ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุดหนุน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดหนุน-, *อุดหนุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดหนุน[V] aid (with money), See also: help, Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน, Example: บริษัทได้ทำสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนให้สถาบันทำการวิจัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุดหนุนก. ช่วยเหลือสนับสนุน เช่น บริษัทเอกชนอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก, ช่วยเหลือให้อยู่ได้ เช่น ร้านนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจำ.
อุดหนุนจุนเจือก. ช่วยพยุงให้อยู่ได้ เช่น เขาเป็นคนใจบุญ คอยอุดหนุนจุนเจือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นประจำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what about the army's request for spraying subsidies?แล้วคำขอรับเงินอุดหนุน การพ่นยาในปารากวัยล่ะคะ? Spies Like Us (1985)
their request for subsidies was not Paraguayan, as it were.ไม่มีใช่มั้ย? คำขอรับเงินอุดหนุน ไม่ได้มาจากชาวปารากวัย Spies Like Us (1985)
Is there another patron in Delft with pockets as deep as mine?มีผู้อุดหนุนคนไหนในเดลฟ์ท์ ที่กระเป๋าหนักกว่าฉันอีกไหม? Girl with a Pearl Earring (2003)
And so there was an explosion of railroads who got large federal subsidies of land.และยังมีการสร้างรางรถไฟขนานใหญ่ ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย The Corporation (2003)
Thank you for shopping at Mega Mart.ขอบคุณที่อุดหนุน เมก้ามาร์ทครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Hi, hello. Thank you for shopping at Mega Mart.สวัสดีครับ ขอบคุณที่อุดหนุน เมก้ามาร์ทครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Thank you for shopping at Mega Mart.ขอบคุณที่อุดหนุน เมก้ามาร์ทครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Thank you for shopping at Mega Mart.ขอบคุณที่อุดหนุนเมก้ามาร์ทครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I'll have to make some kind of apology, do some boring fundraiser.ผมจะทำเรื่องขออภัย, ทำตัวเป็นผู้อุดหนุนทางการเงินให้พรรค. V for Vendetta (2005)
A year later, Reisner started up again with covert funding from the DOD.1 ปีต่อมาไรซ์เนอร์ทำการทดลองอีกครั้ง ด้วยเงินอุดหนุนลับๆจากหน่วยดีโอดี Hollow Man II (2006)
I simply wanted to say how lovely it is to see you supporting your local store.ผมแค่อยากบอกว่าดีใจ ที่คุณมาอุดหนุนร้านค้าท้องถิ่น Hot Fuzz (2007)
Please have a nice evening.ที่มาอุดหนุนร้านเราครับ ขอให้สนุกนะครับ Operation Proposal (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially)   FR: aider (financièrement) ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière
อุดหนุนราคาน้ำมัน[v. exp.] (utnun rākhā nāmman) EN: subsidize the price of petrol   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน,ลูกค้า
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน,การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน, Syn. premium
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold

English-Thai: Nontri Dictionary
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
prop(vt) สนับสนุน,ค้ำจุน,อุดหนุน,อุปถัมภ์
sponsor(vt) ส่งเสริม,อุดหนุน,ค้ำประกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top