ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปถัมภ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปถัมภ์-, *อุปถัมภ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปถัมภ์(adj) patronizing, See also: supportive, helpful, fostering, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย เพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Thai Definition: เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปถัมภ์(v) support, See also: help, back, aid, assist, patronize, promote, sponsor, maintain, uphold, sustain, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: รัฐกับศาสนามิได้แยกจากกัน และรัฐมีหน้าที่ต้องอุปถัมภ์ศาสนาด้วย, Thai Definition: ช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปถัมภ์ค้ำชู(v) support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) น. การคํ้าจุน, การคํ้าชู, การสนับสนุน, การเลี้ยงดู.
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) ก. คํ้าจุน, คํ้าชู, สนับสนุน, เลี้ยงดู.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even though my wife is godmother to your only child.แม้ว่าภรรยาของฉันเป็นแม่อุปถัมภ์ให้เด็กของคุณเท่านั้น The Godfather (1972)
In every worthy wish of yours, I shall be your helpmate.ในทุกสิ่งที่เธอปรารถนา ฉันจะเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณ Gandhi (1982)
Helpmate.คู่อุปถัมภ์ Gandhi (1982)
How's that for patronizing?ว่าเป็นวิธีที่อุปถัมภ์? 2010: The Year We Make Contact (1984)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก Episode #1.5 (1995)
Your name will surely be famed as one of the great patrons.ชื่อของท่านจะได้ถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้อุปถัมภ์ Girl with a Pearl Earring (2003)
I think her foster parents are both doctorsชั้นคิดว่าผู้อุปถัมภ์ของเธอเป็นหมอทั้งคู่ Oldboy (2003)
My fairy godmother.เทวดาผู้ผู้อุปถัมภ์ของแม่ไงล่ะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Mameha, when does a Geisha choose her patron?มาเมฮะ ทำไมเกอิชาถึงต้องมีผู้อุปถัมภ์? Memoirs of a Geisha (2005)
That's the surest way to attract a patron on your feet, not off them!ทางที่แน่นอนที่สุดสำหรับดึงดูดผู้อุปถัมภ์ ยืนบนลำขาตัวเอง ไม่ใช่ของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
They've all come, the Baron, Nobu-san, our beloved Hatsumomo, and that dapper General of hers..ท่านบารอน โนบุซัง ฮัตสุโมโมะที่รัก นายพลผู้อุปถัมภ์ของเขาด้วย มีใครอีกไหมคะ? Memoirs of a Geisha (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปถัมภ์[uppatham] (n) EN: support  FR: parrainage [ m ] ; patronnage [ m ] ; support [ m ]
อุปถัมภ์[uppatham] (v) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up  FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronize(vt) อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage
sponsor(vt) อุปถัมภ์, See also: สนับสนุน, Syn. patronize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt., n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์, สุภมงคลสมัย, ฤกษ์ดี, การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) , นิมิตร (patronage)
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย, ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์, ผู้รับใช้ ดูdependent
dependency n.การพึ่งพา, ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, ส่วนต่อ, ส่วนเสริม, เมืองขึ้น -S.dependancy, dependence
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ, แล้วแต่, ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย, ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
foster(ฟอส'เทอะ) v., adj. เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)
godmothern. มารดาอุปถัมภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, สงเคราะห์
aider(n) ผู้ช่วย, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปถัมภ์
auspices(n) ฤกษ์, ศุภมงคลสมัย, การอุปถัมภ์, ความอุปการะ
bursary(n) เงินทุน, เงินอุดหนุน, เงินอุปถัมภ์, ทุนการศึกษา
foster(vt) เลี้ยง, อุปถัมภ์, ส่งเสริม, สนับสนุน
godfather(n) พ่อทูนหัว, พ่ออุปถัมภ์
godmother(n) แม่ทูนหัว, แม่อุปถัมภ์
nurture(vt) เลี้ยงดู, ทะนุถนอม, อบรม, อุปถัมภ์
patron(n) ผู้อุปถัมภ์, ผุ้ชุบเลี้ยง, ลูกค้าประจำ, ผู้อุดหนุน, ผู้อุปการะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top