ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乌七八糟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乌七八糟-, *乌七八糟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌七八糟[wū qī bā zāo, ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #91,651 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrible calligraphy![CN] 乌七八糟,不像个字! Flowers of Shanghai (1998)
They have no shame in talking bullshit.[CN] 他们谈论乌七八糟的东西却丝毫不觉羞耻 Night and Day (2008)
Do you think a man in my position can get involved with this scum?[CN] 你觉得我这样身份的人 会搭理这些乌七八糟的事儿吗? Choice of Arms (1981)
What a balls-up![CN] 真是乌七八糟! What a balls -up! Taxi 4 (2007)
Boy, I don't care much for nonsense.[CN] 孩子 我不关心这种乌七八糟的事 Pilot (2005)
A future in which you don't ruin our town's day with one of your crazy science thingies.[CN] 我不准你拿你那些乌七八糟的发明 毁了这个小镇的未来 Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You're hurting my feelings. Me, involved with such scum?[CN] 你们伤害了我的感受,就会整些乌七八糟的事儿? Choice of Arms (1981)
Then it's either more video nasties or bed.[CN] 然后,要么看看乌七八糟的录像,要么上床睡觉。 Full Circle with Michael Palin (1997)
A few days ago, you wanted her to drink a vile potion so her father would die of grief.[CN] 几天前你还打算 让她喝下那种乌七八糟的药水 因为您想让她的父亲悲痛而死 The Count of Monte Cristo (1998)
Vegas legend, Terry Benedict...[CN] 这些乌七八糟的报道 Ocean's Thirteen (2007)
Something is rotten in the state of Denmark.[CN] 我们丹麦实在太乌七八糟 Hamlet (1948)
Your "gym" is a skid mark on the underpants of society.[CN] 你的健身馆,只是一个乌七八糟的场子 Dodgeball: A True Underdog Story (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top