN] 或者你可以用来干掉强奸犯老大卫 Or you can use that blade and stop ol' Rapey David 阻止他变成强奸犯行尸大卫 from becoming Dead -Alive Rapey David, Something They Need (2017)
That's why I brought him.[JA] 助太のオッサンだ Deadpool (2016)
I doubt they'll come as cheap as Minami Shirakawa.[CN] 和你父亲用的是一样的 Confrontation (2017)
Wait. Your first row?[CN] 有人竟然只洗一把 The Impossible Murder (2017)
very scary[CN] 听说你的法不错 The Villainess (2017)
It was from me.[CN] -做什么吗 你可以保证今后你对我再有什么不满 和我当面说 别在我背后捅 Skin in the Game (2017)
I'm seeking neither fame nor money.[CN] 我无私的帮助最后换来的不仅是背后插 还让我颜面扫地 Einstein: Chapter Three (2017)
And lucky him.[CN] 弗兰克很崇拜提姆,愿意为他两肋插 Chapter 54 (2017)
But you, Signor D'Antonio... took it away from him.[CN] {\1cHC2CECF}你从背后捅了撒旦一 {\1cHC2CECF}强迫他回到他刚脱离的生活 John Wick: Chapter 2 (2017)
Mixing with the piss.[CN] 你才不敢动 T2 Trainspotting (2017)
That's the important detail.[CN] 她將他浸在冥河中 因為河水有魔力 能讓你槍不入 Louis C.K. 2017 (2017)
Sarge![JA] だ! King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Why are you already up, Nanaka?[CN] 那我就单直入吧 Absolute (2017)
I mean, that's why I brought her?[JA] じゃー... 助太はこっち ん? Deadpool (2016)
So however the killer did make it into his room, it certainly wasn't via that balcony.[CN] 我认为是把两厘米无锯齿 The Impossible Murder (2017)
I don't need my sword.[JA] も下ろした Conquer (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたな, katana] Schwert, Messer [Add to Longdo]
[とうけん, touken] Hiebwaffen, Schwerter [Add to Longdo]
[たいとう, taitou] langes_Schwert [Add to Longdo]
[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
[こがたな, kogatana] Taschenmesser [Add to Longdo]
[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
日本[にほんとう, nihontou] japanisches_Schwert [Add to Longdo]
[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[しない, shinai] Bambusschwert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top