ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvident

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvident-, *improvident*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvident[ADJ] ประมาท, See also: เลินเล่อ, สะเพร่า, Syn. negligent, reckless, Ant. provident, reck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)

English-Thai: Nontri Dictionary
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvident    (j) ˈɪmprˈɒvɪdənt (i1 m p r o1 v i d @ n t)
improvidently    (a) ˈɪmprˈɒvɪdəntliː (i1 m p r o1 v i d @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improvident \Im*prov"i*dent\, a. [Pref. im- not + provident: cf.
   L. improvidus. See {Provident}, and cf. {Imprudent}.]
   Not provident; wanting foresight or forethought; not
   foreseeing or providing for the future; negligent;
   thoughtless; as, an improvident man.
   [1913 Webster]
 
      Improvident soldiers! had your watch been good,
      This sudden mischief never could have fallen. --Shak.
 
   Syn: Inconsiderable; negligent; careless; shiftless;
     prodigal; wasteful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improvident
   adj 1: not provident; not providing for the future [ant:
       {provident}]
   2: not given careful consideration; "ill-considered actions
     often result in disaster"; "an ill-judged attempt" [syn:
     {ill-considered}, {ill-judged}, {improvident},
     {shortsighted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top