ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปถัมภ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปถัมภ์-, *อุปถัมภ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปถัมภ์(adj) patronizing, See also: supportive, helpful, fostering, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย เพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Thai Definition: เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปถัมภ์(v) support, See also: help, back, aid, assist, patronize, promote, sponsor, maintain, uphold, sustain, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: รัฐกับศาสนามิได้แยกจากกัน และรัฐมีหน้าที่ต้องอุปถัมภ์ศาสนาด้วย, Thai Definition: ช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปถัมภ์ค้ำชู(v) support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) น. การคํ้าจุน, การคํ้าชู, การสนับสนุน, การเลี้ยงดู.
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) ก. คํ้าจุน, คํ้าชู, สนับสนุน, เลี้ยงดู.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even though my wife is godmother to your only child.แม้ว่าภรรยาของฉันเป็นแม่อุปถัมภ์ให้เด็กของคุณเท่านั้น The Godfather (1972)
In every worthy wish of yours, I shall be your helpmate.ในทุกสิ่งที่เธอปรารถนา ฉันจะเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณ Gandhi (1982)
Helpmate.คู่อุปถัมภ์ Gandhi (1982)
How's that for patronizing?ว่าเป็นวิธีที่อุปถัมภ์? 2010: The Year We Make Contact (1984)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก Episode #1.5 (1995)
Your name will surely be famed as one of the great patrons.ชื่อของท่านจะได้ถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้อุปถัมภ์ Girl with a Pearl Earring (2003)
I think her foster parents are both doctorsชั้นคิดว่าผู้อุปถัมภ์ของเธอเป็นหมอทั้งคู่ Oldboy (2003)
My fairy godmother.เทวดาผู้ผู้อุปถัมภ์ของแม่ไงล่ะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Mameha, when does a Geisha choose her patron?มาเมฮะ ทำไมเกอิชาถึงต้องมีผู้อุปถัมภ์? Memoirs of a Geisha (2005)
That's the surest way to attract a patron on your feet, not off them!ทางที่แน่นอนที่สุดสำหรับดึงดูดผู้อุปถัมภ์ ยืนบนลำขาตัวเอง ไม่ใช่ของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
They've all come, the Baron, Nobu-san, our beloved Hatsumomo, and that dapper General of hers..ท่านบารอน โนบุซัง ฮัตสุโมโมะที่รัก นายพลผู้อุปถัมภ์ของเขาด้วย มีใครอีกไหมคะ? Memoirs of a Geisha (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปถัมภ์[uppatham] (n) EN: support  FR: parrainage [m] ; patronnage [m] ; support [m]
อุปถัมภ์[uppatham] (v) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up  FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronize(vt) อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage
sponsor(vt) อุปถัมภ์, See also: สนับสนุน, Syn. patronize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่,ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)
godmothern. มารดาอุปถัมภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ,อุปถัมภ์,สงเคราะห์
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน
godfather(n) พ่อทูนหัว,พ่ออุปถัมภ์
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์
nurture(vt) เลี้ยงดู,ทะนุถนอม,อบรม,อุปถัมภ์
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top