ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หล่อเลี้ยง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หล่อเลี้ยง-, *หล่อเลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อเลี้ยง[V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หล่อเลี้ยงก. ยังชีพไว้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the breeding pools.นี่คือสิ่งหล่อเลี้ยงสระ eXistenZ (1999)
Our kind is forever shared between the ocean which feeds us and on the other side beyond the great plain the ice covered ocean, ...a meeting.เผ่าพันธ์ของเราใช้ชีวิตเช่นนี้มาชั่วกัลป์ ระหว่าง ท้องทะเลที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรา และในอีกฟากหนึ่ง March of the Penguins (2005)
You are so--ฉันต้องทำมันให้ได้ และครอบครัวเหมือนพลังงานหล่อเลี้ยง ตกลงไหม Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
changelings feed on the mom... synovial fluid.แหล่งอาหารของมันก็คือแม่ของเด็ก... น้ำหล่อเลี้ยงข้อกระดูก The Kids Are Alright (2007)
Treasured memories give your life meaning.ความทรงจำอันมีค่า หล่อเลี้ยงชีวิตนาย Chapter Six 'The Line' (2007)
"His appetite was not of that squeamish kind which cannot feed on a dainty"ความต้องการของเขาไม่ใช่สิ่งน่าสะอิดสะเอียน ที่หล่อเลี้ยงความงามนั้นไม่ได้" Becoming Jane (2007)
If she is, then they'II take her, and it's done.การมองเห็นว่าคุณกำลังหล่อเลี้ยง หนึ่งในพวกเราให้เป็นของคุณเอง Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
This is the nourishment each soul requires to go from acorn to oak.นี่คือการหล่อเลี้ยง ทุกวิญญาณจำเป็นต้องมาจากผลโอ๊กสู่ต้นโอ๊ก Sunday (2008)
When oxygen is cut off to the brain, it kicks into overdrive, tapping into every resource to continue operating the body.เมื่อออกซิเจนไม่ไปหล่อเลี้ยงสมอง มันจะทำให้อวัยวะของร่างกายถูกใช้งานหนักทะลุขีดจำกัด ที่จะสามารถสั่งการร่างกายได้ Going Under (2008)
People can live an entire lifetime in one look.สายตาแห่งรักหล่อเลี้ยงใจเราได้ทั้งชีวิต The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Which makes sense, given the placenta's a life-support system.ฟังดูมีเหตุผล รกเป็นระบบ หล่อเลี้ยงในการกำเนิดชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: moisten ; nourish ; lubricate   
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: provide nourishment ; nourish ; feed   
หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[v. exp.] (lølīeng dūay ǿksijēn) EN: oxygenate   FR: oxygéner

English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innerve[VT] ส่งพลังประสาทไปถึง, See also: หล่อเลี้ยงด้วยกระแสประสาท
oxygenate[VT] หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
coronary(คอ'ระเนอรี) adj. เกี่ยวกับการล้อมรอย,เกี่ยวกับหลอดโลหิตที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อหัวใจ,เกี่ยวกับหัวใจของมนุษย์,เกี่ยวกับมงกุฎ
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
nourish(เนอ'ริช) vt. บำรุงเลี้ยง,หล่อเลี้ยง,สนับสนุน,เลี้ยง,ถนอม., See also: nourisher n. nourishingly adv.
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top