Search result for

อุปถัมภ์

(41 entries)
(0.0437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปถัมภ์-, *อุปถัมภ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปถัมภ์[ADJ] patronizing, See also: supportive, helpful, fostering, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย เพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Thai definition: เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปถัมภ์[V] support, See also: help, back, aid, assist, patronize, promote, sponsor, maintain, uphold, sustain, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: รัฐกับศาสนามิได้แยกจากกัน และรัฐมีหน้าที่ต้องอุปถัมภ์ศาสนาด้วย, Thai definition: ช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปถัมภ์ค้ำชู[V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) น. การคํ้าจุน, การคํ้าชู, การสนับสนุน, การเลี้ยงดู.
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) ก. คํ้าจุน, คํ้าชู, สนับสนุน, เลี้ยงดู.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The agency web site is filled with prospective parents.เวปไซด์ของตัวแทนใส่รูป ของครอบครัวที่จะมาอุปถัมภ์ Joy (2008)
To avoid foster care, she got a G.E.D.เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องอยู่บ้านอุปถัมภ์ เธอสอบGEDได้ Emancipation (2008)
Is chatting about lousy foster parentsคุยเกี่ยวกับพ่อแม่อุปถัมภ์\ ที่เลี้ยงดูมาแบบห่วยๆ Emancipation (2008)
My foster parents were great.พ่อแม่อุปถัมภ์ฉันดีมาก Emancipation (2008)
I think most foster parents do it because they want to do something decent.ฉันคิดว่าส่วนมากของ พ่อแม่อุปถัมภ์เป็นแบบนี้ เพราะว่าพวกเขาต้องการทำสิ่งที่มีเมตตา Emancipation (2008)
My patrons could have a lot of these wank-cockers cut out of pasture.ผู้อุปถัมภ์ของฉันก็จะได้มีเวลา เล็มขนเพชรรอบจู๋มากขึ้นด้วย The Bank Job (2008)
The favor he would bestow upon us... I mean upon you, if he liked you.ความอุปถัมภ์ที่พระองค์จะทรงมอบให้เรา จะแสดงถึงว่าพระองค์ทรงโปรดเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
Because you are such a generous benefactor, we are establishing the "Mariska Hargitay Special Victims Unit."เพราะคุณเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ใจดีมาก เราจึงจัดตั้ง "แผนกนมัสเตเหยื่อรายพิเศษ" The Love Guru (2008)
- Jean's her godmother. - Hmm.- ยีนเป็นแม่อุปถัมภ์ของเธอ Nights in Rodanthe (2008)
But my father... was just too stubborn to see it, and you know that.อ้อ,วันวาเลนไทน์ คุณรู้อะไรเกี่ยว St. Valentine มั้ย - เป็นนักรัก,นักบุญ,ผู้อุปถัมภ์ My Bloody Valentine (2009)
What if I try to get in touch with the adoptive parents?แล้วถ้าผมพยายามติดต่อ กับครอบครัวอุปถัมภ์ล่ะครับ? Gone with the Will (2009)
Lily gave the child up for adoptionลิลี่ให้ลูกชายกับครอบครัวอุปถัมภ์ Gone with the Will (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปถัมภ์[n.] (uppatham) EN: support   FR: parrainage [m] ; patronnage [m] ; support [m]
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronize[VT] อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage
sponsor[VT] อุปถัมภ์, See also: สนับสนุน, Syn. patronize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่,ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)
godmothern. มารดาอุปถัมภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ,อุปถัมภ์,สงเคราะห์
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน
godfather(n) พ่อทูนหัว,พ่ออุปถัมภ์
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์
nurture(vt) เลี้ยงดู,ทะนุถนอม,อบรม,อุปถัมภ์
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top