Search result for

หล่อเลี้ยง

(29 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หล่อเลี้ยง-, *หล่อเลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อเลี้ยง[V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หล่อเลี้ยงก. ยังชีพไว้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People can live an entire lifetime in one look.สายตาแห่งรักหล่อเลี้ยงใจเราได้ทั้งชีวิต The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Which makes sense, given the placenta's a life-support system.ฟังดูมีเหตุผล รกเป็นระบบ หล่อเลี้ยงในการกำเนิดชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน Home (2009)
Massive irrigation has fed the growing population and in the last 50 years, 21 million wells have been dug.ชลประทานขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น และช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีการขุดบ่อน้ำถึง 21 ล้านบ่อ Home (2009)
Which is essentially water.ซึ่งจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ The Eyes Have It (2009)
He could feed a memory over and over again.เขาสามารถหล่อเลี้ยงความทรงจำ ซ้ำแล้วซ้ำอีก The Lovely Bones (2009)
Cut off the circulation to your brain?มันทำให้ระบบเลือดหล่อเลี้ยงสมองตีบตันหรือไงกัน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
A place of nourishment.สถานที่แห่งการหล่อเลี้ยง Aerodynamics of Gender (2010)
It nourishes their very souls.มันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกเขา Tooth Fairy (2010)
- The seeds of our destiny are nurtured...เมล็ด -The ของโชคชะตาของเราจะหล่อเลี้ยง ... The Beaver (2011)
♪ A thing to me ♪#หล่อเลี้ยงใจฉัน# New York (2011)
I nurtured him, knowing that every death brought him closer to his true self.ฉันได้หล่อเลี้ยงเขา, ให้เขารู้ว่าความตายทุกๆครั้ง ได้ทำให้เขาใกล้ชิดกับตัวตนที่แท้จริงของเขา Do Not Go Gentle (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: moisten ; nourish ; lubricate   
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: provide nourishment ; nourish ; feed   
หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[v. exp.] (lølīeng dūay ǿksijēn) EN: oxygenate   FR: oxygéner

English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innerve[VT] ส่งพลังประสาทไปถึง, See also: หล่อเลี้ยงด้วยกระแสประสาท
oxygenate[VT] หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
coronary(คอ'ระเนอรี) adj. เกี่ยวกับการล้อมรอย,เกี่ยวกับหลอดโลหิตที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อหัวใจ,เกี่ยวกับหัวใจของมนุษย์,เกี่ยวกับมงกุฎ
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
nourish(เนอ'ริช) vt. บำรุงเลี้ยง,หล่อเลี้ยง,สนับสนุน,เลี้ยง,ถนอม., See also: nourisher n. nourishingly adv.
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top