ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patronize

P EY1 T R AH0 N AY2 Z   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patronize-, *patronize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronize[VT] อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patronize(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์

English-Thai: Nontri Dictionary
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
patronize (vt) ทำเหมือนเป็นเด็ก ๆ, คิดว่าโง่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Don't patronize me, Charles. -No, sir, I....อย่าอวดเก่งกับผม ชาร์ลส์ Gandhi (1982)
Don't patronize me. I'm getting nauseous.อย่าสนับสนุนฉัน ฉันได้รับ คลื่นไส้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Maybe you'd better patronize me a little.บางทีคุณควรที่จะสนับสนุนฉัน เพียงเล็กน้อย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't patronize me, please.อย่าเยาะเย้ยผมเลย ได้โปรด Basic Instinct (1992)
Don't patronize your mother. She's amazingly intelligent.ไม่ต้องมาคอยแม่ของคุณ เธอเป็นคนฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์ The Birdcage (1996)
Do not patronize me. I want the locks changed again in the morning.อย่ามาเอาใจฉัน ฉันต้องการ เปลี่ยนล็อคอีกพรุ่งนี้ Crash (2004)
- Don't patronize me!ฉันรู้ว่านายก็กลัว! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Do not patronize me, okay?อย่ามาหลอกฉัน โอเค? Just My Luck (2006)
Charles, do not patronize me!ชาร์ลส์ อย่าคิดว่าฉันโง่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
- Don't patronize me, Dean.- อย่ามาแดกดันกันนะดีน Everybody Loves a Clown (2006)
Patronize the poor cripple.โอ้ว Alone (2007)
If he patronizes these businesses, then he's got money.ช่วยจำกัดวงโปรไฟล์ของเราหน่อย Cold Comfort (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronizeBe patronized.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize   FR: soutenir
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand   FR: aider ; soutenir ; assister
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially   FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement
อุปการะ[v.] (uppakāra = upakāra) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist   FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRONIZE    P EY1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZE    P AE1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZED    P EY1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONIZED    P AE1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONIZES    P EY1 T R AH0 N AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patronize    (v) pˈætrənaɪz (p a1 t r @ n ai z)
patronized    (v) pˈætrənaɪzd (p a1 t r @ n ai z d)
patronizes    (v) pˈætrənaɪzɪz (p a1 t r @ n ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patronize \Pa"tron*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Patronized}; p.
   pr. & vb. n. {Patronizing}.]
   1. To act as patron toward; to support; to countenance; to
    favor; to aid.
    [1913 Webster]
 
       The idea has been patronized by two States only.
                          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. To trade with customarily; to frequent as a customer.
    [Commercial Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To assume the air of a patron, or of a superior and
    protector, toward; -- used in an unfavorable sense; as, to
    patronize one's equals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patronize
   v 1: assume sponsorship of [syn: {sponsor}, {patronize},
      {patronise}]
   2: do one's shopping at; do business with; be a customer or
     client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop at},
     {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]
   3: treat condescendingly [syn: {patronize}, {patronise},
     {condescend}]
   4: be a regular customer or client of; "We patronize this
     store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as
     he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage},
     {support}, {keep going}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top